Beslisnota bij antwoord op vragen van het lid Tjeerd de Groot over de motie De Groot c.s. (Kamerstuk 33576-290)