Documenten feed

Feed

Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda met inzet voor de Voorjaarsvergadering van de Wereldbank 2024 (Kamerstuk 26234-286)

vrijdag 12 april 2024

…om de vijf jaar geëvalueerd en indien nodig herzien. De eerstvolgende evaluatie gaat in 2025 van start. Het aandeelhouderschap wordt bepaald op basis van … meegenomen in de MOPAN scorecard? 14. Antwoord van het kabinet: De MOPAN evaluatie van de Wereldbank (IBRD en IDA) dateert uit augustus 2023. De gouverneurs…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Conceptverslag Pensioenonderwerpen

vrijdag 12 april 2024

…voor de aanvragen. Ik vraag de minister: worden daarin de lessen uit de evaluatie meegenomen? Welke ruimte ziet de minister om de regeling meer te richten … Minister Schouten: De heer Flach heeft ook gevraagd of de lessen uit de evaluatie van de MDIEU ook worden meegenomen; wat we gezien hebben. Ja, daarvoor…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Voortgang aanpak van discriminatie

vrijdag 12 april 2024

…opereren van de NCDR geïnventariseerd. Aan de hand van de uitkomsten van de evaluatie zal ik uw Kamer voor de zomer laten weten of en op welke wijze de instelling…


Verslag werkconferenties ADV-stelsel

vrijdag 12 april 2024

…Discriminatie.nl. Gestroomlijnde opvolging van lokale meldingen, inclusief evaluatie. Met name bij strafrechtelijke discriminatie. Dashboard en inzicht in … melding wordt gedaan (dat je hem kan opvolgen) en hoe ga je om met de evaluatie? Gaan we dit logistiek goed kunnen inregelen als we straks een grote organisatie…


Beslisnota bij Kamerbrief Voortgang aanpak van discriminatie

vrijdag 12 april 2024

…verzending van de brief en de bijlagen vóór het debat op 16 april 2024. Kern Evaluatie en verlen ging NCDR: De NCDR is per oktober 2021 voor drie jaar ingesteld … n de brief aan dat u op basis van de (tussentijdse) uitkomsten van de evaluatie (medio mei verwacht) voor de zomer beslist of en op welke wijze de NCDR…


Beslisnota bij Kamerbrief Herziening wetgeving ambtsdelicten Kamerleden en bewindspersonen

vrijdag 12 april 2024

…overwegingen Beleidskeuze uitgelegd Onderbouwing doeltreffend, doelmatig en evaluatie (CW 3.1 ) 1. Doel Een betere en werkbare regeling voor de opsporing, vervolging … grondwetswijziging kan het doel niet worden gerealiseerd. 6. Evaluatieparagraaf Evaluatie en invoeringstoets n iet nodig, aangezien de regeling naar verwachting…


Conceptverslag Internationale fiscaliteit

vrijdag 12 april 2024

…niet zeggen dat je alles altijd een-op-een moet overnemen. Je moet die evaluatie goed analyseren en vervolgens ga je daarover met de Kamer in debat. Er…


Voortgangsrapportage Oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede Wereldoorlog

vrijdag 12 april 2024

…voor nieuwe generaties relevant en aansprekend is. Naar aanleiding van de evaluatie van het Platform WOII8, het samenwerkingsverband van partijen9 in de WOII-sector … Samen met WO2NET en in afstemming met het Veldberaad zal ik een ex durante evaluatie van WO2NET opzetten. NOB is onderdeel geworden van WO2NET. Dat geldt niet…


Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met een bijzondere verhoging van het wettelijk minimumloon met 1,2 procentpunt met ingang van 1 juli 2024 (Wet verhoging minimumloon 2024); Nota naar aanleiding van het tweede verslag

vrijdag 12 april 2024

…verdienende partner. Bijvoorbeeld in de evaluatie van het wettelijk minimumloon. 16 In hoofdstuk 3 van die evaluatie is voor zes huishoudtypen in beeld gebracht…


Stand van zaken Dienst Toeslagen

vrijdag 12 april 2024

…eerste evaluatie zal worden uitgevoerd waarbij de gevolgen en ervaringen van burgers centraal staan. Over de resultaten van de pilots en de evaluatie wordt … Handhavingsstrategie de effectiviteit gaat vergroten. Zo wordt ook voorzien in een evaluatie en verdere versterking van de samenwerkingsverbanden. De introductie van…


Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 16

vrijdag 12 april 2024

…Nispen c.s. over het zo snel mogelijk nemen van maatregelen en niet de evaluatie van de Wet kansspelen op afstand afwachten Stemmingen 18. Stemmingen over: … Mondiale gezondheidsstrategie (CD 4/4) - Tweeminutendebat Voortgang en evaluatie missies (CD 26/3) - Tweeminutendebat EU-LNV (CD 9/4) - Tweeminutendebat…


De berichten ‘Fraud-busters swoop on Greek contracts involving €2.5B of EU recovery funds’ en ‘Lamborghini and Rolexes seized in massive EU police raid over €600M Covid fraud’

vrijdag 12 april 2024

…aan toezicht op het RRF? Staat u nog achter de positieve tussentijdse evaluatie van het EU-herstelfonds zoals opgesteld door de Europese Commissie en vastgesteld…


Informatie- en communicatietechnologie (ICT); Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK betreffende vragen over de rapportage algoritmerisico's Nederland van de Autoriteit Persoonsgegevens

vrijdag 12 april 2024

…een evaluatie die ook suggesties zal bevatten hoe de IAMA het beste een vervolg kan krijgen en doorontwikkeld kan worden. Ik verwacht deze evaluatie in…


Voorstel van wet van het lid Maatoug houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere fiscale wetten in verband met het doen vervallen van enkele fiscale regelingen (36128) (antwoord 1ste termijn + rest) (ongecorrigeerd)

donderdag 11 april 2024

…We zijn nu toch met rapporten en cijfers aan het schermen. Uit de CPB-evaluatie zou blijken dat de gemiddelde waarde van verkrijging binnen de BOR 1,3 … Idsinga (NSC): Ik heb even de brief erbij gepakt, want er is in 2022 een evaluatie geweest van de BOR. Daar schrijft de staatssecretaris over in zijn brief…


Verzamelbrief Natuur

donderdag 11 april 2024

…Omgevingswet (motie Ouwehand en Akerboom, Kamerstuk 33400 XIII, nr. 153), Evaluatie bruinvisbeschermingsplan, Gebruik van lijm tegen de eikenprocessierups … van het stelsel van de Ow. Ik beschouw de motie daarom als uitgevoerd. Evaluatie Bruinvisbeschermingsplan In 2020 is het Bruinvisbeschermingsplan (hierna…


Voortgangsrapportage Mosselconvenant 2022

donderdag 11 april 2024

…beleid een MZI - areaal in de Waddenzee beschikbaar van 500 hectare. Na de evaluatie van de beleidsperiode 2015 - 2020 en de toevoeging van het addendum aan…


Rechtsgevolgen van een ernstige schending van een regel van dwingend recht: de internationale rechten en plichten van staten bij schending van het agressieverbod. CAVV advies nr 41

donderdag 11 april 2024

…bespreekt dezelfde voorbeelden in hoofdstuk 4, en komt tot de conclusie na een evaluatie van de consistentie van de 64 articles provisionally adopted by the Commission…


Antwoord op vragen van het lid Koekkoek over de (toegang tot) zorg voor ongedocumenteerde personen op Aruba, Sint-Maarten en Curaçao

donderdag 11 april 2024

…regeling Samenwerking bij hervormingen. Vraag 4 Welke ruimte is er voor evaluatie van de rapportages met input van organisaties binnen het maatschappelijk…


Besluitenlijst procedurevergadering commissie Financiën - donderdag 11 april 2024

donderdag 11 april 2024

…commissiedebat Staatsdeelnemingen van 27 maart 2024, over de stand van zaken van de evaluatie van het steunpakket KLM Zaak: Brief regering - minister van Financiën … commissiedebat Staatsdeelnemingen van 27 maart 2024, over de stand van zaken van de evaluatie van het steunpakket KLM - 29232-67 Besluit: Niet controversieel verklaren…


Kinderopvang

donderdag 11 april 2024

…echt expertise van beleid, uitvoering en van de sector samengebracht. De evaluatie van die greenfield heeft ook een aantal nuttige aanbevelingen opgeleverd…


Humanitaire Hulp en Diplomatie 2024

donderdag 11 april 2024

…complementariteit van het werk van de VN, de Rode Kruisbeweging en de DRA. De IOB-evaluatie bevestigde dat door Nederland gefinancierde partners op basis van hun specifieke…


Validatie van GTS advies van 31 januari 2024 DNV

donderdag 11 april 2024

…capaciteit wordt gebruikt? 9. P5. Er wordt geconcludeerd "Op basis van de evaluatie over gasjaar 2022/20239 concludeerden wij dat het model goed functioneert…


Agenda OCW-procedurevergadering d.d. 18 april 2024

donderdag 11 april 2024

…voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 28 november 2018 Evaluatie project Versterking Medezeggenschap - 33223-7 Voorstel: Agenderen voor … Onderwijs en Media, A. Slob - 23 april 2019 Onderzoeksrapport ‚Kwalitatieve evaluatie Schoolleidersregister POTM - 31293- 458 Voorstel: Agenderen voor het nog…


Besluitenlijst procedurevergadering cie. BuHa-OS d.d. 11 april 2024

donderdag 11 april 2024

…Zaken; en 3) Een technische briefing te organiseren door IOB over hun evaluatie over de Nederlandse steun aan opvang van vluchtelingen in de Syrië regio…


Conceptverslag Woningbouwopgave en koopsector

donderdag 11 april 2024

… Bij de evaluatie wil ik graag uw suggestie overnemen, zeg ik richting de heer Paternotte, om te kijken naar het Vlaamse model. Die evaluatie zal ik voor … te zeggen. (vervolg - loopt door, beurtnummer 11) Minister De Jonge: De evaluatie vindt natuurlijk pas heel laat plaats. Het is vast wel mogelijk om daar…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten