Documenten feed

Feed

Actuele situatie asielketen en Oekraïense ontheemden

vrijdag 5 april 2024

…gezamenlijke aanpak met wet- en regelgeving van migratie in de EU. Ook is de wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen in werking getreden … perspectief biedt en deelnemers van de PRT’s hard aan de slag gaan met het maken van afspraken over het aantal te realiseren opvangplekken. Daarnaast is het…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 12 februari 2024, over voorzetting begrotingsonderdeel asiel en migratie (vervolg van Kamerstuk 36410-VI-91)

maandag 18 maart 2024

…gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering de spreidingswet zo snel mogelijk in te trekken, en gaat over tot de orde van de dag. De voorzitter: Deze … staat aangezien het COA als eigenaar van het pand geen bindende afspraak wil maken met de gemeente Tubbergen; overwegende dat dit tot veel onrust en een deuk…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Beleidsreactie op het Inspectierapport n.a.v. Overleden baby Ter Apel

vrijdag 15 maart 2024

…buiten hoeft te slapen. Op 1 februari 2024 is de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen, ook bekend als de Spreidingswet, in werking … geleverd om de situatie in Ter Apel te verbeteren. De keten ziet het als taak, de gezondheid en het welzijn van de mensen die in Ter Apel verblijven en…


Conceptverslag Vreemdelingen- en asielbeleid

vrijdag 15 maart 2024

…met het Besluit inzake de uitvoering van de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen (2023Z20345); • de brief van de staatssecretaris … interrupties in de eerste termijn plegen. Een interruptie bestaat uit een vraag en mogelijk een vervolgvraag. Twee interrupties zijn dus niet vier losse vragen op…


Tijdelijke regels over de opvang van ontheemden uit Oekraïne (Tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne); Gewijzigd voorstel van wet

dinsdag 12 maart 2024

…opvang van ontheemden uit Oekraïne (Tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne) A GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 12 maart 2024 Wij Willem-Alexander, bij de gratie … de opvang van ontheemden uit Oekraïne, zodat de artikelen 2c en 4 van de Wet verplaatsing bevolking buiten werking kunnen worden gesteld; Zo is het, dat…


Tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne (36394) (1e termijn) (ongecorrigeerd)

woensdag 28 februari 2024

…Tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne Aan de orde is de behandeling van: • het wetsvoorstel Tijdelijke regels over de opvang van ontheemden uit Oekraïne … Oekraïne (Tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne) (36394). De voorzitter: Dan gaan we nu door met het debat over de Tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne…


Tweede Kamer, 45e vergadering

woensdag 28 februari 2024

…beleid en uitvoering slimme koppelingen kunnen worden gemaakt met bestaande wet- en regelgeving en kan worden voorkomen dat er concurrerende en conflicterende … regering om in de Regeling werkzaamheden derden CBS een uitzondering te maken voor brancheorganisaties, zodat het CBS zonder restricties van de regeling…


Voorzetting begrotingsonderdeel asiel en migratie (ongecorrigeerd)

maandag 12 februari 2024

…gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering de spreidingswet zo snel mogelijk in te trekken, en gaat over tot de orde van de dag. De voorzitter: Deze … staat aangezien het COA als eigenaar van het pand geen bindende afspraak wil maken met de gemeente Tubbergen; overwegende dat dit tot veel onrust en een deuk…


Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2024; Motie; Motie van het lid Diederik van Dijk over bezien hoe de verslagen van de gesprekken van de regietafels voortaan openbaar kunnen worden gemaakt

maandag 12 februari 2024

…constaterende dat na inwerkingtreding van de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen een belangrijke rol is weggelegd voor de regietafels … regietafels bij de uitvoering van deze wet; overwegende dat effectieve democratische controle en transparantie bij de invulling van de asielopgave het uitgangspunt…


Actuele situatie asielopvang

vrijdag 9 februari 2024

…uw brief behandelen. Op 31 januari 2024 is de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen, ook bekend als de Spreidingswet, in werking … in totaal om 5.500 nieuwe of open te houden opvangplekken. Deze plekken maken onderdeel uit van de opgave die volgt uit de spreidingswet en het eerdere…


Herziene convocatie commissiedebat Vreemdelingen- en asielbeleid op 7 maart 2024

maandag 5 februari 2024

…met het Besluit inzake de uitvoering van de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen Zaak: Brief regering - staatssecretaris van … met het Besluit inzake de uitvoering van de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen - 2023Z20345 Agendapunt: Samenwerking met Marokko…


Overzicht van wetten die in 2024 in werking zijn getreden

vrijdag 2 februari 2024

…inwerkingtreding 1 januari 2024 Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing Wet Introductie gecombineerde geslachtsnaam Wet uitbreiding sluitingsbevoegdheid … Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht 1 februari 2024 Wet gemeentelijke taak…


Spreidingswet treedt per 1 februari in werking

woensdag 31 januari 2024

…De Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen (Spreidingswet) is gepubliceerd in de Staatscourant. Hiermee is de wet per 1 februari … februari van kracht. Doel van deze wet is om te komen tot voldoende opvangplekken en een evenwichtiger verdeling van asielopvang over provincies en gemeenten…


Wet van 24 januari 2024, houdende regels inzake een wettelijke taak van gemeenten om opvangvoorzieningen voor asielzoekers mogelijk te maken (Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen)

dinsdag 30 januari 2024

…wettelijke taak van gemeenten om opvangvoorzieningen voor asielzoekers mogelijk te maken (Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen) Wij … om regels te stellen een wettelijke taak van gemeenten om opvangvoorzieningen voor asielzoekers mogelijk te maken ten behoeve van een stabiel en wendbaar…


Besluit van 26 januari 2024, houdende regels inzake de uitvoering van de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen alsmede vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen (Besluit gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen)

dinsdag 30 januari 2024

…uitvoering van de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen alsmede vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet gemeentelijke … gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen (Besluit gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen) Wij Willem-Alexander, bij de gratie…


Antwoord op vragen van het lid Eerdmans over de antwoorden op schriftelijke vragen over de voornemens van het kabinet tot asielopvang in Albergen

maandag 29 januari 2024

…spreiden over het land, heb ik het wetsvoorstel ‘Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen’ ingediend. De Eerste Kamer heeft op 23 januari … het antwoord op vraag 12 wordt aangegeven dat derden geen aanspraak kunnen maken op de financiële regeling? Vraag 11 Kunt u reflecteren op de totstandkoming…


Voorstel van wet van de leden Marijnissen en Temmink houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum; Brief van de minister van BZK over het verdelingssysteem van de Spreidingswet bij een bindend referendum op provinciaal of gemeentelijk niveau

maandag 29 januari 2024

…Eerste Kamer der Staten-Generaal I Vergaderjaar 2023-2024 36 160 Voorstel van wet van de leden Marijnissen en Temmink houdende verklaring dat er grond bestaat … opneming van bepalingen inzake het correctief referendum 36 468 Voorstel van wet van het lid Dijk houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming…


Voorstel van wet van het lid Marijnissen en Temmink houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum; Brief van de minister van BZK over het verdelingssysteem van de Spreidingswet bij een bindend referendum op provinciaal of gemeentelijk niveau

maandag 29 januari 2024

…Eerste Kamer der Staten-Generaal I Vergaderjaar 2023-2024 36 160 Voorstel van wet van het lid Marijnissen en Temmink houdende verklaring dat er grond bestaat … opneming van bepalingen inzake het correctief referendum 36 468 Voorstel van wet van de leden Dijk houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming…


Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 26 januari 2024

vrijdag 26 januari 2024

…Tweede Kamer. Het voorliggende besluit werkt een aantal onderdelen van de wet en de richtlijnen uit, waarmee: - d e activiteiten die onder het huidig ETS … advies aanhangig doen maken bij de Afdeling advisering van de Raad van State. 4. Internetconsultaties a. Internetconsultatie inzake Wet versterking waarborgfunctie…


Agenda ministerraad 26 januari 2024

vrijdag 26 januari 2024

…inister voor K &E) 4 . Internet consultaties a. Internetconsultatie inzake Wet versterking waarborgfunctie Awb ( M inister van B ZK) b. Internetconsultatie … . Internetconsultatie inzake wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Bankwet 1998 en de Wet bekostiging financieel toezicht 2019 in verband…


Convocatie commissiedebat Vreemdelingen- en asielbeleid op 14 februari 2024

donderdag 25 januari 2024

…met het Besluit inzake de uitvoering van de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen Zaak: Brief regering - staatssecretaris van … met het Besluit inzake de uitvoering van de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen - 2023Z20345 Agendapunt: Samenwerking met Marokko…


Procedures en brieven commissie voor Justitie en Veiligheid

woensdag 24 januari 2024

…dat gaat snel, dat was agenda punt 1. Dan zijn we bij wet en regelgeving. Agenda punt 2, de wet Digitale Algemene Vergadering Privaatrechtelijke Rechtspersonen … regeling moeten doen. Mijn fractie hecht aan het snel behandelen van deze wet. Alleen er ligt natuurlijk ook een initiatiefwet van ondergedekende namens…


Besluitenlijst procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid op 24 januari 2024

woensdag 24 januari 2024

…commissie-regeling van werkzaamheden - 2023Z12672 Besluit: Ter informatie. Wet- en regelgeving 2. Agendapunt: Wijziging van Boek 2 en Boek 5 van het Burgerlijk … rechtspersonen en de regels voor digitale oproeping voor de algemene vergadering (Wet digitale algemene vergadering privaatrechtelijke rechtspersonen) Zaak: Wetgeving…


Regels inzake een wettelijke taak van gemeenten om opvangvoorzieningen voor asielzoekers mogelijk te maken (Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen); Motie van het lid Van Hattem over eerst het nader rapport naar aanleiding van het advies van de Raad van State aan de Kamer te verstrekken voordat besluitvorming over het wetsvoorstel plaatsvindt

dinsdag 23 januari 2024

…wettelijke taak van gemeenten om opvangvoorzieningen voor asielzoekers mogelijk te maken (Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen) L MOTIE … een advies heeft uitgebracht over het Besluit gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen; overwegende dat in het advies de Raad van State…


Regels inzake een wettelijke taak van gemeenten om opvangvoorzieningen voor asielzoekers mogelijk te maken (Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen); Motie van het lid Van Hattem over eerst het nader rapport naar aanleiding van het advies van de Raad van State aan de Kamer te verstrekken voordat besluitvorming over het wetsvoorstel plaatsvindt

dinsdag 23 januari 2024

…wettelijke taak van gemeenten om opvangvoorzieningen voor asielzoekers mogelijk te maken (Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen) L MOTIE … jongstleden een advies heeft uitgebracht over het Besluit gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzie- ningen; overwegende dat in het advies de…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten