Documenten feed

Feed

Voorlopige beoordeling RRF betaalverzoek België

dinsdag 16 juli 2024

…the government of the French Community on how s chools : i) provide d re mediation and personalised coaching , ii) ensure d the well - being of pupils and…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Verslag

vrijdag 12 juli 2024

…ingezet op alternatieve afhandelingswijzen, bijvoorbeeld door middel van mediation. Kan de regering aangeven of dit tot op heden succesvol verloopt? Heeft…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Nota naar aanleiding van het verslag

maandag 8 juli 2024

…beschikking van UHT. Ook de Regieroute VSO, het schikken in bezwaar en mediation in bezwaar, zijn dergelijke alternatieven. Dit zijn trajecten die op grond…


Achtergronddocument bij De gebroken belofte van de rechtsstaat. Tien verbetervoorstellen met oog voor de burger

vrijdag 28 juni 2024

…van een gezonde rechtsgang ( B. van Aarle ). Een aantal reacties noemt mediation of een buitengerechtelijke oplossing tussen burger en overheid als uitkomst…


Problematische schulden. Internationale verkenning beleidsinterventies

donderdag 27 juni 2024

…an de deurwaarder. Een schuldhulpverlener kan in deze fase optreden als mediator tussen de schuldeiser en de schuldenaar. De schuldhulpverlener kan een…


Technische briefing met de diensten (AIVD/MIVD) en het Rijksvastgoedbedrijf

donderdag 27 juni 2024

…taak is weggelegd voor de heer Hennephoff, die straks als bemiddelaar, mediator, wat ik heb begrepen, een beetje aan de slag gaat. En dan is het fijn…


Verzamelbrief justitiële jeugd

donderdag 27 juni 2024

…reguliere sanctiepalet (zoals de reprimande, een (voorwaardelijk) sepot of mediation) als in het bieden van een interventie, gericht op de LVB-diagnose. Zo…


Jaarverslag Rechtspraak 2023

donderdag 27 juni 2024

…wetgevingen uitvoering 131.4 Kwaliteit, professionele standaarden 1.5 Mediation 22 voorspelbare rechtspraak 24 3.1 Digitale toegang tot de rechter 29 3 … Rechtspraak. De mediationfunctionarissen werken rechtsgebied Veiligheid (JenV) met ingang van 1 maart 2023 voor de periode 2023 en 2024 1.5 MEDIATION - stand komen…


Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2023

donderdag 27 juni 2024

…deelnemingen plaatsgevonden. Wel is het ministerie in november 2023 een mediation traject gestart omtrent de herijking van het beloningsbeleid van Havenbedrijf…


Besluitenlijst procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid op 26 juni 2024

woensdag 26 juni 2024

…procesevaluatie Mediation in Strafzaken Zaak: Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, F.M. Weerwind - 7 juni 2024 Plan- en procesevaluatie Mediation in Strafzaken … verklaren. Besluit: Agenderen voor het commissiedebat over arbitrage, mediation en herstelrecht. Besluit: Agenderen voor het commissiedebat over strafrechtelijke…


Procedures en brieven commissie voor Justitie en Veiligheid

woensdag 26 juni 2024

…16. Plan en proces evaluatie mediation in strafzaken. Voorstel agenderen voor het commissiedebat over arbitrage, mediation en herstelrecht. De heer Siksdijkstra … Register. Voorstel agenderen voor het commissiedebat over arbitrage, mediation en herstelrecht. Akkoord. Brieven van de staatssecretaris van Justitie…


Antwoord op vragen van het lid Mutluer over bangalijsten op Telegram

woensdag 26 juni 2024

…en of, en zo ja welke afdoening hiervoor wordt gekozen. Herstelrecht of mediation behoort in strafzaken zeker tot de mogelijkheden. Er kan voor het plaatsen…


Beleidsreactie Monitor seksueel geweld tegen kinderen

dinsdag 25 juni 2024

…die van strafrechtelijke afdoening, bijvoorbeeld herstelbemiddeling en mediation waarbij een belangrijke randvoorwaarde is dat beide partijen daar prijs…


Lijst van ingekomen stukken

dinsdag 25 juni 2024

…erfrecht Advocaten Scheidingsmediators en stand van zaken centraal mediatorsregister - 29528-17 minister voor Rechtsbescherming, F.M. Weerwind - 19 juni…


Hoorzitting met de beoogde bewindspersonen van het ministerie van Justitie en Veiligheid

maandag 24 juni 2024

…zelfoplossend vermogen. Het zit in de sfeer van mediation, van overleg. De ervaring leert keer op keer dat mediation-trajecten en vergelijkbare trajecten een…


36327 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Vaststelling van het nieuwe Wetboek van Strafvordering (Wetboek van Strafvordering)

vrijdag 21 juni 2024

…betrekking tot herstelrechtvoorzieningen, mediation en de pilot met betrekking tot een eindezaaksverklaring na mediation die op grond van de Innovatiewet Strafvordering … onder meer de met de Innovatiewet Strafvordering voorziene regeling van mediation tijdens de berechting (zie daarvoor de vragen 27, 444, 445 en 446), de…


Elfde voortgangsrapportage stelselvernieuwing rechtsbijstand

vrijdag 21 juni 2024

…via de Raad voor Rechtsbijstand adequate en kosteloze rechtsbijstand en mediation krijgen. Dit is geregeld in de Subsidieregeling rechtsbijstand en aanverwante … aanvragen gedaan om via de subsidieregeling bijstand van een advocaat of mediator te ontvangen. In veruit de meeste gevallen wordt verzocht om bijstand door…


Voortgang stelselvernieuwing rechtsbijstand

vrijdag 21 juni 2024

…informatievoorziening, het structureel maken van de startbijdrage voor mediation bij een verwijzing vanuit de rechtspraak en het voortzetten van de vernieuwing … ondersteuning krijgen van een advocaat of mediator. Dit is geregeld in de Subsidieregeling rechtsbijstand en mediation Wet bescherming klokkenluiders. In het…


Druk op de keten

vrijdag 21 juni 2024

… & Chien, N. (2012). Coparenting and childrenTMs school readiness: A mediational model. ̃Family process, ̃51(3), 307-324. ŁCoubergs, C., Struyven, K.,…


Rechtsbijstand; Brief van de minister voor Rechtsbescherming ter aanbieding van de elfde voortgangsrapportage stelselvernieuwing rechtsbijstand

vrijdag 21 juni 2024

…informatievoorziening, het structureel maken van de startbijdrage voor mediation bij een verwijzing vanuit de rechtspraak en het voortzetten van de vernieuwing … ondersteuning krijgen van een advocaat of mediator. Dit is geregeld in de Subsidieregeling rechtsbijstand en mediation Wet bescherming klokkenluiders. In het…


Rapportages radioactief afval aan Euratom en IAEA

donderdag 20 juni 2024

…optimized and that the project planning and budget was not realistic. A mediator was appointed by the government to boost the cooperation between NRG and…


36578 Memorie van toelichting inzake Wijziging van de Pensioenwet, de Wet op de loonbelasting 1964 en enige andere wetten in verband met de verlenging van de transitieperiode naar het nieuwe pensioenstelsel

donderdag 20 juni 2024

…doel is dat een sector bij de transitiecommissie achtereenvolgens een mediation traject kan doorlopen en indien noodzakelijk ook een traject voor een bindende…


Agenda procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid op 26 juni 2024

donderdag 20 juni 2024

…procesevaluatie Mediation in Strafzaken Zaak: Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, F.M. Weerwind 7 juni 2024 Plan - en procesevaluatie Mediation in Strafzaken … voorstel om de brief te agenderen voor het commissi e debat over arbitrage, mediation en herstelrecht. 17 . Agendapunt: Woo - besluit inzake communicatie met…


Voorlopige beoordeling RRF betaalverzoek Spanje

donderdag 20 juni 2024

…a) personalized, comprehensive, and inclusive employment guidance; b) mediation, placement, and advisory services for companies; c) on - the - job training;…


Hoorzitting met de beoogde bewindspersonen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

donderdag 20 juni 2024

…aantal jaren ingezet om het strafrecht aan te vullen met herstelrecht. Mediation is de kracht van elkaar in de ogen kijken, van een goed gesprek, van echt…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten