Documenten feed

Feed

Wettelijke grondslagen verduurzamingsmaatregelen voedsel

dinsdag 28 mei 2024

…andere EU-landen is groen aanbesteden al verplicht, zoals vermeld in de nationale GPP-actieplannen.19 Voorbeelden hiervan uit EU-landen zijn Letland (levensmiddelen) … bijvoorbeeld in sector- of product specifieke EU handelsnormen,25 kunnen nationale voorschriften ter verduurzaming van producten worden opgesteld. Indien…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Meicirculaire Provinciefonds 2024

maandag 27 mei 2024

…gebiedsbiografie kan diverse regionale processen, zoals beschreven in de Nationale Omgevingsvisie ( NOVI ), voeden. 8. DINGtiid Het ministerie van BZK verstrekt … product (pbbp) 4,0 2,3 2,6 2,6 2,5 2,5 Prijs nationale bestedingen (pnb) 3,3 2,2 2,6 2,6 2,5 2,5 Nationale consumentenprijsindex (cpi) 2,9 2,8 2,4 2,3 2…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Hoofdrapport plan MER verkenning A50 EBP

maandag 27 mei 2024

…Nijmegen - Eindhoven zijn fors en nemen de komende jaren verder toe. De Nationale Markt - en Capaciteitsanalyse (NMCA) uit 201 7 F 1 voorzag voor 2040 ernstige … een MIRT - verkenning. 1 Ministerie van Infrastructuur en Milieu (2017), Nationale Markt - en Capaciteitsanalyse 2017 (01 - 05 - 2017). Hoofdrapport 2 Ministerie…


MIRT-verkenning A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven

maandag 27 mei 2024

…gemeenten in Oost Brabant ervoor gekozen hee ̊ om motorcross incl. de (inter)nationale wedstrijden te concentreren op regionaal circuit Nieuw Zevenbergen. De … advies. 7 Een dergelijk alternatief zou bijvoorbeeld aansluiten bij de omgevingsvisie van de gemeente Maashorst. De gemeente schrijft hierin dat ze het autoverkeer…


Scenariostudie groengasproductie rond 2030

woensdag 22 mei 2024

…grote bandbreedte van de groengasproductie en het niet behalen van de nationale ambitie van 2 bcm in 2030 in de scenarioresultaten laten zien dat beleidsondersteuning … samenhangend, strategisch plan over de leefomgeving vaststellen : een omgevingsvisie. Decentrale overheden brengen al hun regels over de leefomgeving bijeen…


36512 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Huisvestingswet 2014, de Omgevingswet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Woningwet in verband met de versterking van de regie op de volkshuisvesting en met het oog op enkele andere met de

vrijdag 17 mei 2024

…1 Wijzigingen in de Omgevingswet 21 3.1.1 Volkshuisvesting 21 3.1.2 Omgevingsvisie en het verplichte volkshuisvestingsprogramma 22 3.1.3 Sturinginstrumenten … resultaat 67 3.4.2 Verhouding tot het volkshuisvestingsprogramma 67 3.4.3 Van Nationale prestatieafspraken naar lokale prestatieafspraken 68 3.4.4 Aanpassing werkgebied…


Deltaprogramma; Verslag van een deskundigenbijeenkomst op 26 maart 2024 over waterveiligheid tot 2100

donderdag 16 mei 2024

…die niet altijd integraal worden vastgesteld? Ik noem bijvoorbeeld de Omgevingsvisie die net in werking is getreden. In hoeverre heeft u ermee te maken dat … worden. Het pleidooi dat ik zou willen houden, is: als je nadenkt over de nationale veiligheid, dan moet de waterveiligheid daar onderdeel van zijn. Aangezien…


Meetprogramma voor blootstelling aan chemische stoffen advies

woensdag 15 mei 2024

…verplicht deze wet verschillende overheden om bij het opstellen van hun omgevingsvisie rekening te houden met het voorzorgs-beginsel, het beginsel van preventief … gezondheidsrisico resulteerde, bleef onzeker. 51 Ondertussen toonde de inter nationale epidemio-logische literatuur verbanden aan tussen blootstelling aan chemische…


Achtste Nationale SDG Rapportage. Nederland op weg naar brede welvaart

woensdag 15 mei 2024

…Achtste Nationale SDG RapportageNederland op weg naar brede welvaart15 mei 2024 Achtste Nationale SDG Rapportage 2024 Nederland op weg naar brede welvaartToelichting … welvaartToelichting vooraf Deze achtste Nationale SDG Rapportage gee ̃ een overzicht van de voortgang van de Sustainable Development Goals (SDGTMs) en brede…


Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2023

woensdag 15 mei 2024

…Beleidsartikelen 364.1Artikel 1. Openbaar bestuur en democratie 364.2Artikel 2. Nationale Veiligheid 514.3Artikel 3. Woningmarkt 544.4Artikel 4. Energietransitie … 772,4772,4 61,561,5 0,00,0 0,00,0 1. Openbaar bestuur en democratie 2. Nationale veiligheid3. Woningmarkt 4. Energietransitie gebouwdeomgeving en bouwkwaliteit…


Jaarverslag Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds 2023

woensdag 15 mei 2024

…landenspeci...eke aanbevelingen van de Europese Commissie op grond van de nationale hervormingsprogramma–s een eigenstandige plaats kr•gen in de departementale … het verhogen van het budget voor deze regelingen. Nationale GrondbankSinds januari 2023 is de Nationale Grondbank operationeel. De bank kan aangekochte agrarische…


Deltascenario's 2024. Zicht op water in Nederland

dinsdag 14 mei 2024

…bevolkingsgroei, economische groei en ruimtelijke ontwikkelingen). Daarmee wordt op nationale schaal een integraal beeld geschetst van de wateropgaven die daaruit volgen: … waterveiligheidsopgaven. Door de samenhang in het watersysteem ontstaan op regionale en nationale schaal structurele knelpunten. De wateropgaven zullen grote impact hebben…


Position paper F. de Zeeuw t.b.v. rondetafelgesprek Rapport Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050 - thema Ruimte d.d. 22 mei 2024

dinsdag 14 mei 2024

…Haegen en het kabinet Rutte III er geen raad mee wisten, kwam het thema nationale ruimtelijke ontwikkeling in handen van vrolijke vrijblijvende babbelaars … verdween dan ook als sneeuw voor de zon. Ook de eerste edities van de Nationale Omgevingsvisie (Novi) bleken vage producten. Het planologisch en bestuurlijk onderpresteren…


Verslag

dinsdag 30 april 2024

…3.1 Wijzigingen in de Omgevingswet 8 3.1.1 Volkshuisvesting 8 3.1.2 Omgevingsvisie en het verplichte volkshuisvestingsprogramma 8 3.1.3 Sturingsinstrumenten … resultaat 21 3.4.2 Verhouding tot het volkshuisvestingsprogramma 21 3.4.3 Van Nationale prestatieafspraken naar lokale prestatieafspraken 22 3.4.4 Aanpassing werkgebied…


Eindrapport Naar een robuuste implementatie van het Verdrag van Aarhus

donderdag 25 april 2024

…oplossingsstrategieën bij geconstateerde schendingen van het VvA. d) Een workshop met nationale experts op het gebied van het VvA en het Nederlands (bestuurs - )recht … de interpretatie van de vaak vrij open bepalingen van het verdrag : de nationale wetgever, de bestuursorganen die de implementatiewetgeving uitvoeren, het…


Deltaprogramma; Verslag van een deskundigenbijeenkomst op 19 maart 2024 over het principe 'water en bodem sturend'

donderdag 25 april 2024

…samen? U noemde al de rivieren. We hadden en hebben ook niet voor niets de nationale ruimtelijke hoofdstructuur. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we die … regie te laten nemen. Maar de regie is de laatste jaren, ook met de omgevingsvisie, steeds meer bij de lagere overheden gelegd. Ik was wel geïntrigeerd…


Nederland, sta op! Maak dagelijks voldoende bewegen vanzelfsprekend

woensdag 24 april 2024

…de regie voor deze gezamenlijke verantwoordelijkheid te beleggen bij de nationale overheid. De NLsportraad adviseert daarom het kabinet de regie te nemen … voor Bewegen en Sport; deze ontwikkelt met de betrokken departementen de nationale visie op bewegen en maakt een strategisch plan om die te realiseren; Ł…


Beslisnota bij Kamerbrief Publicatie scenariostudie en monitoring bouwgrondstoffenwinning

dinsdag 23 april 2024

…. 1 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | Nationale Omgevingsvisie (denationaleomgevingsvisie.nl) Pagina 2 van 4 Datum 8 april 2024…


Milieuraad; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van I&W over de geannoteerde agenda van de Milieuraad van 25 maart 2024 in Brussel

dinsdag 23 april 2024

…Bodemmonitoring) 4 , niet de benodigde meerderheid van één derde van de nationale parlementen is bereikt waardoor de zogenoemde gele kaartprocedure niet … Bodemmonitoring) 11 , niet de benodigde meerderheid van één derde van de nationale parlementen is bereikt waardoor de zogenoemde gele kaartprocedure niet…


Plan Vertel het hele verhaal, voor de oprichting en bouw van het Nationaal Slavernijmuseum

maandag 22 april 2024

…onmogelijk al hun namen te noemen, maar we zijn ze allemaal even dankbaar. Nationale Herdenking Slavernijverleden in het Oosterpark in Amsterdam. Na de 150/160-jarige … het advies van de Raad voor Cultuur en de Amsterdamse Kunstraad over de Nationale museale voorziening slavernijverleden. De raden gaven aan dat het waardevol…


Resultaten van een inwonersraadpleging over de ruimtelijke inrichting van Nederland

vrijdag 19 april 2024

…ruimtelijke opgaven. Er is een noodzaak voor nationale regie op landelijk niveau om ruimtelijke keuzes met grote nationale belangen integraal te kunnen maken. Daartoe … Daartoe scherpt het kabinet de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) aan tot de nieuwe Nota Ruimte. De keuzes en richtinggevende uitspraken van de Nota Ruimte…


Mindset van de Toekomst

vrijdag 19 april 2024

…Koninkrijksrelaties (BZK) de visie van jongeren in Nederland op de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Jongeren in de leeftijdscategorie van 10 tot 25 jaar werden … niet. We moeten hiervoor iets slims verzinnenÓ - PO Leerling Op grotere, nationale schaal, benoemen jongeren dat oneindig dijken en kanalen bouwen niet duurzaam…


Burgerperspectieven op de inrichting vanNederland

vrijdag 19 april 2024

…fysieke leefomgeving? De Nota Ruimte vormt een aanscherping van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) uit 2020. Om inzichten aan te dragen voor deze NOVI voerde … cultureel erfgoed (14%), natuurlijke hulpbronnen (13%) en defensie en nationale veiligheid (12%) geven Nederlanders relatief weinig prioriteit. Welke voorkeuren…


Voortgangsbrief regie op de ruimtelijke ordening

donderdag 18 april 2024

…Andere belangrijke bouwstenen voor de Nota Ruimte vormen de verschillende nationale programma's in de fysieke leefomgeving, zoals het Nationaal Programma Landelijk … in samenspraak met de medeoverheden de uitvoering van de huidige Nationale Omgevingsvisie te versnellen en de ruimtelijke opgaven waar we met elkaar voor…


Omgevingsrecht; Brief van de minister van BZK over voortgang implementatie Omgevingswet - eerste kwartaal 2024

woensdag 17 april 2024

…maatschappelijke doelen van de Ow aangesloten bij de Monitor van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). 6 Kamerstukken I 2023/24, 33 118/34 986, FU, p. 15. 7 Kamerstukken … niet met normale bevoegdheden het hoofd kan worden geboden. Het gaat om nationale veiligheidsbelangen, zoals territoriale, economische of fysieke veiligheid…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten