Motie van de leden Dijkgraaf en Schouten over voorbereiden van een uittreding van Griekenland uit de euro voor het geval dit nodig of wenselijk is

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 21 501-20Europese Raad Nr. 945 MOTIE VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN SCHOUTEN Voorgesteld 11 februari 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, zich op de Europese top sterk te maken voor het voorbereiden van een uittreding van Griekenland uit de euro voor het geval dit nodig of wenselijk is, en gaat over tot de orde van de dag. Dijkgraaf Schouten kst-21501-20-945ISSN 0921 - 7371TMs-Gravenhage 2015 Tweede Kamer, vergaderjaar 2014Œ2015, 21 501-20, nr. 945…