Motie van het lid Van Meenen over het blijvend versterken van het rekenonderwijs

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 31 332Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen Nr. 41 MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN Voorgesteld 3 februari 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, het rekenonderwijs in het mbo blijvend te versterken en in overleg met de MBO Raad, de JOB en docenten de mogelijkheid van gedifferentieerde en beroepsrelevante toetsing per opleiding te onder- zoeken en de Kamer daarover voor 1 juni 2015 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. Van Meenen kst-31332-41ISSN 0921 - 7371TMs-Gravenhage 2015 Tweede Kamer, vergaderjaar…