Documenten feed

Feed

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek houdende de verankering van eenheden van leeruitkomsten in die wet (Wet leeruitkomsten hoger onderwijs); Nota naar aanleiding van het verslag

woensdag 12 juni 2024

…uitvoeringspraktijk bij deze beoordelingen. De NVAO kijkt hier tijdens de accreditatie ook nadrukkelijk naar en heeft bij de accreditatiebeoordelingen van opleidingen…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Actuele ontwikkelingen spoorveiligheid

woensdag 12 juni 2024

…met name het uitwisselen van informatie tussen de ILT en de Raad voor Accreditatie, dit is inmiddels verbeterd. Daarnaast werkt de ILT ook zelf aan de verbetering…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Wetsvoorstel zeggenschap lichaamsmateriaal

maandag 10 juni 2024

…wijze de kwaliteit wordt geborgd. Deze verplichting is toegevoegd omdat accreditatie bijdraagt aan goed beheer van het materiaal en in het verlegde daarvan … kwaliteit van het onderzoek. Hierbij heeft een op biobanken toegespitste accreditatie de voorkeur, zoals nu ISO 20387:2020. Zoals eerder toegelicht zijn er…


Verslag van een schriftelijk overleg over het Actieplan Samen tegen mensenhandel (Kamerstuk 28638-249)

vrijdag 7 juni 2024

…autoriteiten. Zo zitten bijvoorbeeld in Polen (met accreditatie voor Hongarije) en Kroatië (met accreditatie voor Slovenië, Bosnië-Herzegovina en Montenegro)…


Mensenhandel; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over het Actieplan Samen tegen mensenhandel (Kamerstuk 28638-249)

vrijdag 7 juni 2024

…autoriteiten. Zo zitten bijvoorbeeld in Polen (met accreditatie voor Hongarije) en Kroatië (met accreditatie voor Slovenië, Bosnië- Herzegovina en Montenegro)…


MDMA. Voorbij de extase

donderdag 6 juni 2024

…aandoening of verslaving. De meeste begeleiders hebben geen BIG-registratie, accreditatie of passende opleiding. De in de ̨guur aangehaalde voorbeelden gaan daarbij … reeds sessies hebben aangeboden met MDMA, terwijl ze daar (nog) geen accreditatie voor hebben. 3 Handel proactief en ontwikkel tijdig beleidskaders die…


Instrumentarium ter voorkoming dat recyclebaar bouw- en sloopafval wordt verbrand. Aangevuld met een verkenning naar bedrijfsafval

woensdag 5 juni 2024

…partijen hierin het voortouw. De van certificaten etc . oor de Raad van Accreditatie (RvA). Certificering is een privaat instrument dat in de afvalwereld … aspecten zoals de volgende onderzocht worden: o h oe staat de Raad van Accreditatie tegenover een BRL zoals in dit rapport besproken o h oeveel sorteerbedrijven…


Rapportage Grote ICT-activiteiten 2023

maandag 3 juni 2024

…Vulnerability Management System (VMS). VMS is randvoorwaardelijk voor de accreditatie van Sharepoint (door stuurgroep goedgekeurd wijzigingsverzoek). Rapportage…


Reactie op de motie van het lid Hirsch c.s. over onderzoeken hoe meer klimaatfinanciering ten goede kan komen aan lokale maatschappelijke organisaties en boerenorganisaties (Kamerstuk 36410-XVII-27)

maandag 3 juni 2024

…toegang door National Implementing Entities. Een voorbeeld hiervan is de accreditatie van Centre de Suivi Écologique (CSE) uit Senegal bij het Groene Klimaatfonds…


Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 31 mei 2024

vrijdag 31 mei 2024

…Zijner Majesteits Ambassadeur in de Republiek Kenia. Hiermee vervalt de accreditatie voor de Staat Eritrea van Zijner Majesteits Ambassadeur in de Republiek…


Vierde voortgangsbrief invoering vrachtwagenheffing (stand van zaken voorjaar 2024)

donderdag 30 mei 2024

…voor de HDA wordt naar verwachting in de tweede helft van 2024 gesloten. Accreditatie EETS-dienstaanbieders Houders van een vrachtwagen kunnen er ook voor … EETS-dienstaanbieders toe te kunnen laten, ook wel accreditatie genoemd. De verwachte doorlooptijd voor de accreditatie van een dienstaanbieder is ongeveer 12 maanden…


Programmaplan Samenwerkingsprogramma Natuurlijk Deelmobiliteit

donderdag 30 mei 2024

…Voorspelmodel ruimtevraag deelmobiliteit in projecten (vervolg rekenregels) Accreditatie Verankering standaard data uitwisseling (CDS - M) Standaardisatie dashboarding…


Wetsvoorstel afschaffen grondslag kwaliteitsbekostiging hoger onderwijs

dinsdag 28 mei 2024

…natuurlijk de accreditatie van de opleidingen. Als de instellingen zich niet houden aan vereisten, kan dat consequenties hebben voor de accreditatie. Uiteraard…


Wetsvoorstel afschaffen grondslag kwaliteitsbekostiging hoger onderwijs (ongecorrigeerd)

dinsdag 28 mei 2024

…aan de accreditatie van de opleidingen. Als de instellingen zich niet houden aan de vereisten, kan dat consequenties hebben voor de accreditatie. In het…


Jaarbeeld NVWA 2023

dinsdag 28 mei 2024

…wisselen en te verspreiden. Incidenten en uitbraken zijn opgepakt, de accreditatie is uitgebreid met een groot aantal quarantaine organismen en enkele nieuwe … voedselveiligheid handhaving. Hierbij gaat het om monsteranalyses en onderhoud en accreditatie van analysemethodes. WFSR heeft de NVWA het afgelopen jaar ook ondersteund…


Lijst van vragen en antwoorden over de kabinetsreactie rapport “Hoe Tata Steel Nederland te verduurzamen?” en position paper ”Gezondheid Geborgd” (Kamerstuk 32813-1369)

vrijdag 24 mei 2024

…toezicht op de geaccrediteerde meetbureaus gebeurt door de Raad voor Accreditatie (RvA), zie bijvoorbeeld Infomil61 en het recente interview met de RvA…


Eindrapport KWINK evaluatie CDFD

woensdag 22 mei 2024

…moet deskundige zijn op het gebied van erkenning van exameninstituten/accreditatie. Ook moet tenm inste één ander lid deskundig zijn op het gebied van…


RDI Jaarbericht 2023 'Netwerksamenwerking in een digitale infrastructuur'

woensdag 22 mei 2024

…stakeholder-meeting van 13 december zijn, tezamen met de Raad van Accreditatie (RvA), de processen van accreditatie en de toelating toegelicht aan kandidaat Conformiteit … certi ̨cering kunnen uitvoeren. Daarnaast hebben de RDI en Raad voor Accreditatie (RvA) de uitvoering van de ondersteuning afgestemd die is vastgelegd…


ProRail jaarrapportage 2023 deel A

vrijdag 17 mei 2024

…gericht op het inrichten van een ProRail-breed systeem voor het aanmeld-, accreditatie-en toegangsverleningsproces. oProgramma ter implementatie van een Smart…


Achtste Nationale SDG Rapportage. Nederland op weg naar brede welvaart

woensdag 15 mei 2024

…Docenten in het hbo pleiten ervoor om duurzaamheid mee te nemen in de accreditatie of beoordeling van opleidingen. Het feit dat duurzaamheidselementen niet…


Militaire Luchtvaart Autoriteit Toezichtjaarverslag 2023

woensdag 15 mei 2024

…partij die vervolgens een audit uitvoert. Incidenteel voert de MLA ook accreditatie-audits uit. Het het Europees F Trainingscentrum (EFTC) deels geaccrediteerd…


Beveiligingsautoriteit Toezichtjaarverslag 2023

woensdag 15 mei 2024

…veiligheidsonderzoeken niet binnen de afgesproken termijn worden ***onvoldoende Ł Accreditatie kritieke informatiesystemen Samen met de beveiligingsketen houdt de BA … informatiesystemen geldt dat deze zijn voorzien van een (tijdelijke) accreditatie. Verbeterplannen gekoppeld aan tijdelijke accreditaties worden gemonitord…


Jaarverslag Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023

woensdag 15 mei 2024

…de individuele opleidingen in het hoger onderw•s wordt bewaakt met het accreditatie– stelsel. Dit is belegd b• de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie … toe op de kwaliteit van het stelsel van hoger onderw•s, waaronder het accreditatie–stelsel.63Tweede Kamer, vergaderjaar 2023•2024, 36 560 VIII, nr. 1 Kengetallen…


Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2023

woensdag 15 mei 2024

…integrale beveiliging (toezichtkader en accreditatiebeleid) als ook aan de accreditatie van gerubriceerde netwerken. Daarnaast lag de focus op de versterking…


Nazending juiste versie brief over uitvoering en lagere regelgeving Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten

dinsdag 14 mei 2024

…concept-inspectieschema voorleggen aan de Raad voor Accreditatie (RvA). Na verwerking van de reactie van de Raad voor Accreditatie kan ik het definitieve concept-normenkader…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten