Beslisnota bij Kamerbrief Antwoord op vragen van het lid Joseph over het antwoord van de minister op vraag 25 uit Aanhangsel Handelingen II, vergaderjaar 2023-2024, nr. 766 over Kamerstuk 32 043, nr 628, over de buffer van pensioenfondsen onder artikel 129 Pensioenwet