Motie van de leden Otwin van Dijk en Van 't Wout over het zo snel mogelijk doen van een uitvoeringstoets

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 25 657Persoonsgebonden Budgetten Nr. 122 MOTIE VAN DE LEDEN OTWIN VAN DIJK EN VAN TMT WOUT Voorgesteld 4 februari 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat alle inspanningen zich nu moeten richten op het oplossen van problemen rondom uitbetaling van pgbTMs en een solide systeem in de toekomst; van mening dat moet worden toegewerkt naar een goed werkend systeem voor solide pgbTMs, waarin mensen meer grip hebben op eigen zorg en waarin continuïteit van zorg, ondersteuning en uitbetaling van zorgver- leners gewaarborgd zijn;…