Documenten feed

Feed

Voortgang Actieagenda Sterk Bestuur

woensdag 12 juni 2024

…inwoners niet of nauwelijks geaccepteerd, hetgeen onderstreept werd door rechterlijke uitspraken. Ook het tegengaan van de zogenaamde ‘claimcultuur’ is minder…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Jaarverslag projectgroep lokale rekenkamers 2023

woensdag 12 juni 2024

…onverenigbaar is met het lidmaatschap; c. indien hij bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf is veroordeeld, dan wel hem bij zulk een uitspraak … vrijheidsbeneming tot gevolg heeft; d. indien hij bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak onder curatele is gesteld, in staat van faillissement is verklaard…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

36378 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 15 april 2024, over Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet)

woensdag 12 juni 2024

…zorgen om. Ik zou graag een reflectie krijgen van de heer Grinwis op een rechterlijke uitspraak hierover uit 2009. Toen is het groepsverbod aangevochten door…


Langdurig toezicht bij ernstige gewelds- en zedendelinquenten

woensdag 12 juni 2024

…gevaarscriterium ook bij de verlenging van de VB van belang. Door de periodieke rechterlijke toets van de tbs - gestelde met VB, elk jaar of elke twee jaar (op vordering … een reclasseringsadvies door de OvJ (art. 6:6:23c lid 3 Sv) en na een rechterlijke toets kan de GVM telkens worden verlengd met twee, drie, vier of vijf…


Jaarverslag Autoriteit Consument en Markt (ACM) 2023

woensdag 12 juni 2024

…afschrikwekkende werking. Ik zal dit daarom blijven volgen. Het aantal rechterlijke uitspraken waarin de ACM overwegend in het gelijk werd gesteld over de…


Tweede Kamer, 83e vergadering

woensdag 12 juni 2024

…Dat moeten ze doen voordat ze überhaupt in aanmerking komen voor een rechterlijke toets die een omgangsregeling moet bepalen. Een dag in de week oppassen … kind in het midden staat wenselijk is? Voor mij is de vraag niet hoe de rechterlijke macht dit gaat bolwerken qua werkdruk. Voor mij is de vraag hoe de kinderen…


Stand van de Uitvoering IND

dinsdag 11 juni 2024

…̃ op 30 november 2022 geoordeeld dat op grond van Europese regels de rechterlijke dwangsom niet kan worden afgescha ̃. Voor de bestuurlijke dwangsom is … wetsvoorstel om alleen de bestuur -lijke dwangsom af te schaˆen, maar de rechterlijke dwangsom te handhaven, biedt slechts een gedeeltelijke oplossing en gaat…


Vragenuur (ongecorrigeerd)

dinsdag 11 juni 2024

…vaststellen van de schending van het recht is in beginsel een taak van de rechterlijke macht. De uitspraken van de CDS doen niks af aan alle gesprekken die … wordt gedaan. Dat is namelijk niet zo. Het oordeel is uiteindelijk aan de rechterlijke macht. Juist het kabinet, maar ook de CDS doet er alles aan om disproportioneel…


Tweede Kamer, 82e vergadering

dinsdag 11 juni 2024

…vaststellen van de schending van het recht is in beginsel een taak van de rechterlijke macht. De uitspraken van de CDS doen niks af aan alle gesprekken die … wordt gedaan. Dat is namelijk niet zo. Het oordeel is uiteindelijk aan de rechterlijke macht. Juist het kabinet, maar ook de CDS doet er alles aan om disproportioneel…


Conceptverslag Verward/onbegrepen gedrag en veiligheid

dinsdag 11 juni 2024

…gedragsaanwijzing tot stand komt. Daar komt ons betoog vandaan om ook de rechterlijke macht hier nadrukkelijk in mee te nemen. Ik denk dat we met kleine gedragsaanwijzingen…


Vragen en antwoorden over het EU-scorebord voor justitie 2024

dinsdag 11 juni 2024

…het EU-recht. Voor de toepassing van het EU-recht treden de nationale rechterlijke instanties immers op als EU-rechter. Wat is het verband tussen het scorebord … EU-scorebord voor justitie 2024? De perceptie van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht is verbeterd, ook in landen met systemische problemen. Uit een…


Het EU-scorebord voor justitie 2024 laat zien dat de perceptie van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht is verbeterd

dinsdag 11 juni 2024

…opzichte van vorig jaar is de perceptie van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht bij het grote publiek verbeterd, ook in landen met systemische … EU-scorebord voor justitie 2024 De perceptie van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht is verbeterd, ook in landen met systemische uitdagingen: uit een…


Stand van zaken dossiers Koninkrijksrelaties, inclusief coördinerende rol BZK, WolBES/FinBES-conferentie, bestuursakkoord Bonaire en hoofdlijnenakkoord Aruba en instemming hoofdlijnenakkoord Ennia

maandag 10 juni 2024

…hoogte van de schadevergoeding wordt momenteel nader onderzocht door de rechterlijke macht. Ook loopt er een procedure in de Verenigde Staten gestart door…


Eindrapport Venezuela-claim Curacao (28 maart 2024)

maandag 10 juni 2024

…de belangrijkste overheidsorganisaties en staatscolleges, waaronder de rechterlijke macht en de kiesraad. Mede daardoor neemt de macht van de president sterk … beschermingsaanvragen. Je wilt weten waarom migranten nog steeds zonder rechterlijke toets worden opgesloten , of waarom ze beperkte toegang hebben tot een…


Eindrapport Venezuela-claim Aruba (3 april 2024)

maandag 10 juni 2024

…de belangrijkste overheidsorganisaties en staatscolleges, waaronder de rechterlijke macht en de kiesraad. Mede daardoor neemt de macht van de president sterk…


Strafrechtketen 2023. Factsheet strafrechtketenmonitor

maandag 10 juni 2024

…eindvonnis in strafzaken met een zogenaamd RM-akkoord; een akkoord van de rechterlijke macht. Vervolging: UitstroomDe zaken die aan het OM worden voorgelegd … van een last tot toevoeging/ aanwijzing in alle situaties waarin een rechterlijke beslissingen inzake de tenuitvoerlegging van een straf of maatregel aan…


Nota van toelichting

vrijdag 7 juni 2024

…besluit van toepassing blijft. Hieraan is tegemoetgekomen. c. Gevolgen rechterlijke macht In landen waar standaardverpakkingen zijn ingevoerd56 hebben tabaksproducenten … verwachting collectief een rechtszaak aanspannen, worden de gevolgen voor de rechterlijke macht aanvaardbaar geacht. d. Gevolgen voor de regeldruk Dit wijzigingsbesluit…


36462 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Opiumwet 1960 BES in verband met de invoering van de bevoegdheid voor het lokaal gezag van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba tot de oplegging van een last onder bestuursdwang ten aanzien van drugspanden

vrijdag 7 juni 2024

…rechtsgang. Zodoende is een substantiële verzwaring van de werklast van de rechterlijke macht als gevolg van de voorgestelde wetswijziging niet voorzien. Ik…


Moties en toezeggingen

vrijdag 7 juni 2024

…wel doodslag niet noodzakelijk geacht. Het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht hebben desgewenst de mogelijkheid om een hogere straf te eisen…


TK Bijlage WODC onderzoek plan procesevaluatie mediation in strafzaken

vrijdag 7 juni 2024

…een lagere recidive. Daarnaast verwacht men dat MiS de belasting van de rechterlijke macht kan verminderen door minder benodigde zittings - en voorbereidingstijd … slachtoffers en mogelijk deels kan bijdragen aan de ontlasting van de rechterlijke macht. Naar aanleiding van dit amendement werden de bepali ngen over…


Ambtelijke analyses hoofdlijnenakkoord Deel 2

vrijdag 7 juni 2024

…kostenpm 37- • 1000 midem 10DGM VEr komt voor asiel beroep bij één rechterlijke instantie zonder hoger beroepja, afname kostenpmHoger beroep in asiel … Directie THEMA RECHTSSTAAT EN RECHTSBESTEL Er komt voor asiel beroep één rechterlijke instantie zonder hoger beroep. 4 Nieuw DRb We nemen de uitwerking van…


Ambtelijke analyses hoofdlijnenakkoord Deel 1

vrijdag 7 juni 2024

…reeds bestaande rechterlijke instanties, of als afzonderlijke rechterlijke instantie vormgegeven, zou een eventuele nieuwe rechterlijke instantie tot de … de rechterlijke macht gaan behoren en zou deze als (en ige) hoogste bestuursrechter gaan functioneren, wat zou een eventuele splitsing betekenen voor de…


36463 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met verdere versterking van de strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit (versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit

vrijdag 7 juni 2024

…komen tot een zorgvuldige toepassing en dat regeling niet zal leiden tot rechterlijke dwalingen erin bestaande dat van de veroordeelde meer voordeel zou worden … daarover te informeren zodat daar maatregelen kunnen worden getroffen om de rechterlijke uitspraak na te leven. Daarbij hebben zij gevraagd of het, als dit binnen…


Adviezen bij Wijziging van de Kieswet in verband met de aanscherping van de strafbaarstelling inzake het ronselen van volmachtstemmen (Wet aanscherping strafbaarstelling ronselen)

vrijdag 7 juni 2024

…begaan van een daartoe in de wet aangewezen delict bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak is veroordeeld tot een vrijheidsstraf van ten minste een jaar…


Bijzondere invaliditeitsverhoging (BIV) voor oud-militairen

vrijdag 7 juni 2024

…verzorgingsgedachte voor oud-militairen. De Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechterlijke instantie in dit soort zaken, heeft bepaald dat de BIV volstaat voor…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten