Motie van de leden Leijten en Ellemeet over afschaffen van het verplicht eigen risico voor ouderen en chronisch zieken

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 31 765Kwaliteit van zorg Nr. 120 MOTIE VAN DE LEDEN LEIJTEN EN ELLEMEET Voorgesteld 11 februari 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering de koopkracht van ouderen en chronisch zieken wenst te verbeteren door middel van een polis met een lager eigen risico; constaterende dat dit nu in handen is van zorgverzekeraars en er dus geen enkele garantie is dat die polis er ook daadwerkelijk komt; verzoekt de regering, het verplichte eigen risico af te schaffen voor ouderen en chronisch zieken, en gaat over tot de ord…