Beslisnota inzake Voortgang publieke sturing op generieke functies voor elektronische gegevensuitwisseling