Documenten feed

Feed

Memorie van toelichting

maandag 15 april 2024

…ontwikkeling 151.379 0 151.379 8.148 159.527 8.066 8.061 8.061 8.061 159.441 Studievoorschot kwaliteitsafspraken 410.024 0 410.024 22.085 432.109 0 0 0 0 0 Bekostiging … 804.295 0 804.295 40.077 844.372 40.114 40.150 40.183 40.217 851.761 Studievoorschot kwaliteitsafspraken 249.422 0 249.422 12.867 262.289 0 0 0 0 0 Fonds…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

36454 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het schrappen van de grondslag voor kwaliteitsbekostiging in het hoger onderwijs

woensdag 28 februari 2024

…de regering voorzien in een overzicht van de door de invoering van het leenstelsel vrijgekomen middelen en de uiteindelijk als kwaliteitsimpuls beschikbaar … beschikbaar gestelde middelen? In de memorie van toelichting bij de Wet studievoorschot hoger onderwijs1 is in tabel 11.1 opgenomen wat de financiële gevolgen…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2024 (Kamerstuk 36410-VIII)

donderdag 21 december 2023

…Wat zijn de budgettaire gevolgen wanneer alle studenten die onder het leenstelsel hebben gestudeerd de huidige uitwonende basisbeurs (274,90 euro) met terugwerkende … • Er geldt een minimale termijn van twaalf maanden die men onder het leenstelsel moet hebben gestudeerd. • De tegemoetkoming wordt in mindering gebracht…


Afloskorting bij versneld aflossen

donderdag 21 december 2023

…Afloskorting bij versneld aflossen Maatregel Studenten die onder het afgeschafte leenstelsel een studieschuld hebben opgebouwd krijgen de gelegenheid eenmalig in de … Algemeen Deze maatregelen gelden voor studenten die onder het afgeschafte leenstelsel een studieschuld hebben opgebouwd. In deze maatregelen gaat het om de…


Stelselrapportage hoger onderwijs

woensdag 13 december 2023

…grondig herzien met de invoering van het zogeheten ‚ studievoorschotTM (leenstelsel). De belangrijkste wijzigingen hierbij waren de met gunstige leenvoorwaarden … opinie en later ook vanuit de politiek was er veel weerstand tegen dit leenstelsel. Het zou een negatieve invloed hebben op het algeheel welbevinden van…


ResearchNED Derde rapport macromonitor NP Onderwijs mboho

dinsdag 28 november 2023

…naar de arbeidsmarkt aantrekkelijker wordt 1, 2, 3, 5, 6 Invoering studievoorschot in 2015: kan in deze periode boeggolf -effecten teweegbrengen ( m.a … betreffende periode boeggolf -effecten teweegbrengen 5 Afschaffing van het leenstelsel in 2024: kan in deze periode boeggolf -effecten teweegbrengen 1, 2, 4…


36454 Memorie van toelichting inzake wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het schrappen van de grondslag voor kwaliteitsbekostiging in het hoger onderwijs

zaterdag 21 oktober 2023

… Inleiding Door de invoering van het studievoorschotstelsel (hierna: leenstelsel) in 2015 is geleidelijk per jaar extra geld beschikbaar gekomen voor het … toekomst’ is opgenomen dat het kabinet de investeringen vanuit het studievoorschot ongemoeid laat. Eind 2024 lopen de huidige kwaliteitsafspraken af. In…


36454 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport inzake wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het schrappen van de grondslag voor kwaliteitsbekostiging in het hoger onderwijs

zaterdag 21 oktober 2023

…een aparte grondslag voor kwaliteitsbekostiging opgenomen in de Wet studievoorschot hoger onderwijs (2015).1 Deze aanvullende bekostiging heeft volgens … die vrijkwamen bij de invoering van het studievoorschot (leenstelsel), als onderdeel van de Wet studievoorschot hoger onderwijs. Van 2015 tot 2017 waren…


36454 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het schrappen van de grondslag voor kwaliteitsbekostiging in het hoger onderwijs

zaterdag 21 oktober 2023

…een aparte grondslag voor kwaliteitsbekostiging opgenomen in de Wet studievoorschot hoger onderwijs (2015).1 Deze aanvullende bekostiging heeft volgens … die vrijkwamen bij de invoering van het studievoorschot (leenstelsel), als onderdeel van de Wet studievoorschot hoger onderwijs. Van 2015 tot 2017 waren…


Tweede Kamer, 14e vergadering

woensdag 18 oktober 2023

…dat ook als Tweede Kamer. Neem bijvoorbeeld de fraudewet uit 2012, het leenstelsel of de volkshuisvesting in plaats van de woningmarkt. Dat zijn allemaal … De heer Omtzigt (Lid Omtzigt): Zeker, zeker. Zou u het nog over het studievoorschot willen hebben en de basisbeurs? De heer Klaver (GroenLinks): Ja, altijd…


Memorie van toelichting

dinsdag 19 september 2023

…online onderw•s (vanaf 2023) be—indigd. Ten derde worden de 10 †procent studievoorschot... middelen met −†20,0†miljoen verlaagd vanaf 2029. Ten vierde worden … 000 61.000 122.999 351.000 590.000 850.000 1.000.000 CA Tegemoetkoming leenstelsel 11,95 786.000 91.000 58.000 34.000 0CA reeksen andere departementen diversen…


Memorie van toelichting

dinsdag 19 september 2023

…online onderw•s (vanaf 2023) be—indigd. Ten derde worden de 10 †procent studievoorschot... middelen met −†20,0†miljoen verlaagd vanaf 2029. Ten vierde worden … 000 61.000 122.999 351.000 590.000 850.000 1.000.000 CA Tegemoetkoming leenstelsel 11,95 786.000 91.000 58.000 34.000 0CA reeksen andere departementen diversen…


Monitor beleidsmaatregelen hoger onderwijs 2022-2023

maandag 3 juli 2023

…1.1 Beleidsmaatregelen in het hoger onderwijs 17 1.2 Invoering Wet studievoorschot hoger onderwijs per 1 - 9 - 2015 17 1.3 Herinvoering basisbeurs per … Recente ontwikkelingen zijn het vooruitzicht van de afschaffing van het leenstelsel en uiteraard de invloed van corona in de eerder jaren. Hoewel er geen…


Monitor beleidsmaatregelen hoger onderwijs 2022-2023

maandag 3 juli 2023

…1.1 Beleidsmaatregelen in het hoger onderwijs 17 1.2 Invoering Wet studievoorschot hoger onderwijs per 1 - 9 - 2015 17 1.3 Herinvoering basisbeurs per … Recente ontwikkelingen zijn het vooruitzicht van de afschaffing van het leenstelsel en uiteraard de invloed van corona in de eerder jaren. Hoewel er geen…


Besluit van 6 juni 2023 tot wijziging van het Besluit studiefinanciering 2000 ten behoeve van de nadere uitwerking van de verstrekking van een tegemoetkoming aan studenten die onder het studievoorschotstelsel hebben gestudeerd, de omzetting van de studievoorschotvoucher in een tegemoetkoming en het doorvoeren

donderdag 8 juni 2023

…Hoofdstuk 8. Tegemoetkoming voor de eerste vier cohorten onder het studievoorschot hoger onderwijs E De artikelen 19 tot en met 21 komen te luiden: … luidende: Hoofdstuk 8a. Tegemoetkoming voor cohorten onder het studievoorschot hoger onderwijs Artikel 21a. Begripsbepaling tegemoetkoming …


Besluit van 6 juni 2023, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs en het Besluit van 6 juni 2023 tot wijziging van het Besluit studiefinanciering 2000 ten behoeve van de nadere uitwerking van de verstrekking van een tegemoetkoming

donderdag 8 juni 2023

…tegemoetkoming die wordt verstrekt aan de eerste vier cohorten onder het studievoorschot hoger onderwijs en het overgangsrecht voor de studievoorschotvouchers … Deze bepaling regelt de tegemoetkoming voor studenten die onder het studievoorschot hebben gestudeerd. Eerdere inwerkingtreding wordt niet mogelijk geacht…


Jaarverslag Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022

woensdag 17 mei 2023

…met een tegemoetkoming voor jongeren die gestudeerd hebben onder het leenstelsel. Naast de herinvoering van de basisbeurs wordt de aanvullende beurs voor … afschrijving (voor huisvesting). Studievoorschot kwaliteitsafspraken (hbo en wo) In het akkoord over het studievoorschot is afgesproken dat de middelen die…


Jaarverslag Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022

woensdag 17 mei 2023

…met een tegemoetkoming voor jongeren die gestudeerd hebben onder het leenstelsel. Naast de herinvoering van de basisbeurs wordt de aanvullende beurs voor … afschrijving (voor huisvesting). Studievoorschot kwaliteitsafspraken (hbo en wo) In het akkoord over het studievoorschot is afgesproken dat de middelen die…


Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de herinvoering van de basisbeurs in het hoger onderwijs, de verstrekking van een tegemoetkoming aan studenten die onder het studievoorschotstelsel hebben gestudeerd en de verruiming van de 1-februariregeling voor ho-studenten die

vrijdag 14 april 2023

…vragen de regering of studenten bij het aangaan van een lening onder het leenstelsel voldoende zijn gewezen op het risico dat de rente mogelijk verhoogd wordt … verandert er ten opzichte van de huidige situatie? Doordat er onder de Wet studievoorschot hoger onderwijs geen verschil was tussen uit- en thuiswonenden voor…


Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de herinvoering van de basisbeurs in het hoger onderwijs, de verstrekking van een tegemoetkoming aan studenten die onder het studievoorschotstelsel hebben gestudeerd en de verruiming van de 1-februariregeling voor ho-studenten die

woensdag 5 april 2023

…te creëren voor een financiële tegemoetkoming voor wie tijdens het leenstelsel hebben gestudeerd. De fractieleden van de PvdD hebben over de herinvoering … vragen de regering of studenten bij het aangaan van een lening onder het leenstelsel voldoende zijn gewezen op het risico dat de rente mogelijk verhoogd wordt…


Bijlage bij het Berenschotrapport 'In het licht van de geschiedenis'

donderdag 2 maart 2023

…hervorming van het studiefinancieringsstelsel , in casu de invoering van het leenstelsel in 2015 . Op dat moment kwamen er extra middelen vrij om te investeren … van het hoger onderwijs . Doordat deze middelen vrijkwamen uit het studievoorschot was naar de mening van de regering het belang van studenten groter geworden…


Bijlage bij het Berenschotrapport 'In het licht van de geschiedenis'

donderdag 2 maart 2023

…hervorming van het studiefinancieringsstelsel , in casu de invoering van het leenstelsel in 2015 . Op dat moment kwamen er extra middelen vrij om te investeren … van het hoger onderwijs . Doordat deze middelen vrijkwamen uit het studievoorschot was naar de mening van de regering het belang van studenten groter geworden…


Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 8

dinsdag 21 februari 2023

…(16) over het verhogen van de tegemoetkoming voor cohorten onder het studievoorschot hoger onderwijs naar 5.000 euro en het schrappen van de diploma-eis … verlenging van het basisbeursrecht met twee jaar voor studenten onder het studievoorschot hoger onderwijs Œ onderdeel Y Œ amendement Koekkoek/Dassen (12) over…


Definitieve stemmingslijst dinsdag 21 februari 2023

dinsdag 21 februari 2023

…verlenging van het basisbeursrecht met twee jaar voor studenten onder het studievoorschot hoger onderwijs (invoegen onderdeel Ja) - amendement Wassenberg/Kwint … (16) over het verhogen van de tegemoetkoming voor cohorten onder het studievoorschot hoger onderwijs naar 5000 euro en het schrappen van de diploma - eis…


Definitieve stemmingslijst dinsdag 21 februari 2023

dinsdag 21 februari 2023

…verlenging van het basisbeursrecht met twee jaar voor studenten onder het studievoorschot hoger onderwijs (invoegen onderdeel Ja) - amendement Wassenberg/Kwint … (16) over het verhogen van de tegemoetkoming voor cohorten onder het studievoorschot hoger onderwijs naar 5000 euro en het schrappen van de diploma - eis…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten