Documenten feed

Feed

Resultaten van een inwonersraadpleging over de ruimtelijke inrichting van Nederland

vrijdag 19 april 2024

…ruimtelijke opgaven. Er is een noodzaak voor nationale regie op landelijk niveau om ruimtelijke keuzes met grote nationale belangen integraal te kunnen maken. Daartoe … Daartoe scherpt het kabinet de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) aan tot de nieuwe Nota Ruimte. De keuzes en richtinggevende uitspraken van de Nota Ruimte…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Mindset van de Toekomst

vrijdag 19 april 2024

…Koninkrijksrelaties (BZK) de visie van jongeren in Nederland op de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Jongeren in de leeftijdscategorie van 10 tot 25 jaar werden … niet. We moeten hiervoor iets slims verzinnenÓ - PO Leerling Op grotere, nationale schaal, benoemen jongeren dat oneindig dijken en kanalen bouwen niet duurzaam…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Burgerperspectieven op de inrichting vanNederland

vrijdag 19 april 2024

…fysieke leefomgeving? De Nota Ruimte vormt een aanscherping van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) uit 2020. Om inzichten aan te dragen voor deze NOVI voerde … cultureel erfgoed (14%), natuurlijke hulpbronnen (13%) en defensie en nationale veiligheid (12%) geven Nederlanders relatief weinig prioriteit. Welke voorkeuren…


Voortgangsbrief regie op de ruimtelijke ordening

donderdag 18 april 2024

…Andere belangrijke bouwstenen voor de Nota Ruimte vormen de verschillende nationale programma's in de fysieke leefomgeving, zoals het Nationaal Programma Landelijk … in samenspraak met de medeoverheden de uitvoering van de huidige Nationale Omgevingsvisie te versnellen en de ruimtelijke opgaven waar we met elkaar voor…


Omgevingsrecht; Brief van de minister van BZK over voortgang implementatie Omgevingswet - eerste kwartaal 2024

woensdag 17 april 2024

…maatschappelijke doelen van de Ow aangesloten bij de Monitor van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). 6 Kamerstukken I 2023/24, 33 118/34 986, FU, p. 15. 7 Kamerstukken … niet met normale bevoegdheden het hoofd kan worden geboden. Het gaat om nationale veiligheidsbelangen, zoals territoriale, economische of fysieke veiligheid…


Waardeontwikkeling van ingebrachte gronden en publieke tekorten bij gebiedsontwikkeling

woensdag 3 april 2024

…grondmarkt anders, vanwege andere inzetbare instrumenten die zijn vastgelegd in nationale wetten. Oplossingsrichting 1: b elasting op prijs - en/of waardestijging … of waar de economische structuur moet worden versterkt. Omgevingsvisie: i n de omgevingsvisie (opvolger van de structuurvisie) legt de gemeente haar ambities…


Conceptverslag Woningbouwopgave en koopsector (wordt voortgezet op 4 april 2024)

vrijdag 29 maart 2024

…Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 25 oktober 2023 inzake aanpassingen Nationale Hypotheek Garantie (NHG) per 2024 (32847, nr. 1109); • de brief van de … gebied van woningbouw in beeld te brengen en deze mee te nemen in zijn nationale aanpak? Kan hij de Kamer daarover informeren? En dan, meneer Grinwis, komt…


conceptverslag Duurzaamheid en digitalisering

dinsdag 26 maart 2024

…schadelijke gevolgen buiten beeld. Waarom heeft het kabinet het advies van de Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering niet opgevolgd om te kijken naar het brede … onderzoekers niet vast kunnen stellen hoe en waarom dit kaartje in de omgevingsvisie terecht is gekomen. Erkent de minister dat de datacenters bij Hollands…


Wijziging van de Wet milieubeheer en de Crisis- en herstelwet in verband met de uitvoering van Richtlijn 2014/52/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (PbEU

dinsdag 26 maart 2024

…van mening is dat dit samenhangt met het antwoord op de vraag of een omgevingsvisie of omgevingsverordening kaderstellende regels bevat, kan de regering … reële situatie waarin een gemeente beleidsneutraal is overgegaan naar de omgevingsvisie en het nieuwe omgevingsplan en vervolgens via buitenplanse omgevingsplanactiviteiten…


Wijziging van de Wet milieubeheer en de Crisis- en herstelwet in verband met de uitvoering van Richtlijn 2014/52/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (PbEU

dinsdag 26 maart 2024

…van mening is dat dit samenhangt met het antwoord op de vraag of een omgevingsvisie of omgevingsverorde- ning kaderstellende regels bevat, kan de regering … reële situatie waarin een gemeente beleidsneutraal is overgegaan naar de omgevingsvisie en het nieuwe omgevingsplan en vervolgens via buitenplanse omgevingsplanactivi-…


Kabinetsreactie op het adviesrapport 'De uitvoering aan zet'

maandag 25 maart 2024

…(NPLG) en de NOVEX-gebieden als onderdeel van de uitwerking van de Nationale omgevingsvisie zijn daar voorbeelden van. Eind 2022 is een nieuwe beleidsarme … nieuwe Omgevingswet vraagt hier ook om en biedt kansen in de vorm van de omgevingsvisie. De voorbereiding van de Nota Ruimte en het uitvoeren van het programma…


Beleidsdoorlichting artikel 3 woningmarkt 2015-2021

vrijdag 22 maart 2024

…waar de vraaggerichtheid vergroot zou worden door vrije prijsvorming. Het nationale beleid op woningaanbod richtte zich niet op aantallen woningen, maar op … kwam net uit een dip en kon het bouwtempo onvoldoende snel verhogen. De Nationale woonagenda 2018 - 2021 is ingesteld om de uit dagingen aan de aanbodkant…


Woningbouwopgave en koopsector

donderdag 21 maart 2024

…gebied van woningbouw in beeld te brengen en dit mee te nemen in zijn nationale aanpak en de Kamer daarover te informeren? En dan meneer Grimweers, daar … en vitaal platteland in de weg. Dit vindt geen grond in de geldende omgevingsvisie of omgevingsverordening, alleen in een provinciaal coalitieakkoord…


Duurzaamheid en digitalisering

donderdag 21 maart 2024

…gevolgen blijven buiten beeld. Waarom heeft het kabinet het advies van de Nationale Coalitie voor Duurzaamheid en Digitalisering niet opgevolgd om te kijken … onderzoekers niet kunnen vaststellen hoe en waarom dit kaartje in de omgevingsvisie terecht is gekomen. Erkent de minister dat datacenters bij Hollands…


Nationale Omgevingsvisie; Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van BZK over de planmonitor Nationale Omgevingsvisie (NOVI) 2023

donderdag 21 maart 2024

…Eerste Kamer der Staten-Generaal I Vergaderjaar 2023-2024 34 682 Nationale Omgevingsvisie V VERSLAG VAN EEN NADER SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 21 maart … staatssecretaris eerder naar aanleiding van de publicatie ‚Planmonitor Nationale Omgevingsvisie (NOVI) 2023TM gestelde vragen beantwoordde. Naar aanleiding hiervan…


Verslag van een schriftelijk overleg o.a. de Geannoteerde agenda Milieuraad d.d. 25 maart 2024 te Brussel (Kamerstuk 21501-08-936)

woensdag 20 maart 2024

…Nederlandse UPV? Is de staatsecretaris het ermee eens dat we de scope van de nationale UPV op textiel het best zo snel mogelijk in lijn kunnen brengen met de … het Europese voorstel afwijkt van de nationale UPV en wat de gevolgen hiervan zijn voor de reikwijdte van de nationale UPV. Wat betreft de reikwijdte is het…


Rapport 'Voortgang klimaatadaptatie gebouwde omgeving' definitieve versie

woensdag 20 maart 2024

…geformuleerd in de Nationale aanpak klimaatadaptatie gebouwde omgeving, die 23 november 2022 aan de Tweede Kamer is verzonden. De Nationale aanpak beoogt een … en vastgoedbezitters 43 6.4 Inwoners 44 Bijlagen 46 Bijlage 1: Context Nationale aanpak klimaatadaptatie gebouwde omgeving 47 Bijlage 2: Onderzoeksvragen…


Milieuraad; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg o.a. de Geannoteerde agenda Milieuraad d.d. 25 maart 2024 te Brussel (Kamerstuk 21501-08-936)

woensdag 20 maart 2024

…Nederlandse UPV? Is de staatsecretaris het ermee eens dat we de scope van de nationale UPV op textiel het best zo snel mogelijk in lijn kunnen brengen met de … het Europese voorstel afwijkt van de nationale UPV en wat de gevolgen hiervan zijn voor de reikwijdte van de nationale UPV. Wat betreft de reikwijdte is het…


Milieuraad; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg o.a. de Geannoteerde agenda Milieuraad d.d. 25 maart 2024 te Brussel (Kamerstuk 21501-08-936)

woensdag 20 maart 2024

…landse UPV? Is de staatsecretaris het ermee eens dat we de scope van de nationale UPV op textiel het best zo snel mogelijk in lijn kunnen brengen met de … het Europese voorstel afwijkt van de nationale UPV en wat de gevolgen hiervan zijn voor de reikwijdte van de nationale UPV. Wat betreft de reikwijdte is het…


Milieuraad; Brief van de staatssecretaris van I&W inzake verslag schriftelijk overleg van de Tweede Kamer over de Milieuraad van 25 maart 2024

woensdag 20 maart 2024

…Nederlandse UPV? Is de staatsecretaris het ermee eens dat we de scope van de nationale UPV op textiel het best zo snel mogelijk in lijn kunnen brengen met de … het Europese voorstel afwijkt van de nationale UPV en wat de gevolgen hiervan zijn voor de reikwijdte van de nationale UPV. Wat betreft de reikwijdte is het…


Brief van 6 maart aan gedeputeerde staten Zuid-Holland

vrijdag 15 maart 2024

…vastgelegd in de regionale woondeals/realisatieagenda’s. In de Nationale Omgevingsvisie, in de Nationale Woon en Bouwagenda en de bijbehorende programma’s zoals … ik in deze tijd van woningnood ongewenst. Ook strookt het niet met het nationale beleid voor de woningbouwopgave. In het Nationaal Programma Woningbouw…


Antwoord vragen van het lid Grinwis over de noodkreet van de gemeente Krimpenerwaard, Molenlanden en zestien andere Zuid-Hollandse gemeenten om te kunnen blijven 'bouwen voor behoefte'

vrijdag 15 maart 2024

…meer zich tot de afspraken die zijn gemaakt in het kader van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI), waarin onder meer is vastgelegd dat er ruimte moet zijn … NOVI spelen medeoverheden een belangrijke rol. In de NOVI maakt het Rijk nationale keuzes en geeft een richtinggevend kader voor het maken van decentrale…


Duurzaamheid en digitalisering

donderdag 14 maart 2024

…is hij publiek policy manager duurzaamheid en tevens lid strategieraat Nationale coalitie duurzame digitalisering. En van harte welkom mevrouw Van der … Kamer gevraagd heeft. En we zijn eigenlijk vast begonnen, ook in die nationale coalitie, de duurzame digitalisering, om daar partijen voor bij elkaar…


Juridische mogelijkheden bescherming gezondheid omwonenden Tata Steel

donderdag 14 maart 2024

…zijn in de wet verbonden aan het onderdeel beleidsvorming. Dus de omgevingsvisie daarin moet worden verantwoord door ieder bevoegde gezag in Nederland … milieurecht, zeker de afgelopen tien jaar in ieder geval, het niet hebben van nationale koppen op wat internationaal wordt afgesproken. Dus we zien op dit moment…


Rli advies 'Goed gefundeerd'

vrijdag 8 maart 2024

…GOED GEFUNDEERD ADVIES OM TE KOMEN TOT EEN NATIONALE AANPAK VAN FUNDERINGS- PROBLEMATIEK FEBRUARI 2024 2Raad voor de leefomgeving en infrastructuur De … situatie terecht komen, doen wij in dit advies aanbevelingen voor een nationale aanpak van de funderingsproblematiek. Om inzicht te krijgen in de problematiek…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten