Documenten feed

Feed

EU-LNV

dinsdag 9 april 2024

…ieder geval ook als het gaat om de kritische depositiewaarde, maar ook de KRW hebben we te maken met modellen. En in die modellen, daar zitten wat aannames…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Antwoord op vragen van de leden Hermans, Wilders, Omtzigt en Van der Plas over het bericht 'Ingrijpend miljardenpakket voor opkoop boeren moet koude sanering veestapel voorkomen'

vrijdag 5 april 2024

…mestplaatsingsruimte, vanuit het oogpunt van het behalen van de wettelijke doelen, zoals de KRW-doelen op het gebied van waterkwaliteit. Het nemen van maatregelen is daarbij…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Plan van aanpak mestmarkt

vrijdag 5 april 2024

…gelaten ka n worden in de wetgeving, nadat de graslandnorm is ingevoerd en de KRW - doelen zijn gehaald, voor alternatieven voor de graslandnorm onder voorwaarde … wordt omgezet in agrarisch bouwland) en tegelijkertijd z ullen, gelet op de KRW - normen , andere overheden via de Omgevingswet gestimuleerd worden om hiervoor…


Wijziging van de Wet milieubeheer (implementatie richtlijn milieuaansprakelijkheid); Nota naar aanleiding van het verslag

vrijdag 29 maart 2024

…wordt hierop actie ondernomen ook in verband met de Kaderrichtlijn Water (KRW)? Zoals is vermeld in de reactie 9 op de motie van het lid van de Tweede Kamer…


Tweeminutendebat Wadden (CD 13/3) (ongecorrigeerd)

dinsdag 26 maart 2024

…dat de minister heeft toegezegd dat alle belangrijke lozingsvergunningen KRW-proof zullen worden; overwegende dat de minister in het debat heeft aangegeven … is met de KRW. Naar onze indruk is er op dit moment geen noodzaak voor het aanpassen van het VTH-stelsel. Ik onderzoek als onderdeel van de KRW-impuls wel…


Tweede Kamer, 56e vergadering

dinsdag 26 maart 2024

…dat de minister heeft toegezegd dat alle belangrijke lozingsvergunningen KRW-proof zullen worden; overwegende dat de minister in het debat heeft aangegeven … is met de KRW. Naar onze indruk is er op dit moment geen noodzaak voor het aanpassen van het VTH-stelsel. Ik onderzoek als onderdeel van de KRW-impuls wel…


Waddenzeebeleid; Motie; Motie van de leden De Hoop en Chakor over onderzoek naar de opschorting van lozingsvergunningen als niet wordt voldaan aan de grenswaarden die gelden voor het water waarin geloosd wordt

dinsdag 26 maart 2024

…dat de minister heeft toegezegd dat alle belangrijke lozingsvergunningen KRW-proof zullen worden; overwegende dat de minister in het debat heeft aangegeven…


Reactienota zienswijzen concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau Kernenergiewetherziening tbv bedrijfsduurverlenging kerncentrale Borssele

maandag 25 maart 2024

…komen waarbij cumulatieve effecten niet meer acceptabel zijn (bijvoorbeeld KRW -doelen)? Vat kort samen op basis van welk milieuonderzoek en welke argumenten…


De aanwezigheid van hoge concentraties van het verboden gewasbeschermingsmiddel dinoterb in oppervlaktewater in het Natura 2000-gebied het Zwanenwater

woensdag 20 maart 2024

…concreet risico voor de volksgezondheid en het behalen van Kaderrichtlijn Water (KRW)-doelstellingen en Natura 2000-doelstellingen? 6. Hoeveel capaciteit bij handhaving…


Voortgang beleid chemische stoffen

dinsdag 19 maart 2024

…mengseltoxiciteit en analysemethoden De normen volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW) voor de synthetische pyrethroïden zijn vanwege de giftigheid van deze stoffen…


Beslisnota bij Kamerbrief Voortgang beleid chemische stoffen

dinsdag 19 maart 2024

…Verscheidene pyrethroïden overschrijden de waterkwaliteitsnormen onder de KRW. U geeft aan dat u in het Impulsprogramma Chemische Stof fen én vanuit het…


Conceptverslag Wadden

vrijdag 15 maart 2024

… Wiens lozingen beëindigen we dan? We hebben nog maar twee jaar voor de KRW, de Kaderrichtlijn Water. Hoe gaan we dat regelen? Eigenlijk vraag ik, via … te beginnen bij de vergunningen waarvan we inschatten dat dit, gelet op de KRW, het meest noodzakelijk is. Ook in dit geval, dus specifiek voor de Waddenzee…


Jaarplanning 2024 van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

donderdag 14 maart 2024

…nodig is om de nitraat normen voor oppervlaktewater die voortvloeien uit de KRW met het achtste actieprogramma Nitraat te behalen en hoe bedrijven, waaronder…


Wadden

woensdag 13 maart 2024

…worden dus aangepakt in de prioriteit om zo snel mogelijk alle vergunningen KRW-proof te maken. Daarnaast zullen best beschikbare technieken, zoals voorgeschreven … We weten welke 200 we daarvan als eerste aan moeten pakken, gelet op de KRW. Die 200 zijn we volop inwezig. Ik geloof dat we nu ongeveer de helft hebben…


Antwoord op vragen van het lid Tjeerd de Groot over het artikel “Wadplaten verdrinken, schelpen leggen het loodje: opwarming bedreigt Waddennatuur

maandag 11 maart 2024

…om ervoor te zorgen dat de Waddenzee voldoet aan de Kaderrichtlijn Water (KRW)? Antwoord Met de Kamerbrief van 19 december jl.4 bent u door de minister … schriftelijk geïnformeerd over de voortgang van de Kaderrichtlijn Water. Met het KRW-impulsprogramma van Rijk en samenwerkingspartners doen we een versterkte inzet…


Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2024; Nota naar aanleiding van het verslag

vrijdag 8 maart 2024

…en kwantitatieve toestand van grond- en oppervlakte water op grond van de KRW, en breed natuurherstel en -behoud voor VHR soorten en habitattypen. Door…


Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 26 februari 2024 (eerste deel) (Kamerstuk 21501-32-1617) (tweede deel)

woensdag 6 maart 2024

…landen dat niet hebben. Daarbij denken deze leden aan de situatie met de KRW, waar andere landen hun monitoring ook niet op orde hebben. Deelt het kabinet … Infrastructuur en Waterstaat , om de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) te halen (normoverschrijdingen van de waterkwaliteitsnormen voor gewasbeschermingsmiddelen…


Landbouw- en Visserijraad; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 26 februari 2024 (tweede deel) (Kamerstuk 21501-32-1617)

woensdag 6 maart 2024

…landen dat niet hebben. Daarbij denken deze leden aan de situatie met de KRW, waar andere landen hun monitoring ook niet op orde hebben. Deelt het kabinet … Infrastructuur en Waterstaat , om de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) te halen (normoverschrijdingen van de waterkwaliteitsnormen voor gewasbeschermingsmiddelen…


Landbouw- en Visserijraad; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 26 februari 2024 (tweede deel) (Kamerstuk 21501-32-1617)

woensdag 6 maart 2024

…landen dat niet hebben. Daarbij denken deze leden aan de situatie met de KRW, waar andere landen hun monitoring ook niet op orde hebben. Deelt het kabinet … van Infrastructuur en Waterstaat, om de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) te halen (normoverschrijdingen van de waterkwaliteitsnormen voor gewasbescher-…


Antwoord op vragen van het lid Beckerman over de impact van lozingen op het IJsselmeer

vrijdag 1 maart 2024

…alle parameters voldaan aan de doelstelling voor de Kaderrichtlijn Water (KRW). Voor de drinkwaterkwaliteit is met name de chemische waterkwaliteit van … geanalyseerd zijn op relevante stoffen zoals zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) en/of KRW-prioritaire stoffen. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft…


Kabinetsreactie op de Agenda Natuurinclusief 2.0

vrijdag 1 maart 2024

…de Vogelrichtlijn (VR), de Habitatrichtlijn (HR), de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM). Daarvoor is het is nodig om…


Agenda Natuurinclusief 2.0

vrijdag 1 maart 2024

…wateroverlast, be -schikbaarheid van zoetwater, drinkwater en wa -terkwaliteit (KRW). De direct betrokken partijen bij het waterdomein zijn waterschappen, drink … NatuurNetwerk Nederland (de natuurgebieden zelf), maar heeft ook voor waterkwaliteit (KRW) en waterkwantiteit toegevoegde waarde. De kwaliteit van dit Blauwgroen Netwerk…


Impact Assessment Europese Natuurherstelverordening

vrijdag 1 maart 2024

…de Vogelrichtlijn (VR), de Habitatrichtlijn (HR), de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM). Uitvoering van de NHV kent … internationale en Europese regels die al van toepassing zijn, zoals de VHR, de KRW, de KRM, en het internationale verdrag over biologische diversiteit (Convention…


Opgave per ecosysteem

vrijdag 1 maart 2024

…ook voor de VHR (Natura2000 - beheerplan nen) en de K aderrichtlijn Water (KRW) (stroomgebiedbeheerplannen) maatregelen worden genomen . Andere bronnen v … In 2024 wordt een nulmeting uitgevoerd op basis van monitoringsdata voor KRW - doelen en Natura 2000 - doelstellingen en aanvullende specifieke PAGW -…


Memo Juridisch Advies Natuurherstelverordening

vrijdag 1 maart 2024

…bijzonder de Vogel - en Habitatrichtlijn (VHR) en de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM). Deze regelgeving heeft forse…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten