Documenten feed

Feed

Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 4 juli 2024

donderdag 4 juli 2024

…(ter informatie) Inbreng schriftelijk overleg ACOI (na ontvangst van beleidsreactie) Technische briefing ACOI-rapport "Geen afgesloten hoofdstuk" over openbaarheid…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Agenda procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken op 4 juli 2024

maandag 1 juli 2024

…(ter informatie) Inbreng schriftelijk overleg ACOI (na ontvangst van beleidsreactie) Technische briefing ACOI-rapport "Geen afgesloten hoofdstuk" over openbaarheid…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Verslag over het toezicht 2023 Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed mei 2024

maandag 1 juli 2024

…bijdragen aan een overheid die verantwoording kan afleggen. ̃ Brief vragen ACOI Informatiehuishouding preadvies meerjarenplannen open overheid | Brief | … Erfgoed | https://www.inspectie-oe.nl/publicaties/brief/2023/09/18/brief-vragen-acoi-informatiehuishouding-preadvies-meer -jarenplannen-open-overheid ̊ Magazine…


Openstaande motie en toezeggingen Wet open overheid (Woo)

dinsdag 25 juni 2024

…ICT-toetsing3 en het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI).4 Om dit te bereiken, werk ik met vier tranches (fases) van categorieën … deelnemende organisaties. Het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) heeft kortgeleden een advies uitgebracht over de meerjarenplannen van het…


Advies van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding over de meerjarenp

dinsdag 25 juni 2024

…2024 Het onafhankelijke Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) is een permanent college, ingesteld op grond van de Wet open overheid (Woo) … chatberichten en concepten. De rest kan veelal relatief snel vernietigd worden. 4 ACOI, Groundhog Day, Terugkerende patronen bij 35 jaar werken aan een betere digitale…


Beslisnota bij Kamerbrief Openstaande motie en toezeggingen Wet open overheid (Woo)

dinsdag 25 juni 2024

…en Informatiehuishouding Rijksoverheid (MJP) en de Woo - instructie . Het ACOI heeft een advies uitgebracht op de meerjarenplannen van het Rijk en medeoverheden … kwartaal van dit jaar volgt. Daarnaast heeft u een brief ontvangen van het ACOI op uw besluit om geen nationale coördinator aan te stellen voor de uitvoering…


Voorstel van wet van de leden Snels en Sneller houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid); Brief van de staatssecretaris van BZK over motie actieve openbaarmaking en openstaande toezeggingen Wet open overheid (Woo)

dinsdag 25 juni 2024

…ICT-toetsing 4 en het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI). 5 1 De letters AL hebben alleen betrekking op 33 328. 2 Kamerstuk 32 802 … deelnemende organisaties. Het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) heeft kortgeleden een advies uitgebracht over de meerjarenplannen van het…


Voorstel van wet van de leden Snels en Sneller houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid); Brief van de staatssecretaris van BZK met de kabinetsreactie op de invoeringstoets Wet open overheid (Woo)

vrijdag 21 juni 2024

…kondigde ik aan dat het Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding (ACOI) en de Regeringscommissaris Informatiehuishouding (RC IHH) gevraagd zouden … aanbevelingen uit de Woo-invoeringstoets en de adviezen van de RC IHH en het ACOI. Tot slot bevat paragraaf 7 de inhoudelijke reactie met de kabinetsmaatregelen…


Kabinetsreactie invoeringstoets Wet open overheid (Woo)

vrijdag 21 juni 2024

…kondigde ik aan dat het Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding (ACOI) en de Regeringscommissaris Informatiehuishouding (RC IHH) gevraagd zouden … aanbevelingen uit de Woo-invoeringstoets en de adviezen van de RC IHH en het ACOI. Tot slot bevat paragraaf 7 de inhoudelijke reactie met de kabinetsmaatregelen…


Samenvatting adviezen

vrijdag 21 juni 2024

…bestuur. Advies Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding (ACOI) Het ACOI heeft in zijn rapport “Wat kan ik voor u doen? Adviezen voor de behandeling … meer onderling wantrouwen en geschillen die eindigen bij de rechter. Het ACOI doet in zijn advies vier aanbevelingen: 1. Werk samen met Woo-verzoekers…


Tijdlijn maatregelen kabinetsreactie Wooverzoeken

vrijdag 21 juni 2024

…artikel 8.7 1.3 Ontwikkelen modelleidraad dan wel modelprocesbeschrijving (ACOI) 1.4 Implementatie Rijksbreed Woo-formulier 1.5 Herinrichting naar informatie-gedreven … informatie-gedreven dienstverleningsprocessen 1.6 Richtsnoer vertrouwelijke voorinzage (ACOI) Vo 2. Omvangrijke verzoeken in relatie tot het wettelijk kader Woo 2.1 Ontwikkelen…


Beslisnota bij Kamerbrief Kabinetsreactie invoeringstoets Wet open overheid (Woo)

vrijdag 21 juni 2024

…invoeringstoets hebben het Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding (ACOI) en de Regeringscommissaris Informatiehui shouding (RC IHH) beide een advies … beide adviezen wordt hoofdzakelijk gepleit voor een betere uitvoering. Het ACOI wijst in zij n advies eventuele wijzigingen van de Woo op dit moment af.…


Regeling Actieve openbaarmaking Woo en Tijdelijke uitzonderingsregeling Woo

dinsdag 18 juni 2024

…Voor elke tranch e wordt advies gevraagd aan het ACOI en het ATR. Naast de formele adviesaanvraag is het ACOI informeel op de hoogte gehouden van het uitwerken … consultatieronde en de terugkoppeling van elke ronde zijn ter informatie met het ACOI gedeeld. Omdat voor elke informatiecategorie al ten minste één informele…


Agenda procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken op 20 juni 2024

maandag 17 juni 2024

…Staatscommissie rechtsstaat Technische briefing Technische briefing door ACOI (in te plannen na ontvangst beleidsreactie) Commissiedebat Verkiezingen Commissiedebat…


Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken op 13 juni 2024

donderdag 13 juni 2024

…Staatscommissie rechtsstaat Technische briefing Technische briefing door ACOI (in te plannen na ontvangst beleidsreactie) Commissiedebat Verkiezingen Commissiedebat…


Reactie en besluit op adviezen verlenging Regeringscommissaris Informatiehuishouding

maandag 10 juni 2024

…en na advies van het Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding (ACOI) zal worden besloten over de wenselijkheid en duur van een eventuele verlenging … uitgebreid en is het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) opgericht. Om het versterkte systeem van sturing en toezicht zo optimaal…


Beslisnota bij Reactie en besluit op adviezen verlenging Regeringscommissaris Informatiehuishouding

maandag 10 juni 2024

…daaropvolgende advies van het Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding (ACOI) aangeboden. Hierin stelt u de Kamer uiterlijk 30 april te informeren over … rijksoverheidsorganisaties. In de brief reflecteert u ook op het advies van het ACOI om een Nationaal Coördinator Uitvoering in te stellen voor de informatiehui…


Agenda procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken op 13 juni 2024

maandag 10 juni 2024

…Staatscommissie rechtsstaat Technische briefing Technische briefing door ACOI (in te plannen na ontvangst beleidsreactie) Commissiedebat Verkiezingen Commissiedebat…


Driemaandelijks overzicht van rechterlijke uitspraken over Wooverzoeken

donderdag 6 juni 2024

…VWS, geleid door het Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding (ACOI). Betrokken partij Journalist Omvang huidige dwangsom Omvang € 11.100 Hoeveel…


Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang Open Overheid

donderdag 6 juni 2024

…toezeggingen en moties. Daarnaast geeft u een reactie op een advies van het ACOI over actieve openbaarmaking en verzend u het driemaandelijks overzicht van … toezeggingen worden afgehandeld. Daarnaast bevat deze brief: o Reactie op ACOI-brief inzake aanbevelingen over voortgang actieve openbaarmaking; en o het…


Voortgang Open Overheid

donderdag 6 juni 2024

…stapsgewijs om de uitvoeringslast voor overheden behapbaar te houden. Het ACOI heeft een drietal aanbevelingen gedaan over actieve openbaarmaking op grond … Dit advies is als bijlage toegevoegd aan deze brief. Ik ben blij dat het ACOI de stapsgewijze aanpak van de invoering van de actieve openbaarmaking van…


Aanbevelingen ACOI over voortgang actieve openbaarmaking

donderdag 6 juni 2024

…>Retouradres Postbus 18601 2502 EP Den Haag Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Mevrouw mr. drs. H.G.J. Bruins Slot Postbus 20011 2500 EA Den Haag Datum 27 juni 2023 Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding Wilhelmina van Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag Postbus 18601 2502…


Besluit van 27 mei 2024, houdende wijziging van het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet in verband met de toevoeging van Standaard Bedrijfsindeling codes (SBI-codes) aan de bijlage van dit besluit zodat inspectiegegevens binnen het Toezichtsdomein traject

dinsdag 4 juni 2024

…gebracht.Advies van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding(ACOI) Op grond van het bepaalde in artikel 7.2, derde lid, van de Woo is het Adviescollege … openbaarmaking toezicht- en uitvoe- ringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet. Het ACOI geeft aan dat met dit besluit een belangrijke stap wordt gezet in de openbaarmaking…


Rapportage Grote ICT-activiteiten 2023

maandag 3 juni 2024

…over het advies van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) over de Wet open overheid (Woo) https://www.rijksoverheid.nl/documenten … antwoorden-op-kamervragen-over-advies-adviescollege-openbaarheid-en- informatiehuishouding-acoi-wet-open-overheid-woo07-12-20232023-0000711683Woo-invoeringstoets en eindrapportage…


Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken

donderdag 23 mei 2024

…de zomer nog gaan hebben. Oké, gaan we dat zo doen. Agendepunt 25, het ACOI-advies, geen afgesloten hoofdstuk, te agrederen van schriftelijk overleg … wijs om eerst wel een ronde tafel of informatiesessie te organiseren met het ACOI, zodat zij ook een toelichting kunnen geven over hun bevindingen als het…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten