Documenten feed

Feed

Herziene agenda PV VWS - d.d. 12 juni 2024, 10.15 - 11.30 uur; nagekomen agendapunten

woensdag 12 juni 2024

…worden doorgevoerd dan verzoekt de minister de Tweede Kamer om de controversieelverklaring van de voorhangbrief (Kamerstuk 34 104, nr. 405) op te heffen,…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (ongecorrigeerd)

dinsdag 11 juni 2024

…zorgorganisaties, maar zeker ook met het kabinet. Voor dit jaar heb ik een controversieelverklaring en stond die in feite dus al ... Dan moet ik het zelf goed zeggen: … besparingsverlies een risico is. Ik riep uw Kamer daarom op dat moment op om de controversieelverklaring weg te halen. Op 22 april heb ik uw Kamer per brief nogmaals verzocht…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Voortgangsrapportage Nationaal Actieplan Dakloosheid en Beschermd Wonen

dinsdag 4 juni 2024

…in de procedurevergadering van 13 maart 2024 heeft de Kamer de controversieelverklaring nogmaals bevestigd. In het bestuurlijk overleg met de VNG van 20…


Reactie op verzoek commissie over Voorhang Wlz-behandeling en vervolg twee andere Wlz-maatregelen uit coalitieakkoord Rutte IV

maandag 3 juni 2024

…verzocht om een brief over hoe ik omga met de hiervoor genoemde controversieelverklaring. Met deze brief ga ik eveneens in op dit verzoek. Dilemma Bovenstaande … termijn aan te geven. Geen aanwijzing Wlz-behandeling Gegeven de controversieelverklaring van mijn hiervoor genoemde voorhangbrief zal ik de NZa geen aanwijzing…


Langdurige zorg; Brief van de minister van VWS over Voorhang Wlz-behandeling en vervolg Wlz-maatregelen uit coalitieakkoord Rutte IV

maandag 3 juni 2024

…verzocht om een brief over hoe ik omga met de hiervoor genoemde controversieelverklaring. Met deze brief ga ik eveneens in op dit verzoek. Dilemma Bovenstaande … termijn aan te geven. Geen aanwijzing Wlz-behandeling Gegeven de controversieelverklaring van mijn hiervoor genoemde voorhangbrief zal ik de NZa geen aanwijzing…


Conceptverslag Luchtvaart (incl. Verduurzaming luchtvaart)

vrijdag 31 mei 2024

…van luchtruimherziening eruit zou zien, rekening houdend met de controversieelverklaring. Er wordt op dit moment wel getekend, maar er wordt geen besluit … herhalen? De heer Olger van Dijk (NSC): Dat er op dit moment wegens de controversieelverklaring niet verder gesimuleerd wordt met de vierde route. Daarover ging…


Jaarverslag Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2023

woensdag 15 mei 2024

…onder andere t.b.v. monitoring en evaluatie van het beleid. I.v.m. controversieelverklaring van de Luchtvaartnota is de aanpassing van de uitvoeringsagenda…


Conceptverslag Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering

woensdag 1 mei 2024

…heeft aangegeven over het wetsvoorstel. Is ook de VVD bereid om de controversieelverklaring eraf te halen, en om die €3.000 cash als limiet snel te introduceren…


Gevolgen AML-pakket en wetsvoorstel plan van aanpak witwassen

dinsdag 16 april 2024

…maart 2025. Op 30 augustus 2023 is uw Kamer geïnformeerd dat een controversieelverklaring van het wetsvoorstel mogelijk tot een korting zou kunnen leiden…


Antwoord op vragen van het lid Van der Lee over de besluitvorming rond het AML-pakket

dinsdag 16 april 2024

…behandeling van het wetsvoorstel vertraging op zou lopen vanwege de controversieelverklaring van de Tweede Kamer. Er was destijds dan ook geen directe aanleiding…


Conceptverslag Tweeminutendebat Luchtvaart (CD 10/4)

dinsdag 16 april 2024

…van luchtruimherziening eruit zou zien, rekening houdend met de controversieelverklaring. Er wordt op dit moment wel getekend, maar er wordt geen besluit … herhalen? De heer Olger van Dijk (NSC): Dat er op dit moment wegens de controversieelverklaring niet verder gesimuleerd wordt met de vierde route. Daarover ging…


Tweeminutendebat Personen- en familierecht (CD 3/4) (ongecorrigeerd)

donderdag 11 april 2024

…intrekken, terwijl we vijf maanden geleden, toen we stemden voor controversieelverklaring, niet verder wilden met de behandeling. Dat is toch met elkaar…


Conceptverslag Acute Zorg

donderdag 11 april 2024

…voortgang mee moet maken, dan zou ik de Kamer willen oproepen: haal die controversieelverklaring van die 45 minutennorm af. De voorzitter: Dit is niet de plek daarvoor…


Tweede Kamer, 64e vergadering

donderdag 11 april 2024

…intrekken, terwijl we vijf maanden geleden, toen we stemden voor controversieelverklaring, niet verder wilden met de behandeling. Dat is toch met elkaar…


Besluitenlijst procedurevergadering cie Buza d.d. 14 maart 2024

donderdag 14 maart 2024

…van de commissie Buitenlandse Zaken heeft de Kamer besloten tot controversieelverklaring van de Goedkeuring van het op 2 december 2004 te New York tot stand…


Agenda procedurevergadering cie BuZa d.d. 14 maart 2024

maandag 11 maart 2024

…van de commissie Buitenlandse Zaken heeft de Kamer besloten tot controversieelverklaring van de Goedkeuring van het op 2 december 2004 te New York tot stand…


Beslisnota bij Kamerbrief Antwoord op vragen van het lid Kathmann over vermogensgrenzen voor kwijtschelding van lokale belastingen

maandag 4 maart 2024

…vermogensgrenzen voor kwijtschelding van belastingen gewenst is, gezien de controversieelverklaring van dit dossier door de Kamer (zowel in oude als nieuwe samenstelling) … vermogensgrenzen voor kwijtschelding van belastingen gezien de controversieelverklaring van dit dossier aan een volgend kabinet is. Politieke context Na…


Antwoord op vragen van het lid Kathmann over vermogensgrenzen voor kwijtschelding van lokale belastingen

maandag 4 maart 2024

…worden tussen de 7.605 euro en 15.210 euro? Antwoord 2 Gezien de controversieelverklaring door uw Kamer en gelet op de vele beleidsmatige effecten die samenhangen … verklaard (Kamerstukken II 2023/24, 36 408, nr. 32). Gezien de controversieelverklaring door uw Kamer ga ik nu niet inhoudelijk in op de rapporten van…


Reactie op brief van de Nederlandse ggz t.b.v. feitelijke vragenVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie vanVolksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024

maandag 29 januari 2024

…155) is door de Kamergevraagd hoe de vertraging, als gevolg van de controversieelverklaring van het wetsvoorstel, kan worden voorkomen. In de reactie van 11 … mogelijkheden zijn, anders dan heroverweging door de Kamer van de controversieelverklaring. In de reactie is aangekondigd dat de Kamer na het Kerstreces de…


Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

maandag 15 januari 2024

…410 XVI, nr. 327 gevraagd hoe de vertraging, als gevolg van de controversieelverklaring van het wetsvoorstel, kan worden voorkomen. In de reactie van 11 … mogelijkheden zijn, anders dan heroverweging door de Kamer van de controversieelverklaring. In de reactie is aangekondigd dat de Kamer na het Kerstreces de…


Gevolgen van het controversieel verklaren van het wetsvoorstel schrappen grondslag kwaliteitsbekostiging hoger onderwijs (Kamerstuk 36454)

vrijdag 12 januari 2024

…beraadslaging ten aanzien van de definitieve besluitvorming inzake controversieelverklaring, die op 16 januari a.s. zal plaatsvinden. De minister van Onderwijs…


Besluitenlijst procedurevergadering Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 21 december 2023

donderdag 21 december 2023

…van het kabinet geen voorstellen controversieel verklaard. ŁDe controversieelverklaring geldt niet voor zaken die op de Europese agenda en/of de agenda…


Besluitenlijst procedurevergadering cie Buza d.d. 21 december 2023

donderdag 21 december 2023

…commissie de controversiële status ervan wenst te handhaven. 2 Ł De controversieelverklaring geldt niet voor zaken die op de Europese agenda en/of de agenda…


Besluitenlijst commissie Rijksuitgaven d.d. 21 december 2023

donderdag 21 december 2023

…van het kabinet geen voorstellen controversieel verklaard. ŁDe controversieelverklaring geldt niet voor zaken die op de Europese agenda en/of de agenda…


Voortgang Kaderrichtlijn Water

dinsdag 19 december 2023

…het grootschalig herstel van de beekdalen met een KRW opgave. De controversieelverklaring betekent de facto dat de gereserveerde middelen vooralsnog op de…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten