Motie van het lid Rog over de kosten van een ruimere openstelling van het levenlanglerenkrediet

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 30 012Leven Lang Leren Nr. 43 MOTIE VAN HET LID ROG Voorgesteld 12 februari 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het aantal 55-plussers dat deelneemt aan formele scholing achterblijft bij andere werknemers; overwegende dat het kabinet stappen zet om de leercultuur in Nederland te bevorderen en daartoe het levenlanglerenkrediet heeft geïntroduceerd, dat ook toegankelijk is voor deeltijdstudenten; voorts overwegende dat 55-plussers die gemotiveerd zijn om een opleiding te volgen, geen gebruik mogen maken van het leve…