Motie van het lid Beertema over geen beperking aan het aantal sectoren bij de experimenten vraagfinanciering

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 30 012Leven Lang Leren Nr. 46 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA Voorgesteld 12 februari 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de experimenten vraagfinanciering alleen gericht zijn op de sectoren zorg en techniek; overwegende dat alle sectoren waar een concrete vraag is naar meer (hoger) geschoolde werknemers moeten kunnen deelnemen aan de experimenten, waaronder de ICT-sector; verzoekt de regering, geen beperking te leggen op het aantal sectoren dat kan deelnemen aan de experimenten vraagfinanciering; en gaat over tot de or…