Motie van het lid Tony Van Dijck over geen cent meer overmaken aan Griekenland

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 21 501-20Europese Raad Nr. 942 MOTIE VAN HET LID TONY VAN DIJCK Voorgesteld 11 februari 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat Griekenland zich keer op keer niet aan afspraken houdt en niet van plan is om de gehele schuld terug te betalen; verzoekt de regering, geen cent meer aan Griekenland over te maken en niet in te stemmen met welke vorm van schuldverlichting dan ook, en gaat over tot de orde van de dag. Tony van Dijck kst-21501-20-942ISSN 0921 - 7371TMs-Gravenhage 2015 Tweede Kamer, vergaderjaar 2014Œ2015, 21 501-2…