Documenten feed

Feed

ABF Rapport Inventarisatie Plancapaciteit voorjaar 2024

vrijdag 12 juli 2024

…tabel 1.1. De begrenzing van de middenhuur sector zoals 3,13 ) is ge- baseerd op de in het wetsvoorstel regulering middenhuur voorgestelde puntengrens. Veel…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Primos Rapport Prognose van bevolking huishoudens en woningbehoefte

vrijdag 12 juli 2024

…als die lager is dan de inflatie , en de voorgenomen regulering van de middenhuur ( Wet betaalbare huur) . Wat betreft nieuwbouwprojecten voorziet de Wet…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Beslisnota bij Kamerbrief Uitkomsten Primos-prognose en Inventarisatie Plancapaciteit en Evaluatie Methodiek Woningtekort

vrijdag 12 juli 2024

…plancapaciteit bekend is 65%. Dit aandeel bestaat uit 33% sociale huur, 16% middenhuur en 16% betaalbare koop. Daarmee wordt aan de betaalbaarheidsdoelste lling…


Antwoord op vragen van de leden Welzijn en Idsinga over het bericht ‘Britse belegger sluist uitpondwinst Nederlandse woningen weg naar Bermuda’

vrijdag 28 juni 2024

…gesteld dat deze transacties worden veroorzaakt door de regulering van de middenhuur. 10. Kunt u er in detail op ingaan waarom de middenhuurregeling dit wel … gesteld dat deze transacties worden veroorzaakt door de regulering van de middenhuur. Daarnaast kunnen verschillende fiscale regimes ervoor zorgen dat investeerders…


Ruimtelijk Ontwikkelingsprogramma Caribisch Nederland

vrijdag 28 juni 2024

…bouwopgave dient tot 2030 in ieder geval voor minimaal 66% uit sociale huur-, middenhuur en betaalbare koopwoningen te bestaan in verschillende woningtypes die … onderscheid gemaakt te worden tussen sociale huurwoningen, sociale koopwoningen, middenhuur ̇woningen, middenklasse ̇koopwoningen, vrijesectorwoningen ̇en levensloopbestendige…


Besluit 26 juni 2024 tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte en het Besluit kwaliteit leefomgeving (Besluit betaalbare huur)

vrijdag 28 juni 2024

…tweede lid en het derde lid, onder c, wordt «geliberaliseerdewoningen voor middenhuur» vervangen door «middenhuurwoningen». BIn afdeling 12.4 wordt na artikel … (overgangsrecht rechtmatig aanwezige of toege- stane geliberaliseerde woningen voor middenhuur na Besluit betaalbare huur) 1. Dit artikel is van toepassing op huurwoningen…


Besluit 26 juni 2024 tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (modernisering van het waarderingsstelsel voor onzelfstandige woonruimte)

vrijdag 28 juni 2024

…eventueleverschuivingseffecten tussen het WWS en WWSO en de prikkel om zelfstandige middenhuur woningen te verkameren.Kences concludeert dat de voorgestelde wijzigingen…


Debat over de Europese top van 27 en 28 juni 2024 (ongecorrigeerd)

dinsdag 25 juni 2024

…non-DAEB in staat moeten zijn om woningen te bouwen in de zogenaamde lage middenhuur zodat er weer betaalbare woningen komen voor alle mensen die zo'n woning…


Wet betaalbare huur aangenomen en van kracht vanaf 1 juli

dinsdag 25 juni 2024

…95 per maand gaan kosten. Door de combinatie van de regulering van de middenhuur en het dwingend maken van het WWS, is de inschatting dat de huur van ruim…


Tweede Kamer, 88e vergadering

dinsdag 25 juni 2024

…non-DAEB in staat moeten zijn om woningen te bouwen in de zogenaamde lage middenhuur zodat er weer betaalbare woningen komen voor alle mensen die zo'n woning … non-DAEB in staat moeten zijn om woningen te bouwen in de zogenaamde lage middenhuur zodat er weer betaalbare woningen komen voor alle mensen die zo'n woning…


Wijzigingsbesluit Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2024

dinsdag 25 juni 2024

…921 (prijspeil januari 2024). Bij de vormgeving van de regulering van de middenhuur is er rekening mee gehouden dat de middenhuurwoningen betaalbaar moeten … mogelijkheid tot inbreng van vermogen voor bedrijfsmatig onroerend goed en middenhuur te verruimen. De reactie van Arcade gaat eveneens in op de verruiming…


Uitwerking oprichting Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen en Hamsterhuren

maandag 24 juni 2024

…leefbaarheid te investeren en de beschikbaarheid van het aanbod van sociale en middenhuur woningen te vergroten door middel van nieuwbouw. De inzet van een huur/koopconstructie…


Van de vluchtheuvel naar de overkant. Onderzoek naar huur/koopconstructies

maandag 24 juni 2024

…of boven de huurgrens voor het middensegment liggen (u itgaande van het middenhuur wetsvoorstel van minister De Jonge). De hoogte van de jaarlijkse huurstijging…


Onderzoek planbatenheffing en grondbelasting Allers en Schep

vrijdag 21 juni 2024

…Aandeel sociale huur 33% Aandeel middenhuur 33% Aandeel koop 33% Woningp rijs sociale huur 250.000 Woningp rijs middenhuur 420.000 Woningp rijs koop 575.000…


Rapport Op grond kun je bouwen IBO Woningbouw en Grond

vrijdag 21 juni 2024

…behoefte . In een markt met veel marktspanning kan dit segment evenals middenhuur wel fungeren als een ventiel voor een oververhitte koopmarkt . 2.5 Waar … Stutterheim, Y. et. al, 108 (4828), 555 -561 . 52 Impactanalyse regulering middenhuur | CBRE Netherlands IBO WONINGBOUW EN GROND - OP GROND KUN JE BOUWEN |…


Onderzoek internationaal woningbouw en grondbeleid Van der Krabben

vrijdag 21 juni 2024

…objectsubsidies, gericht op subsidiëring van betaalbare woningen (sociale huur en middenhuur), gewenst is. Overweeg fiscale incentives als aanjager voor woningbouwinvesteringen … van knelpunten in het aanbod, in aanvulling op maatregelen gericht op de middenhuur. Speel afdoende in op cyclicit eit woning(bouw)markt Gezien de imperfectie…


Tussenrapportage IBO Woningbouw en Grond

vrijdag 21 juni 2024

…middeninkomens groep groter en ontstaat er een sterke preferentie aan middenhuur woningen. Ongeacht het scenario van inkomensontwikkelingen zal de behoefte … inkomensontwikkelingen loopt de behoe fte op naar 26%. De behoefte naar middenhuur woningen ligt in de scenarioTMs rond de 10%. De woningmarkt is voor middeninkomens…


Herkansingsronde Woningbouwimpuls goed voor 19.681 nieuwe woningen

donderdag 20 juni 2024

…de categorie ‘betaalbaar’. Dit zijn woningen in de sociale huursector, middenhuur en betaalbare koopwoningen voor starters en mensen met lage en middeninkomens…


Infographic Woningbouwimpuls overzichtsplaatresultaten tranche 16

donderdag 20 juni 2024

…projecten waarvan ̊ ̋% betaalbaarTE KOOPTE HUUR ̊ˇ% Sociale huur ̃ ̆% Middenhuur ̊ ̨% Betaalbare koop ̋ ̋% Overig…


Aanbiedingsbrief Toetsingscommissie Woningbouwimpuls herkansingsronde

donderdag 20 juni 2024

…middenhuurwoningen in plannen zijn opgenomen. In de laatste tranche was het aandeel middenhuur 13% tegenover 23% in de eerste tranche en gemiddeld 19% over de tranches…


Hoorzitting met de beoogd minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

donderdag 20 juni 2024

…meer is, je hebt delen in Nederland waar het veel minder is, betaalbare middenhuur, al dat soort zaken ga ik goed bezien, maar dat is alleen maar de kant…


Grondposities voor sociale huur

woensdag 19 juni 2024

…woningen moeten zijn, volgens de vastgestelde definities voor sociale huur, middenhuur en betaalbare koop. Gemeenten met een aandeel sociale huur in de woningvoorraad … met een bovengemiddeld aandeel sociale huur om minimaal veertig pro cent middenhuur in de nieuwbouw te realiseren. In het geval gemeenten en woningcorporaties…


Rapportage Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties 2024

woensdag 19 juni 2024

… In de niet - DAEB - tak is gekeken naar de ruimte voor nieuwbouw van middenhuur woningen en een eenmalige bijdrage aan de DAEB - tak. I n dit rapport … nieuwbouwwoning (DAEB) In de niet - DAEB - tak zijn de parameters van de (middenhuur) nieuwbouwwoning ook vernieuwd, zoals weergegeven in Tabel 6 . Verder…


Ontwikkelingen in de corporatiesector

woensdag 19 juni 2024

…wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere investeringsvoornemens. Voor de middenhuur (niet-DAEB) is er landelijk een aanvullende leencapaciteit van € 8,6 miljard … voor de financiële ruimte die corporaties hebben om te investeren in middenhuur. Door de huidige volatiliteit op de kapitaalmarkt en de koppeling van…


Wijziging van de Wet goed verhuurderschap, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enige andere wetten in verband met de regulering van huurprijzen en de bescherming van rechten van huurders (Wet betaalbare huur); Gewijzigde motie Talsma c.s. over het wijzigen van

dinsdag 18 juni 2024

…Vrijstellingsbesluit 2012 op dit moment niet mogelijk is om die in de middenhuur te verlenen; verzoekt de regering zich in Europees verband blijvend te…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten