Antwoord op vragen van het lid Kathmann over vermogensgrenzen voor kwijtschelding van lokale belastingen