Beslisnota bij Antwoord op vragen van het lid Kuiken over afkalvende bestaanszekerheid voor mensen met publieke beroepen door kostenstijgingen en loonbeslag