Beslisnota bij Kamerbrief Reactie op de motie van het lid Hirsch c.s. over onderzoeken hoe meer klimaatfinanciering ten goede kan komen aan lokale maatschappelijke organisaties en boerenorganisaties (Kamerstuk 36410-XVII-27)