Documenten feed

Feed

Meicirculaire Provinciefonds 2024

maandag 27 mei 2024

…provincies daarin bedraagt • 32,7 miljoen. 1.3 Decentralisatie -uitkering De circulair e bevat voor uitkeringsjaar 202 4 en verder ook een aantal wijzigingen…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Hoofdrapport plan MER verkenning A50 EBP

maandag 27 mei 2024

…Referentie 2040 Alternatief 3 2040 Alternatief 10 2040 Klimaatadaptatie 0 - - - Circulair werken 0 - - - CO 2 - uitst oot 0 0 0 Projectgerelateerd 1 mei 2024 MILIEUEFFECTRAPPORT … heeft IenW de ambitie om in 2030 volledig klimaatneutraal te zijn en circulair te werken. Dit is verwoord in de Strategie naar klimaatneutrale en circulaire…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

MIRT-verkenning A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven 'Voorkeursbeslissing A50 EBP'

maandag 27 mei 2024

…behoeve van hernieuwbare energie .1Circulaire economie: Nederland is in 2050 circulair. Het streven is in 2030 samen met maatschappelijke partners 50% minder … het gebied van circulariteit. Dit sluit aan op de ambitie van RWS om zo circulair mogelijk te bouwen in 2030 en ci rculair te zijn in 2050. En vraagt ten…


Lijst van vragen en antwoorden over de kabinetsreactie rapport “Hoe Tata Steel Nederland te verduurzamen?” en position paper ”Gezondheid Geborgd” (Kamerstuk 32813-1369)

vrijdag 24 mei 2024

…aan de huidige producten van TSN? Antwoord Om hoogwaardig staal volledig circulair (op basis van 100% schroot) te produceren, is zuiver schroot van zeer hoge…


Benoeming Speciaal Regeringsvertegenwoordiger Circulaire Economie

vrijdag 24 mei 2024

…Nederland heeft de ambitie om in 2050 volledig circulair te zijn. De afgelopen jaren zijn daar de nodige stappen in gezet, maar er is nog veel werk aan…


Derde herziene convocatie commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving op 23 mei 2024 (tot nader order uitgesteld)

woensdag 22 mei 2024

…gebouw. Mogelijke verplichting in Bbl' - 27625-658 Agendapunt: Normering circulair bouwen en standaardisatie uitvraag duurzame woningbouw Zaak: Brief regering … Zaken en Koninkrijksrelaties, H.M. de Jonge Œ 4 oktober 2023 Normering circulair bouwen en standaardisatie uitvraag duurzame woningbouw - 32852-265 Agendapunt:…


Scenariostudie groengasproductie rond 2030

woensdag 22 mei 2024

…Zuid, 2020): De provincie wil organische reststromen zo veel mogelijk circulair benutten. Hiervoor is een afwegingskader opgesteld. Een van de aanbevelingen…


Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

woensdag 22 mei 2024

…is een ander verzoek. Daarom heb ik er even mee gewacht. Ik zou bij Circulair denken van nou laten we even kijken, want misschien kan dat dan wel doorgang…


Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 17 mei 2024

vrijdag 17 mei 2024

…minister bij afwijking van het circulair materialenplan en tot wijziging van het begrip landelijk afvalbeheerplan in circulair materialenplan ( S taatssecretaris…


NS Jaarverantwoording 2023

vrijdag 17 mei 2024

…verduurzamen van de maatschappij: klimaatneutraal, met zoveel mogelijk circulair materiaalgebruik, ruimte -efficiënt en met een grote bijdrage aan de leefbaarheid … verbeter t stap voor stap de prestaties door in te zetten op fossielvrij, circulair en groen ondernemen. Samenwerking met partners is nodig om verdere t NS…


Agenda ministerraad 17 mei 2024

vrijdag 17 mei 2024

…minister bij afwijking van het circulair materialenplan en tot wijziging van het begrip landelijk afvalbeheerplan in circulair materialenplan ( S taatssecretaris…


Fossiele subsidies

donderdag 16 mei 2024

…moet lonen om, dat zegt ook terecht mijn buurvrouw, Het moet lonen om circulair en duurzaam te produceren in vergelijking met niet-duurzaam. Het ETS-systeem … wij die volgende stap willen maken, want verduurzamen is moeilijk, maar circulair maken is nog veel moeilijker. En als wij uiteindelijk willen dat die…


20241389121 Onderliggende beslisnota M en S IenW duurzaamheidsverslag 2023 naar de TK

woensdag 15 mei 2024

…verduurzaming van IenW. Het is on ze ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn en circulair te werken. Het d uurzaamheids verslag dient als meetlat om jaarlijks inzichtelijk … resultaten 202 3 Bedrijfsvoering I n 2030 willen we klimaatneutraal zijn en circulair werken. Om onze doelen te behalen werken we met de strategie Klimaatneutrale…


Achtste Nationale SDG Rapportage. Nederland op weg naar brede welvaart

woensdag 15 mei 2024

…gezien, hergebruikt. Het kabinet wil dat de economie in 2050 volledig circulair is. Het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030 (NPCE) bevat … afgelopen jaar de SDGTMs als instrument geïntroduceerd in de IPO-werkgroep circulair. Wel blijven de ̊nancieringsmechanismen een obstakel vormen, omdat die…


Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

woensdag 15 mei 2024

…Het belang van secundaire bouwstoffen 48Figuur 10 Keten van AEC-bodemas Circulair materialengebruik: de keten van afval tot secundaire bouwstofVerbranding…


Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2023

woensdag 15 mei 2024

…de sector zet met indus...trialisatie, standaardisatie, digitalisering, circulair en biobased bouwen. En welk perspectief we bieden om deze ontwikkeling … realiseren in 2030 als tussendoel. Dit is in l•n met het programma ‰Nederland circulair in 2050ƒ met als einddoel een volledig circulaire economie in 2050 (Kamer…


Jaarverantwoording Politie 2023

woensdag 15 mei 2024

…mobiliteit en klimaatadaptatie. Een aantal voorbeelden daarvan zijn het circulair e/modulaire project in Bergambacht, de ondergrondse waterbuffer aan de…


Jaarverslag Nationaal Groeifonds 2023

woensdag 15 mei 2024

…in januari 2023 en heeft als doel om de plastic waardeketens volledig circulair te maken door met subsidies de transitie te versnellen. In 2023 z •n subsidies … subsidierege— lingen opengesteld (Circular Plastics NL 2023 en Plastics circulair maken: technische innovaties) ter waarde van respectievel •k –†47,2 mln…


Jaarverslag Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds 2023

woensdag 15 mei 2024

…voor gereserveerd. In de Kamerbrief "Beleidsagenda normeren en stimuleren circulair bouwen (Kamerstuk 32 852, 32 847, nr. 223 ) van 23†december 2022 is toegezegd…


Jaarverslag Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2023

woensdag 15 mei 2024

…binnen de randvoorwaarden van klimaatneutraliteit, een fossielvr • en circulair Nederland.Op de beleidsterreinen van IenW is er in 2023 veel gebeurd. Zo … de aarde kan geven of aanvullen. Daarom wil Nederland in 2050 volledig circulair z •n. In een circulaire economie gebruiken we minder grondstoffen doordat…


Voortgang van de verduurzaming van het mkb

dinsdag 14 mei 2024

…speelt een sleutelrol in de verduurzaming van het energieverbruik en het circulair maken van het grondstoffengebruik. Bijvoorbeeld als motor van onze innovatieve … dan honderd Versnellingspartners13 helpt het Versnellingshuis Nederland Circulair!14 sinds 2019 ondernemers in de circulaire economie. Met hen stellen zij…


Rapport Bedreiging en bescherming

dinsdag 14 mei 2024

…What got us here, wonTMt get us there Versnellen van de transitie naar Circulair Zuid-Holland Martin Schulz, Marije Huiting, Martijn van der Steen, Robin…


Concept beleidsprogramma circulair textiel 2025 - 2030

dinsdag 14 mei 2024

…1 Concept beleidsprogramma circulair textiel 2025 -2030 Inleiding Mensen komen elke dag in aanraking met allerlei typen textiel .1 De kleding en schoenen … lonen werken. Daarom heeft het kabinet sinds 2020 een beleidsprogramma circulair textiel 3 en is textiel in het Nationaal Programma Circulaire Economie…


Position paper F. de Zeeuw t.b.v. rondetafelgesprek Rapport Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050 - thema Ruimte d.d. 22 mei 2024

dinsdag 14 mei 2024

…een nieuwe harmonie tussen landbouw en natuur oogt indrukwekkend. Het circulair maken van de economie vraagt extra ruimte. En ook Defensie heeft meer ruimte…


Overzicht regelingen en programma's beschrijving met Ontzorgingsprogramma v2024

dinsdag 14 mei 2024

…is. Versnellingshuis Nederland Circulair Digitaal kennis, expertise en ontmoetings platform met betrekking tot circulair ondernemen. Wet Bevordering Speur … Nederland Circulair (VNC) Behalve informatie kan biedt het VNC ook subsidies en andere ondersteuning aan onder andere mkb ondernemers die meer circulair willen…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten