Documenten feed

Feed

Uitgewerkte beleidsopties

vrijdag 9 februari 2024

…de omvang op dit moment niet bekend, omdat in het ho tot voor kort het leenstelsel nog gold. Ook na invoering zal het lastig zijn om deze groep te ramen…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

36454 Verslag inzake Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het schrappen van de grondslag voor kwaliteitsbekostiging in het hoger onderwijs

vrijdag 9 februari 2024

…leden begrijpen de redenering dat, met het vervallen en vervangen van het leenstelsel met sociale terugbetalingsvoorwaarden, de flankerende middelen voor een … belangstelling kennisgenomen van het wetsvoorstel. Bij de invoering van het leenstelsel zijn ter compensatie middelen ingezet ter verbetering van de kwaliteit…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (36 410-VIII) antwoord 1e termijn + rest (ongecorrigeerd)

donderdag 18 januari 2024

…opnieuw dit stelsel ingevoerd. Dat hebben we gedaan omdat we zagen dat het leenstelsel studenten opzadelde met een grote last en omdat dit huidige stelsel ervoor … de pechgeneratie, omdat D66 destijds mede in het kabinet zat toen het leenstelsel werd ingevoerd. Wij denken dat het toch beter is om nog heel even te wachten…


Tweede Kamer, 31e vergadering

donderdag 18 januari 2024

…opnieuw dit stelsel ingevoerd. Dat hebben we gedaan omdat we zagen dat het leenstelsel studenten opzadelde met een grote last en omdat dit huidige stelsel ervoor … de pechgeneratie, omdat D66 destijds mede in het kabinet zat toen het leenstelsel werd ingevoerd. Wij denken dat het toch beter is om nog heel even te wachten…


Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op 16 januari 2024

woensdag 17 januari 2024

…studieschuld met de opties voor rentemaatregelen voor de studenten die onder het leenstelsel hebben gestudeerd. Bij de derde optie lezen we in een voetnoot over een…


Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (36 410-VIII) 1e termijn Kamer (ongecorrigeerd)

dinsdag 16 januari 2024

…studieschuld, met opties voor rentemaatregelen voor studenten die onder het leenstelsel hebben gestudeerd. Bij de derde optie lezen we in een voetnoot over een … we die hele ouderbijdrage niet in z'n geheel af? Voorzitter. Dan het leenstelsel. Dat is afgeschaft, terecht. De SP is er altijd fel tegenstander van geweest…


Tweede Kamer, 29e vergadering

dinsdag 16 januari 2024

…studieschuld, met opties voor rentemaatregelen voor studenten die onder het leenstelsel hebben gestudeerd. Bij de derde optie lezen we in een voetnoot over een … we die hele ouderbijdrage niet in z'n geheel af? Voorzitter. Dan het leenstelsel. Dat is afgeschaft, terecht. De SP is er altijd fel tegenstander van geweest…


Gevolgen van het controversieel verklaren van het wetsvoorstel schrappen grondslag kwaliteitsbekostiging hoger onderwijs (Kamerstuk 36454)

vrijdag 12 januari 2024

…administratieve belasting. Het gaat hierbij om investeringen vanuit het studievoorschot voor een bedrag van ongeveer € 625 miljoen per jaar, teneinde het huidige … onderwijs en wetenschap3 het continueren van de investeringen vanuit het studievoorschot per 2025 opgenomen, en dat ook met uw Kamer gedeeld. Met uw Kamer heb…


Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2024 (Kamerstuk 36410-VIII)

donderdag 21 december 2023

…Wat zijn de budgettaire gevolgen wanneer alle studenten die onder het leenstelsel hebben gestudeerd de huidige uitwonende basisbeurs (274,90 euro) met terugwerkende … • Er geldt een minimale termijn van twaalf maanden die men onder het leenstelsel moet hebben gestudeerd. • De tegemoetkoming wordt in mindering gebracht…


Besluitenlijst OCW-procedurevergadering d.d. 21-12-2023

donderdag 21 december 2023

…Westerveld en Van der Graaf over de rente voor alle studenten die onder het leenstelsel vielen komend jaar bevriezen op het niveau van 2023 (Kamerstuk 31288-1088) … Westerveld en Van der Graaf over de rente voor alle studenten die onder het leenstelsel vielen komend jaar bevriezen op het niveau van 2023 (Kamerstuk 31288-1088)…


Reactie op het amendement Omtzigt c.s. ver het versoberen van de zgn. 30%-regeling (Kamerstuk 36418-63) en diverse moties en toezeggingen op het gebied van studiefinanciering

donderdag 21 december 2023

…Omtzigt c.s. dat vraagt om een rentemaatregel voor studenten die onder het leenstelsel hebben gestudeerd. Daarnaast ga ik in op een aantal moties, toezeggingen … Reactie amendement Omtzigt c.s. om rente voor de studenten onder het leenstelsel te verlagen Het amendement verzoekt de regering om het met het amendement…


Studiefinanciering – vaste rente op schulden van studenten die hebben geleend in leenstelselperiode

donderdag 21 december 2023

…hebben geleend in het leenstelsel van 0 procent. 2) Vaste rente op de schulden van studenten die hebben geleend in het leenstelsel van 0,46 procent voor … geldt voor alle studenten die nog een studieschuld hebben en onder het leenstelsel gestudeerd hebben. Het nieuwe percentage geldt voor alle studenten voor…


Afloskorting bij versneld aflossen

donderdag 21 december 2023

…Afloskorting bij versneld aflossen Maatregel Studenten die onder het afgeschafte leenstelsel een studieschuld hebben opgebouwd krijgen de gelegenheid eenmalig in de … Algemeen Deze maatregelen gelden voor studenten die onder het afgeschafte leenstelsel een studieschuld hebben opgebouwd. In deze maatregelen gaat het om de…


Studiefinanciering – gelijk trekken berekeningswijze rentepercentage voor alle debiteuren

donderdag 21 december 2023

…drie en vijf jaar. De ‘oude’ rente geldt voor ho-studenten die voor het leenstelsel zijn afgestudeerd en mbo-studenten die voor dit jaar zijn afgestudeerd…


Procedurevergadering commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

donderdag 21 december 2023

…westerveld van de graaf over de rente voor alle studenten die onder het leenstelsel komend jaar te bevriezen over het niveau van tweeduizend, drieëntwintig…


Inburgeren door de ogen van nieuwkomers. Onderzoek naar het perspectief van inburgeraars voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

woensdag 20 december 2023

…verantwoordelijkheid van de inburgeraars werd waar nodig ondersteund door een sociaal leenstelsel via DUO. Vanuit de regierol die gemeenten krijgen onder de Wi2021 voeren … inburgeraars onder de Wi2013 waar nodig ondersteund door een sociaal leenstelsel via DUO. 10 Significant, Inburgering: systeemwereld versus leefwereld…


10 procents-middelen landelijke prioriteiten

dinsdag 19 december 2023

…10-procents-middelen.1 De extra middelen die beschikbaar zijn gekomen uit het studievoorschot zijn voor 90% via de Rijksbijdrage naar de instellingen gegaan om hen … wetenschap is aangegeven de betreffende reeks van investeringen vanuit het studievoorschot vanaf 2025 te continueren en structureel via de bekostiging aan de instellingen…


Landelijke Jeugdmonitor 2023

maandag 18 december 2023

…2015 relatief snel af. Deze daling viel samen met de invoering van het leenstelsel (Ven den Berg en van Gaalen, 2018). Maar ook onder de oudere jongeren … geboorteland van de vader gebruikt. Leenstelsel Vanaf studiejaar 2015/...16 is in het hoger onderwijs (hbo en wo) het sociaal leenstelsel ingevoerd, een sterk hervormd…


JONGERENPERSPECTIEF OP DE HERVORMINGSAGENDA JEUGD

maandag 18 december 2023

…gemakkelijk in de schulden kunnen komen. Ook studieschulden die volgen uit het leenstelsel helpen hier niet bij. 5)!Werk/school: waar in de Big 5 de nadruk wordt…


Reflectie KiM op ontwikkeling bereikbaarheidsdoelen

maandag 18 december 2023

…het hoger onderwijs kunnen reizen, en b) via st udiefinanciering en het leenstelsel de mogelijkheid hebben om nabij een onderwijsinstelling te gaan wonen…


Agenda OCW-procedurevergadering d.d. 21-12-2023

donderdag 14 december 2023

…Westerveld en Van der Graaf over de rente voor alle studenten die onder het leenstelsel vielen komend jaar bevriezen op het niveau van 2023 (Kamerstuk 31288- … Westerveld en Van der Graaf over de rente voor alle studenten die onder het leenstelsel vielen komend jaar bevriezen op het niveau van 2023 (Kamerstuk 31288-1088)…


36410-VIII Verslag houdende een lijst van vragen inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2024

woensdag 13 december 2023

…Wat zijn de budgettaire gevolgen wanneer alle studenten die onder het leenstelsel hebben gestudeerd de huidige uitwonende basisbeurs (274,90 euro) met terugwerkende … de invoering van het leenstelsel in de jaren 2015-2023? 42 Kunt u uiteenzetten waar het geld van de besparing van het leenstelsel naar toe is gegaan en…


Stelselrapportage hoger onderwijs

woensdag 13 december 2023

…onderzoek. De stelselrapportage benoemt voorts dat de invoering van het leenstelsel een doelmatige ingreep was die nauwelijks heeft geleid tot grote toeg…


Stelselrapportage hoger onderwijs

woensdag 13 december 2023

…grondig herzien met de invoering van het zogeheten ‚ studievoorschotTM (leenstelsel). De belangrijkste wijzigingen hierbij waren de met gunstige leenvoorwaarden … opinie en later ook vanuit de politiek was er veel weerstand tegen dit leenstelsel. Het zou een negatieve invloed hebben op het algeheel welbevinden van…


Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de herinvoering van de basisbeurs in het hoger onderwijs, de verstrekking van een tegemoetkoming aan studenten die onder het studievoorschotstelsel hebben gestudeerd en de verruiming van de 1-februariregeling voor ho-studenten die

woensdag 6 december 2023

…om bij dergelijk onderzoek te kijken naar langetermijneffecten van het leenstelsel. In deze brief beschrijf ik welk gedegen onderzoek ik wil laten uitvoeren … bij onderzoeksbureaus uit te vragen of zij langetermijneffecten van het leenstelsel in beeld willen brengen ook buiten het studiedomein, zoals op de woning-…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten