Motie van het lid Pia Dijkstra c.s. over een analyse van de maatregelen door het CPB

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 31 765Kwaliteit van zorg Nr. 123 MOTIE VAN HET LID PIA DIJKSTRA C.S. Voorgesteld 11 februari 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er behoefte bestaat aan inzicht in de gevolgen van de 21 maatregelen uit de brief «Kwaliteit loont»; verzoekt de regering, het Centraal Planbureau opdracht te geven tot het doen van een kwalitatieve en, waar mogelijk, een kwantitatieve analyse van de maatregelen uit de brief ten aanzien van: Œde werking van het zorgstelsel als geheel; Œde budgettaire gevolgen; Œde verwachte effecten op (het…