Beleidsnota Mensenrechten, Democratie en Internationale Rechtsorde