Beslisnota inzake Reactie op de motie van de leden Rajkowski en Dekker-Abdulaziz over zich op Europees niveau committeren aan het verbieden van ontwrichtende aanbevelingsalgoritmes (Kamerstuk 30821-193)