Beslisnota inzake Presentatie voorlopig ontwerp Publieksentree