Beslisnota inzake Uitstel beantwoording vragen commissie over de situatie in Israël en Gaza