Amendement van het lid Dijkgraaf dat regelt dat betalingen inzake huurprijzen en premies voor de zorgverzekering worden uitgezonderd van het verbod tot inhouding op het minimumloon

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 108Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter verbetering van de naleving en handhaving van arbeidsrechtelijke wetgeving in verband met de aanpak van schijnconstructies door werkgevers (Wet aanpak schijnconstructies) Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID DIJKGRAAF Ontvangen 25 februari 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel D, wordt artikel 13, tweede lid, als volgt gewijzigd: 1. De tweede volzin komt te luiden: Betalingsv…