Documenten feed

Feed

Een analyse van Nederlandse bedrijfsschulden

woensdag 12 juni 2024

…winsten onder bedrijven (wederom na 2010), die zijn ingehouden (dus niet als dividenden zijn uitgekeerd) en bij het eigen vermogen zijn opgeteld. Met de toename…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

36378 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 15 april 2024, over Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet)

woensdag 12 juni 2024

…afbouwen van onze gasinfrastructuur. Is de minister dat met ons eens? Hoeveel dividend keren de netbeheerders nu gemiddeld uit? Vindt de minister dat we artikel … betalen, aangezien zij via de nettarieven deze investeringen bekostigen. Het dividend is voor de aandeelhouders die eigen vermogen leveren, dus voor provincies…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Staatsbosbeheer. Veerkracht. Jaarverslag 2023

dinsdag 11 juni 2024

…geëlimineerd voor zover deze als niet - gerealiseerd kunnen worden beschouwd. Dividenden worden verantwoord in de period e waarin zij betaalbaar worden gesteld … overzicht weergegeven: In 2023 heeft Staatsbosbeheer Projecten B.V. een dividenduitkering ontvangen van Buitenleven Vakanties B.V. Het aandeel in het resultaat…


36351 (R2184), eindtekst

dinsdag 11 juni 2024

…een periode van 365 dagen die tevens omvat de dag van betaling van het dividend”. Voorts wordt aan dat onderdeel toegevoegd “en waarbij voor het berekenen … fusie of een splitsing van de vennootschap die de aandelen bezit of de dividenden betaalt”. 2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 16. De bepalingen…


Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet toezicht trustkantoren 2018 en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2024); Gewijzigd voorstel van wet

dinsdag 11 juni 2024

…van kapitaal of uitkering van reserves te verminderen dan wel een dividenduitkering te doen, indien de verzekeraar ten tijde van deze terugbetaling dan…


Agenda procedurevergadering commissie Financiën - donderdag 13 juni 2024 (aanvang: 9.45 uur)

maandag 10 juni 2024

…(Voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van … conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting)) Reeds behandeld wetsvoorstel waarvan de stemming tot nader order…


Eindrapport Covid-steunprogramma Caribisch Nederland (3 april 2024)

maandag 10 juni 2024

…deze middelen werden de voorwaarden verbonden dat: 71 geen uitkering van dividend zou plaatsvinden; geen resultaatafhankelijke vergoedingen zou worden toegekend;…


Suppletoire begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en van het Nationaal Groeifonds 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) en Slotwet en Jaarverslag

maandag 10 juni 2024

…betalen. Net zoals dat je belasting betaalt als je je winst uitkeert, dividendbelasting. Dat schaft dit hoofdlijnakkoord af, dat vinden wij echt oliedom. … constaterende dat recent is gebleken dat chemieconsortium OCI mogelijk dividendbelasting ontwijkt door een maasende wet. Overwegende dat dit bedrijf tegelijkertijd…


Analyse van toekomstopties voor de Volksbank

maandag 10 juni 2024

…betekent dat zij voorrang zouden krijgen op de Staat bij het ontvangen van dividend totdat een vooraf overeengekomen rendement is behaald. Echter, deze optie … tdrukking komt in de beurskoers of (2) stabiele rendementen, in de vorm van dividend of aandeleninkoop. Voor beide typen waardeproposities geldt echter dat…


Suppletoire begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en van het Nationaal Groeifonds 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) en Slotwet en Jaarverslag van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en van het Nationaal Groeifonds 2023 (ongecorrigeerd)

maandag 10 juni 2024

…aandelen wilt inkopen, je daar moet belasting over betalen, net zoals je dividendbelasting betaalt over je winst die je uitkeert. Dat schaft dit hoofdlijnenakkoord … constaterende dat recent is gebleken dat chemieconcern OCI mogelijk dividendbelasting ontwijkt door een maas in de wet; overwegende dat dit bedrijf tegelijkertijd…


Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Motie; Motie van het lid Thijssen over geen maatwerkafspraken maken met bedrijven die de winstbelasting ontwijken

maandag 10 juni 2024

…constaterende dat recent is gebleken dat chemieconcern OCI mogelijk dividendbelasting ontwijkt door een maas in de wet; overwegende dat dit bedrijf tegelijkertijd…


Kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingsvoorstellen op het terrein van Financiën, mei 2024

vrijdag 7 juni 2024

…betreft een voorstel om de verminderingsprocedures van bronbelastingen op dividenden uitgekeerd door beursgenoteerde aandelen te harmoniseren. Tegelijkertijd…


Onderzoek naar de voor- en nadelen van een eventueel REIT-regime

vrijdag 7 juni 2024

…participanten uit te delen. Op deze winstuitdeling wordt in beginsel 15% dividendbelasting ingehouden.5 Het kabinet heeft het gebruik van het regime voor de vastgoed-fbi … voor deelnemingsdividenden. Daardoor kan Nederland doorgaans niet 15% dividendbelasting heffen, maar 0% of 5%. Het tweede heffingslek bestaat bij een in het…


Private equity in de zorg

vrijdag 7 juni 2024

…onderzoeksbureaus SiRM en Financial Ideas naar dividenduitkering in de zorg4. Uit dit onderzoek bleek dat dividend uitkeren zowel positieve als negatieve effecten…


Ambtelijke analyses hoofdlijnenakkoord Deel 1

vrijdag 7 juni 2024

…Toelichting op hoofdlijnenakkoord: Afschaffing van de inkoopfaciliteit dividendbelasting eigen aandelen per 1 januari 2025 wordt teruggedraaid. Effectief blijft … (ofwel terugbetaling van kapitaal) niet of nauwelijks belast wordt met dividendbelasting. Zonder deze faciliteit loopt Nederland internationaal uit de pas en…


Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 24

vrijdag 7 juni 2024

…(Voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van … conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting)) Te agenderen debatten 1. Debat over de deelrapporten van het onderzoek…


Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2024); Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over onderzoek naar voor- en nadelen van eventueel REIT-regime

vrijdag 7 juni 2024

…participanten uit te delen. Op deze winstuitdeling wordt in beginsel 15% dividendbelasting ingehouden. 5 Het kabinet heeft het gebruik van het regime voor de … voor deelnemingsdividenden. Daardoor kan Nederland doorgaans niet 15% dividendbelasting heffen, maar 0% of 5%. Het tweede heffingslek bestaat bij een in het…


Uitvoeringsrapportage Aruba no.1 2024

woensdag 5 juni 2024

…dit om de kwaliteit van de aanbestedin g te waarbor gen. 12. Ontwerp dividendbeleid opgesteld 28 juni 2024 Het project is gestart, voor de aanbesteding…


Uitvoeringsrapportage Sint Maarten no.1 2024

woensdag 5 juni 2024

…interest. B.2.3 Participation and dividend policies for government owned companies 1. A (re)design of the participation and dividend poli cy, a proposal for the … 2. Approval by CoM for the implementation of the new participation and dividend policy. 31 May 2024 The planning was under the condition of the procurement…


Goedkeuring van het op 18 november 2015 te Valletta tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Republiek Malta tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb

woensdag 5 juni 2024

…verhouding tussen deze landen? Ze kennen geen van beide een bronheffing op dividend, op royalty's en op rente. Er valt dus niet zo veel te misbruiken, dus…


Tweede Kamer, 81e vergadering

woensdag 5 juni 2024

…verhouding tussen deze landen? Ze kennen geen van beide een bronheffing op dividend, op royalty's en op rente. Er valt dus niet zo veel te misbruiken, dus … verhouding tussen deze landen? Ze kennen geen van beide een bronheffing op dividend, op royalty's en op rente. Er valt dus niet zo veel te misbruiken, dus…


Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag van het ministerie van Financiën en Nationale Schuld

dinsdag 4 juni 2024

…bestaan uit ontvangsten uit heffingen op basis van de Mijnbouwwet en uit dividenden die worden ontvangen van Energiebeheer Nederland (EBN). In 2023 bedroegen … Tabel 11 In miljoenen euro's 2023 2024 Ontvangsten Mijnbouwwet 2,429 200 Dividend EBN 2,159 1,167 Gasbaten totaal 4,588 1,367 Vraag 15 Vraag 15 Hoe groot…


Financiering transities en innovatie Verdieping D Staatssteun

dinsdag 4 juni 2024

…voldoende rendement, zodat EIFO revolverend is en in staat zal zijn om dividend uit te keren aan de aandeelhouders . Uit het investeringsbeleid van EIFO…


36321 (R2181) Nota naar aanleiding van het nader verslag inzake Goedkeuring van het op 18 november 2015 te Valletta tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Republiek Malta tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan

maandag 3 juni 2024

…belastingtarief worden verlaagd. Er is geen bronbelasting op uitgekeerde dividenden. Malta heft geen vermogensbelasting. Op Malta is een omzetbelasting met … belastbare winst en 22% over de winst boven NAf 500.000. Curaçao heft geen dividendbelasting en evenmin vermogensbelasting. Inkomstenbelasting wordt geheven over…


Rapportage Grote ICT-activiteiten 2023

maandag 3 juni 2024

…overgedragen aan de lijnorganisatie 140 | Rapportage Grote ICT-activiteiten 2023 Dividend Uitvoering SysteemPeildatum 31-12-2023Ministerie FinanciënProjectstatus … verwerking van aangiftes dividendbelasting is grotendeels een papieren proces. Om de nog te starten inhoudingsvrijstelling dividendbelasting voor vrijgestelde…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten