Documenten feed

Feed

Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 15-16 juli 2024 (Kamerstuk 21501-07-2052)

maandag 15 juli 2024

…onderdeel4, 2022.LSA4.onderdeel4, 2022.LSA4.onderdeel1, 2023.LSA4.onderdeel1 Energiewet 2019.LSA3.onderdeel3, 2020.LSA3.onderdeel4, 2022.LSA4.onderdeel2, 2022…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Raad voor Economische en Financiële Zaken; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 15-16 juli 2024 (Kamerstuk 21501-07-2052)

maandag 15 juli 2024

…onderdeel4, 2022.LSA4.onderdeel4, 2022.LSA4.onderdeel1, 2023.LSA4.onderdeel1 Energiewet 2019.LSA3.onderdeel3, 2020.LSA3.onderdeel4, 2022.LSA4.onderdeel2, 2022…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Procedurevergadering commissie voor Economische Zaken en Klimaat

dinsdag 2 juli 2024

…Roderkijk? In die planning staat op dinsdag september rond tafelgesprek energiewet. Moet dat warmtewet zijn? Ja. Lijkt me dan wel logisch. En er staat…


Rekenblad bijlage (shortlist) aan rapport Verkenning maatregelen luchtkwaliteit

donderdag 27 juni 2024

…Daarnaast stuurt het Rijk de energietransitie via regulering (zoals de Energiewet, de Wet Collectieve Warmte (WCW) en de Wet gemeentelijke instrumenten…


Het bericht 'Zonnepanelen minder lucratief, 'maar leveren nog altijd 17 jaar gratis stroom''

woensdag 26 juni 2024

…nieuwe energiewet geen terugleverkosten als apart component in rekening mogen brengen? Hoe gaat dit veranderen met de invoering van de energiewet? (1) Vraag…


Derde Voortgangsrapportage Aanpak geldzorgen armoede en schulden schoon

dinsdag 25 juni 2024

…definitie van energiearmoede; en f) een toelichting bij de definitie in de Energiewet. Zoals in bovengenoemde brief is aangegeven, wordt de Tweede Kamer vlak…


Initiatiefnota van het lid Kröger over “Energie met elkaar: Energiecoöperaties als hart van ons energiesysteem”

maandag 24 juni 2024

…mevrouw Kreuger eens. Echter hebben we daarom juist de afgelopen maanden de energiewet behandeld. Hier zijn verschillende voorstellen toegevoegd vanuit de Kamer … Dan de reedsbehandelde energiewet. Er wordt in de noten veel verwezen naar de door de Tweede Kamer reedsbehandelde energiewet. Daar zijn verschillende…


Initiatiefnota van het lid Kröger over “Energie met elkaar: Energiecoöperaties als hart van ons energiesysteem” (ongecorrigeerd)

maandag 24 juni 2024

…mevrouw Kröger eens. Echter, daarom hebben we juist de afgelopen maanden de Energiewet behandeld. Hieraan zijn vanuit de Kamer verschillende voorstellen toegevoegd … Dan de reeds behandelde Energiewet. In de nota wordt veel verwezen naar de door de Tweede Kamer reeds behandelde Energiewet. Daarbij zijn verschillende…


Update van het Integraal Nationaal Plan Energie en Klimaat 20212030

vrijdag 21 juni 2024

…invoeden van zonneproductie door huishoudens. Het wetsvoorstel voor de nieuwe Energiewet (die de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet moet vervangen) beoogt dit reguleringskader … sluit hierin ook aan op Richtlijn 2019/944. De inwerkingtreding van de Energiewet is onderdeel van het Herstel-en Veerkrachtplan. Belangrijke elementen…


INEK 2024 Aanbevelingen en reacties

vrijdag 21 juni 2024

…allereerst voor grootschalige elektrolysers. Dit wordt vastgelegd in de Energiewet via een nota van wijziging. Ook wordt er onderzocht of de proje ctprocedure … aanpassing en verduidelijking van het faillisementsregime in het wetsvoorstel Energiewet, waarvan parlementaire behandeling dit jaar gepland staat. De Supplier…


UHT toets ACM

woensdag 19 juni 2024

…5/17 2 Aanbevelingen ACM Stroomlijn waar mogelijk het wetsvoorstel met de Energiewet, bijvoorbeeld ten aanzien van het afsluitbeleid . Verduidelijk waar nodig … wetsvoorstel op enkele punten gelijk te trekken met het wetsvoorstel voor de Energiewet. Zo is het afsluitbeleid voor zowel warmte -, elektricite it- als gasverbruikers…


Uitwerking tariefregulering

woensdag 19 juni 2024

…inkomsten in lijn zijn met de efficiënte e indkosten. 73 In het wetsvoorstel Energiewet wordt de keuze voor omzetregulering of tariefregulering aan de ACM overgelaten … aan de ACM maar beperken die tot drie tot vijf jaar. In het wetsvoorstel Energiewet is deze bandbreedte aangepast naar vier tot zes jaar. De motivatie is…


Antwoord op vragen van de leden Bontenbal en Boswijk over het artikel ‘Russia plotting sabotage across Europe, intelligence agencies warn’

dinsdag 18 juni 2024

…elektriciteitskabels wijs ik u ook op de 1e nota van wijziging bij de Energiewet die de Minister voor Klimaat en Energie recent met uw kamer heeft gedeeld5…


Besluitenlijst van de procedurevergadering van de vaste commissie Economische Zaken en Klimaat van 18 juni 2024

dinsdag 18 juni 2024

…tijdens het wetsvoorstel regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet) (Kamerstuk 36378) Zaak: Brief regering - minister voor Klimaat en Energie … energiemarkten en energiesystemen (Energiewet) (Kamerstuk 36378) - 36378- 87 Besluit: Betrokken bij de stemmingen over de Energiewet (36378). 47. Agendapunt: Antwoorden…


36576 Memorie van toelichting inzake Regels omtrent productie, transport en levering van warmte (Wet collectieve warmte)

dinsdag 18 juni 2024

…Mogelijkheden voor publieke infrastructuurbedrijven 108 14.1. Wijziging Energiewet 108 14.2. Voorwaarden voor deelneming van een infrastructuurbedrijf in … aangescherpte bescherming van verbruikers van elektriciteit en gas op grond van de Energiewet. Gebleken is dat de aanscherpingen voor deze verbruikers ook voor de (kwetsbare)…


36576 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Regels omtrent productie, transport en levering van warmte (Wet collectieve warmte)

dinsdag 18 juni 2024

…het wetsvoorstel op dit punt aan te passen. 7. Waarborgen groepsverbod Energiewet Het wetsvoorstel voorziet in een uitzondering op het groepsverbod en het … netbeheerders) in de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet (na invoering van de Energiewet zal het groepsverbod in deze wet zijn opgenomen).135 Deze uitzondering…


36576 Advies Afdeling advisering Raad van State Regels en Nader rapport inzake omtrent productie, transport en levering van warmte (Wet collectieve warmte)

dinsdag 18 juni 2024

…blijven. Bij gas en elektriciteit worden, zoals opnieuw is vastgelegd in de Energiewet, de publieke belangen geborgd doordat sprake is van een gesplitst model … artikel 2, eerste lid, van de Gaswet en artikel 3.2, eerste lid, van de Energiewet die de aanwijzing regelt van respectievelijk de netbeheerder van het landelijk…


36576 Voorstel van wet houdende Regels omtrent productie, transport en levering van warmte (Wet collectieve warmte)

dinsdag 18 juni 2024

…warmtebedrijf kan een systeembeheerder voor gas als bedoeld in artikel 1.1 van de Energiewet verzoeken informatie te verstrekken ten aanzien van de grootte van de … activiteiten als bedoeld in artikel 3.19, tweede lid, en 3.20, eerste lid, van de Energiewet. 3. Onder energie-infrastructuur wordt in ieder geval verstaan: a. een…


Recente rapporten van het Nationaal Klimaat Platform

maandag 17 juni 2024

…biedt. Onder andere het Nationaal Programma Energiesysteem, de nieuwe Energiewet en het nieuwe Klimaatplan 2025-2035 voorzien deels in die behoefte aan…


Lokale daadkracht versterkt. Voorstel voor Nationaal Programma Maatschappelijk Initiatief

maandag 17 juni 2024

…omgeving. Veranker en implementeer de positie van energiegemeenschappen in de Energiewet Het Verdiepingsdocument van het Na tionaal Programma Energiesysteem (NPE) … gespecificeerd. In Nederland wordt de uitwerking hiervan omschreven in de Energiewet. Die is nog niet aangenomen en het is nog niet helder hoe de implementatie…


Beslisnota bij Antwoord op vragen van het lid Beckerman over het bericht ‘Zonnepanelen minder lucratief, ‘maar leveren nog altijd 17 jaar gratis stroom’’

maandag 17 juni 2024

…ontwikkeling van de energierekening. De tijdens de behandeling van de Energiewet aangenomen motie van het lid Erkens c.s. 1 verzoekt de regering om terugleverkosten…


Syntheseonderzoek klimaatbeleid

vrijdag 14 juni 2024

…energiesysteem te hervormen. Daarnaast is ook de Energiewet een belangrijk aangekondigd instrument. De Energiewet moet de Elektriciteits - en Gaswetten vervangen … aan Europese eisen. In de Energiewet wordt het wettelijk kader voor aansluiten en transporteren van energie herzien. De Energiewet zal daarnaast net - beheerders…


Agenda procedurevergadering van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat op 18 juni 2024

donderdag 13 juni 2024

…tijdens het wetsvoorstel regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet) (Kamerstuk 36378) Zaak: Brief regering - minister voor Klimaat en Energie … energiemarkten en energiesystemen (Energiewet) (Kamerstuk 36378) - 36378-87 Voorstel: Betrokken bij de stemmingen over de Energiewet (36378). 47. Agendapunt: Antwoorden…


Jaarverslag 2023 Rathenau Instituut

donderdag 13 juni 2024

…Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat in een rondetafelgesprek over de nieuwe Energiewet. Foto: Dirk Hol 7Jaarverslag 2023IMPACT | OP DE AGENDA GEZETOok in 2023 … oplossing voor wantrouwenTM 13 september, Artikel De rol van data in de nieuwe Energiewet 15 september, Bericht aan het parlement Met kennis en technologie onze…


36378 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 15 april 2024, over Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet)

woensdag 12 juni 2024

…over: - het wetsvoorstel Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet) (Kamerstuk 36378). Van dit overleg brengt de commissie bijgaand geredigeerd … voorzitter. Zoals u al zei, gaat het vandaag over de systeemkant van de nieuwe Energiewet. De vraag is wat de minister wat dat betreft met zijn nieuwe wet wil bereiken…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten