Motie van de leden Merkies en Klaver over het progressiever belasten van vermogen

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 IXVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2015 Nr. 17 MOTIE VAN DE LEDEN MERKIES EN KLAVER Voorgesteld 4 februari 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, met voorstellen te komen om vermogen progres-siever te belasten en de Kamer hierover uiterlijk 2015 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. Merkies Klaver kst-34000-IX-17ISSN 0921 - 7371TMs-Gravenhage 2015 Tweede Kamer, vergaderjaar 2014Œ2015, 34 …