Beslisnota inzake Uitstel beantwoording vragen van het lid Werner over het bericht ‘Toegankelijkheid musea onder druk door achterblijvende overheidssubsidies’