Documenten feed

Feed

Lijst van vragen over het Jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2023 (Kamerstuk 36560-XVI-1)

donderdag 23 mei 2024

…hoeveel waren dat er aan het begin van de coronacrisis en wat was de IC-bezetting op het hoogtepunt van de coronacrisis? 17 21 25 Welke afspraken zijn er gemaakt … bestuur (Wob)- / Wet open overheid (Woo)-verzoeken die betrekking hebben op de COVID-19-periode lopen er nog? 33 34 Kunt een indicatie geven van het aantal uur…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Verslag houdende een lijst van vragen over de Slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2023 (Kamerstuk 36560-XVI)

donderdag 23 mei 2024

…subsidieregeling Coronabanen in de Zorg? 5 4 Wat is de reden dat de duurzame verwerking van persoonlijke beschermingsmiddelen voor Covid-19 is vertraagd…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

36558 Memorie van toelichting inzake Wijziging van de Gemeentewet, Provinciewet, Waterschapswet, Wet gemeenschappelijke regelingen en Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met een permanente regeling die beraadslagen en besluiten langs de elektronische weg voor decentrale

woensdag 22 mei 2024

…boven het afgelasten of uitstellen van een vergadering. De ervaringen uit de Covid-19-pandemie hebben de regering in die opvatting gesterkt. Het wetsvoorstel … doel van de regeling Al voor de COVID-19 crisis werd nagedacht over de mogelijkheid tot digitaal vergaderen. Door de COVID-19 crisis en de totstandkoming…


36558 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport inzake Wijziging van de Gemeentewet, Provinciewet, Waterschapswet, Wet gemeenschappelijke regelingen en Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met een permanente regeling die beraadslagen en besluiten langs de

woensdag 22 mei 2024

…mogelijkheid van digitaal vergaderen is in het voorstel, anders dan tijdens de COVID-19 pandemie het geval was, niet voorbehouden aan specifieke (nood)situaties … voorstel a. Achtergrond Volgens de toelichting is vóór de uitbraak van COVID-19 al nagedacht over de mogelijkheid tot digitaal vergaderen. Na de uitbraak…


Debat over het niet uitvoeren van de aangenomen motie over het niet instemmen met het internationale pandemieverdrag (ongecorrigeerd)

dinsdag 21 mei 2024

…ons OMT er aanvankelijk naast zaten met de casusdefinitie tijdens de coronapandemie. Dan komt er een financieel instrument waarin rijkere landen armere … productie van persoonlijke beschermingsmiddelen, terwijl tijdens de coronapandemie al bleek dat het in tijden van nood ieder voor zich is en dat we dat…


Samen meten aan geluid en beleving rond de luchthaven Schiphol. Een verkennend citizen science-onderzoek naar kortetermijnhinder in het kader van de Programmatische Aanpak Meten Vliegtuiggeluid

dinsdag 21 mei 2024

…van het onderzoek zijn voor online - bijeenkomsten georganiseerd. Door de COVID - 19 - pandemie waren fysieke bijeenkomsten niet mogelijk. De eerste bijeenkomst … - onderzoek ging van start met twee online - startbijeenkomsten. Door de COVID - 19 - epidemie waren fysieke bijeenkomsten niet mogelijk. De startbijeenkomst…


36483 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Tweede tranche wijziging Wet publieke gezondheid

dinsdag 21 mei 2024

…wijziging Eerste tranche WPG. Dit vanwege het feit dat de evaluatie van de coronaperiode nog niet is afgesloten en de Kamer nog niet over alle aspecten heeft … deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de aanpak van de coronacrisis om te voorzien in betere sturingsmogelijkheden van de Minister van VWS…


Voortgang sociaal-medisch beoordelen

dinsdag 21 mei 2024

…gestabiliseerd was, na de tijdelijke piek in 2021 door effecten gerelateerd aan Corona. In 2023heeft UWV meer WIA-aanvragen ontvangen dan verwacht. Het gaat om … jaren beïnvloed door de coronapandemie. In de eerste acht maanden van 2023 hebben meer mensen met de diagnose corona en long-covid een WIA-uitkering toegekend…


Tweede Kamer, 74e vergadering

dinsdag 21 mei 2024

…Ik kan natuurlijk niet namens de PVV spreken. Wij worden eigenlijk sinds corona nergens meer uitgenodigd. Dat geldt volgens mij in meer of mindere mate … ons OMT er aanvankelijk naast zaten met de casusdefinitie tijdens de coronapandemie. Dan komt er een financieel instrument waarin rijkere landen armere…


Proposal for the WHO Pandemic Agreement

dinsdag 21 mei 2024

…international levels that hindered timely and equitable access to coronavirus disease (COVID - 19) pandemic - related health products, and the serious shortcomings…


Deelnemingenbeleid Rijksoverheid; Brief van de minister van Financiën over verkoop Abellio Duitsland

vrijdag 17 mei 2024

…Vanwege de verslechterde financiële positie van NS als gevolg van de coronacrisis keert NS sinds 2020 geen dividend uit aan de Nederlandse staat. NS zal … de solvabiliteit weer is hersteld. Mede door de structurele effecten van COVID- 19 op het reizigersgedrag en de sterk gestegen kosten door inflatie worden…


Jaarbericht 2023 'Procesvertegenwoordiging Hof van Justitie van de EU'

vrijdag 17 mei 2024

…de EU. Maar ook bijvoorbeeld over de verlening van staatssteun tijdens de COVID-crisis, zoals de steun van Nederland aan het MKB en steun van Frankrijk aan … oktober 2023, zaak C-659/22, Ministerstvo zdravotnictví (Application mobile Covid-19) (Tsjechië) RK vordert nietigverklaring van de noodmaatregel die in Tsjechië…


Besluit van 3 mei 2024 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel III van het Besluit van 20 oktober 2022 tot wijziging van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (uitvoering verordeningen (EU) 2019/1381 en (EU) 2020/1043) (Stb. 2022, 407)

vrijdag 17 mei 2024

…organismen bestaan en die bestemd zijn voor de behandeling of voorkoming van de COVID-19 achterwege kan blijven indien voor de klinische proef vanaf 18 juli 2020 … organismen bestaan en die bestemd zijn voor de behandeling of de voorkoming van COVID-19 in drie gevallen achterwege kan blijven. Deze gevallen zijn geregeld in…


Besluitenlijst procedurevergadering commissie Rijksuitgaven d.d. 16 mei 2024

donderdag 16 mei 2024

…2024 Rapport 'Uit de pandemie; Onderzoek naar de aankoop van vaccins tegen COVID-19' - 25295-2174 Besluit: Ter informatie. Noot: Voortouwcommissie: VWS Behandeling: … het derde deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake de coronacrisis Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer…


Tweede Kamer, 73e vergadering

donderdag 16 mei 2024

…betreft kan daarmee begonnen worden door overgebleven gelden uit het coronaherstelfonds voor het EDF te reserveren. Hierbij gaat het specifiek om het giftengedeelte … minister-president hoeveel geld, dat nog gereserveerd is voor subsidies in het coronaherstelfonds, er nog uitgegeven kan worden. Ook kijkend naar de eenheid van de…


Meetprogramma voor blootstelling aan chemische stoffen advies

woensdag 15 mei 2024

…virusdeeltjes, medicijnresten en drugs in het rioolwater gemeten.152 Tijdens de COVID-19 pandemie stond het meten van virusdeeltjes in rioolwater opnieuw in de … Bilthoven, 2020; 2020-0088. 153 RIVM. Rioolwateronderzoek coronavirus. https://www.rivm.nl/corona/ onderzoeken/rioolwater. Geraadpleegd: 16 april 2024.154…


Beleidsdoorlichting artikel 5 Begroting IV Koninkrijksrelaties

woensdag 15 mei 2024

…chuldsanering Curaçao en Sint Maarten; 4. De l iquiditeitsleningen die vanwege de covid - pandemie aan de landen zijn verstrekt; 5. De i ncidentele leningen die … de protocollen Aruba - Nederland, de liquiditeitssteun in het kader van covid - pandemie aan Curaçao, Sint Maarten en Aruba , een aantal incidentele leningen…


Beleidsevaluatie Protocollen Aruba-Nederland

woensdag 15 mei 2024

…Schuldquote naar 70% in 2027 en 50% in 2039 Gerealiseerd (afwij- king tijdens corona- crisis toegestaan) Doeltreffend C.2 Realisatie financiële normen LAft: … voldeed, buiten de coronaperiode, aan de normen in het Protocol uit 2018, en voldeed beperkt aan de normen van de LAft. Tijdens de coronacrisis was het Aruba…


Beleidsevaluatie Rijkswet financieel toezicht

woensdag 15 mei 2024

…deel veroorzaakt door de coronacrisis. Hoewel Curaçao t ussen 2012 en 2016 tekorten compenseerde, was er al voor de coronacrisis sprake van een gecumuleerd … bestaan verschillende opvattingen over de vraag of de tekorten tijdens de coronacrisis moeten worden gecompenseerd. C.3 Van 2011 tot en met 2022 zijn er acht…


Beleidsevaluatie van de Incidentele leningen verstrekt aan Curaçao voor de afwikkeling van Girobank en aan Aruba voor de herfinanciering van schulden

woensdag 15 mei 2024

…'goede' leningenportefeuille van Girobank, maar door de uitbraak van de coronacrisis werd het bo d in augustus 2020 naar beneden bijgesteld. Het verlaagde … moeilijke economische context, verergerd door de wereldwijde impact van de COVID - 19 pandemie. Het faillissement van de Girobank zou ernstige gevolgen hebben…


Besluitenlijst procedurevergadering commissie VWS d.d. 15 mei 2024

woensdag 15 mei 2024

…30 mei 2024. 21. Agendapunt: Regeling zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en … C. Helder - 26 april 2024 Regeling zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten - 25295-2181 Besluit: Niet controversieel verklaren. Besluit: Agenderen…


Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Financiën en Nationale Schuld

woensdag 15 mei 2024

…miljard aan coronabelastingschulden verloopt problematisch Uit ons onderzoek Focus op coronabelastingschulden Figuur 6 Openstaande coronabelastingschuld per 1 … miljard coronabelastingschuld De inning van • 5,7 miljard verloopt problematisch Alle bedragen in • m iljard Focus op coronabelastingschulden stellen wij…


Staat van de rijksverantwoording 2023

woensdag 15 mei 2024

…terugvorderingen | 241.13 Evaluaties ministeries onderbenut | 241.14 Coronavaccins en opslag CO 2 doeltreffend, kansengelijkheid mbo niet | 261.15 Aanbevelingen … er worden resultaten geboekt. We zien die in onze onderzoeken naar coronavaccins (april 2024) en het opslaan van CO 2 onder de Noordzee (maart 2024).…


Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

woensdag 15 mei 2024

…2202 3202 420252026 JaarExtrageldinmiljoenen • Coalitieakkoord Crisis - Covid-19 Crisis - Oekraïne Extra geld Rutte IV (2022-2026) Coalitieakkoordmiddelen … 000)WerkzaamhedenStoringen020406020182019202020212022 20182019202020212022 Coronaperiode Coronaperiode 40 5.2.4 Zicht op instandhouding voor de toekomst onder meer nodig…


Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

woensdag 15 mei 2024

…Sport (VWS) heeft in 2023 grote stappen gezet ant die hier hard aan Coronapandemie ijlt nog na de keuzes die het Ministerie van VWS in het In 2023 hadden … JaarExtrageldinmiljoeneneuro's Coalitieakkoord Coalitieakkoord - Premiegeld Crisis - Covid-19 Crisis - Oekraïne Hoge verwachtingen van extra geld om zorguitgaven te…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten