Beslisnota bij Vergoedingen medezeggenschap en reactie op de medezeggenschapsmonitor