Beslisnota inzake Militaire inzet ten behoeve van steun Gaza en de regio