Motie van het lid Geurts over de gevolgen van het zout worden van het Volkerak-Zoommeer

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 JVaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2015 Nr. 15 MOTIE VAN HET LID GEURTS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 17 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat niet goed inzichtelijk is wat het zout worden van het Volkerak-Zoommeer zou betekenen voor het hoofdwatersysteem en de zoetwatervoorziening; verzoekt de regering, de stresstest zoet water mee te nemen in de ontwerpstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer, en gaat over tot de orde van de dag. Geurts kst-340…