Beslisnota inzake Nazending beslisnota inzake Reactie op de brief van het Presidium over de instelling van een nationaal burgerforum klimaat- en energiebeleid (Kamerstuk 32813-1232)