Amendement van de leden Lodders en Vermeij dat ertoe strekt het wisselen tussen digitale en schriftelijke verstrekking van informatie door de pensioenuitvoerder hooguit eenmaal per jaar mogelijk te maken

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 008Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie) Nr. 9 AMENDEMENT VAN DE LEDEN LODDERS EN VERMEIJ Ontvangen 23 februari 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: IIn artikel I, onderdeel N, wordt aan het voorgestelde artikel 49, eerste lid, een volzin toegevoegd, luidende: Er wordt ten hoogste eenmaal per jaar gewisseld tussen schriftelijke verstrekking en elektronische verstrekking van de informatie. IIIn …