Documenten feed

Feed

Definitieve kaderbrief Wlz 2024

woensdag 27 september 2023

…135 miljoen structureel beschikbaar. 7. Pandemische paraatheid Tijdens de COVID-pandemie is gebleken dat het nodig is om de hygiëne en infectiepreventie…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Rapport ''Vernieuwde risicotaxatie Ritax 2.0''

woensdag 27 september 2023

…tijde van de implementatiefase golden nog maatregelen ter bestrijding van COVID - 19. De bijscholing heeft daarom online plaatsgevonden via een webinar op…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Beslisnota bij Kamerbrief RIVM-rapport Vervolgmeting “Wonen langs het Spoor”

woensdag 27 september 2023

…vaker voork wam . Hierbij wijst h et RIVM op een mogelijke invloed van de Covid -19-pandemie op de beleving ( de intensiteit van het treinverkeer was eind…


Versterken kennisbasis rondkomen bij werkenden

woensdag 27 september 2023

…inkomen uitkwam op 2,1 % (CBS, 2022c) . Zelfs in 2020, het jaar waarin de Covid - 19 pandemie begon en de economie terugviel, zette de daling door. Dit komt … belastingen, individuele inkomenstoeslag en hulp bij schulden. De uitbraak van COVID - 19 en de daaropvolgende inflatie leidde tot een toename van het beroep…


RIVM-rapport Vervolgmeting “Wonen langs het Spoor”

woensdag 27 september 2023

…kwantificeren. De Vervolgmeting is in het najaar van 2021 uitgevo erd tijdens de Covid -19-pandemie. Tijdens de pandemie is er door de overheid een groot aantal … trillingsniveaus door treinverkeer tijdens de uitvoering van het onderzoek door de Covid -19-pandemie nauwelijks zijn veranderd. Uit de resultaten bleek bovendien…


RIVM-rapport Vervolgmeting “Wonen langs het Spoor”

woensdag 27 september 2023

…bouwactiviteiten nu vaker voorkomt. Het RIVM wijst op een mogelijke invloed van de Covid-19-pandemie op de beleving van diverse bronnen van trillingen en geluid omdat…


Antwoord op vragen van het lid Van Houwelingen over het coronavirus

woensdag 27 september 2023

…immuniteit in de populatie. Gedurende deze periode had vaccinatie tegen COVID-19 voor de hele bevolking vanaf 12 jaar de voorkeur boven het doormaken van … adviseert daarom om aankomend najaar alleen risicogroepen te vaccineren tegen COVID-19, omdat zij ook in de huidige epidemiologische situatie ernstig ziek kunnen…


Besluit van 15 september 2023, houdende regels waarmee tijdelijk wordt afgeweken van de Wet basisregistratie personen in het kader van een experiment met uitbreiding van de bijhouding van gegevens over niet-ingezetenen in de basisregistratie personen, alsmede van een experiment met het informeren van

woensdag 27 september 2023

…vanwege eventuele bijzondere afwijkingen die kunnen zijn ontstaan door de covid-19-pandemie. Zie voor deze cijfers: https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84547NED…


Daily News 27 / 09 / 2023

woensdag 27 september 2023

…same DG, were he had a leading role for the development of the EU Digital COVID Certificate. Mr Marsella joined the Commission in 2000, he holds a Degree…


Opzet periodieke rapportage geneesmiddelen, medische technologie en lichaamsmateriaal

dinsdag 26 september 2023

…hulpmiddelen, met name extramuraal. Zoals op de gehele gezondheidszorg, had ook de covid-pandemie grote invloed op het beleid rondom medische technologie. De ambitieuze … ontwikkeling op het gebied van medische technologie die samenhangt met de COVID-19-pandemie was de opkomst van het thema beschikbaarheid van medische producten…


Geannoteerde agenda Formele Raad WSBVC

dinsdag 26 september 2023

…van de Russische inval in Oekraïne na het reeds ingezette herstel na de COVID-19 pandemie. Inflatie door stijgende energieprijzen heeft de koopkracht onder … achtergrond van de sociale gevolgen van de Russische inval in Oekraïne en de COVID-19 pandemie, en de groene en digitale transities. Het Voorzitterschap benadrukt…


Rapport “het Nederlandse exportcontrolebeleid in 2022”

dinsdag 26 september 2023

…verlengd tot 30 november 2023 in verband met vertraging die was opgelopen door COVID-19 waardoor bepaalde activiteiten zoals workshops geen doorgang konden vinden … vergadering te Warschau. Het was de eerste reguliere vergadering zonder COVID beperkingen sinds 2019. Tijdens de vergadering werden ervaringen gedeeld…


Centerdata Statische Analyse Toegankelijkheid Stemlokalen

dinsdag 26 september 2023

…toetsingsonderdelen, de stoelen, buiten beschouwing gelaten aangezien deze vanwege de Covid maatregelen niet mochten worden gebruikt. In het steekproefonderzoek voor … 2022 werden de stoelen buiten beschouwing gelaten aangezien deze vanwege Covid maatregelen niet mochten worden gebruikt. Dit verklaart het verschil. Bij…


Advies Ernst Wit Statistisch advies voor de steekproef toegankelijkheid

dinsdag 26 september 2023

…Kamerverkiezingen in maart 2021 waren dit er meer, doordat er vanwege de Covid pandemie er over drie dagen gestemd werd en dus meer gelegenheid was voor…


Kiesraad Evaluatie van de Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen 2

dinsdag 26 september 2023

…- en regelgeving voldoet hier niet aan . De Tijdelijke wet verkiezingen covid 19 voerde expliciet de moge lijkheid in om de stemopneming te schorsen , … Vertrouwen in eerlijke verkiezingen (2021). 19 Tijdelijke wet verkiezingen covid 19, artikel 17 e; Kamerstukken II 2020/21, 35654, nr. 3, pp. 16 -17. Datum…


Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken; Brief van de minister van SZW inzake de Formele Raad WSB van 9 oktober 2023

dinsdag 26 september 2023

…van de Russische inval in Oekraïne na het reeds ingezette herstel na de COVID-19 pandemie. Inflatie door stijgende energieprijzen heeft de koopkracht onder … achtergrond van de sociale gevolgen van de Russische inval in Oekraïne en de COVID-19 pandemie, en de groene en digitale transities. Het Voorzitterschap benadrukt…


Jaarplan 2024 Dienst Toeslagen

maandag 25 september 2023

…afronding van de invorderingsprocedures die waren gepauzeerd als gevolg van Covid-19 en de herstart van de invorderingen na afronding van UHT procedures.J…


Verslag houdende een lijst van vragen inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota) (Kamerstuk 36435-XVI)

maandag 25 september 2023

…oorzaak van de € 15 miljoen extra kosten voor de Landelijke Coördinatie COVID-19 bestrijding (LCCB)? 9 68 Waarom wordt op artikel 3 de verplichtingenruimte…


De Staat van het Consulaire editie 2023 “Consulaire dienstverlening in beweging”

maandag 25 september 2023

…uitgevoerd verander en eveneens , soms zoals bij een crisis heel snel. Waar de COVID - 19 pandemie het aantal reisbewegingen en daarmee de vraag naar visa en … , waar mensen regelmatig op reageren met vragen. Opvallend is dat na de COVID - 19 pandemie, die tot een explosieve toename van klantvragen leidde, het…


Cijfermatige eindevaluatie PrEP-pilot

maandag 25 september 2023

…gedragsverandering tijdens de pandemie en afschaling van soa - en Pr E P - zorg door COVID - 19 zijn hier niet helem aal van te onderscheiden. Ook modelleringsstudies … vanwege capaciteitsproblemen door ziekteverzuim van personeel en inzet bij COVID - 19 vaccinatiecampagnes. Ook had de mpox uitbraak in de zomermaanden van…


Scenarioverkenning PrEP

maandag 25 september 2023

…bijvoorbeeld het geval ten tijde van maatschappelijke maatregelen ten gevolge van COVID - 19 uitbraken , waarbij de vraag naar PrEP afnam als gevolg van minder (frequent)…


Bestendigen PrEP-zorg

maandag 25 september 2023

…gedragsverandering tijdens de pandemie en afschaling van soa- en PrEP-zorg door COVID-19 hier niet helemaal van te onderscheiden. Uit de resultaten van de kos…


Flexibiliteit in het elektriciteitssysteem

maandag 25 september 2023

…rapportage Monitoring Leveringszekerheid wijst daar niet op. Wel hebben de COVID periode en de navolgende periode van gebrekkige voorzieningszekerheid en…


Evaluatie Subsidieregeling borstprothesen transvrouwen

maandag 25 september 2023

…Verder kwam uit het interview met het ministerie van VWS naar voren dat de COVID - 19 pandemie nog een mogelijke verklaring is voor de daling in het aantal…


De coronapersconferenties van het kabinet

maandag 25 september 2023

…coronamaatregelen en de bereidheid van mensen om zich te laten vaccineren tegen COVID-19? Zo ja, onderkent u dan dus ook dat als 1de Volkskrant, 22 september 2023…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten