Documenten feed

Feed

Rapport Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050 - thema Publieke voorzieningen (Onderwijs en zorg)

donderdag 18 april 2024

…onderzoeken. Dus vorige week hebben wij laten publiceren de zogenoemde HBO-monitor, waar eigenlijk een hele reeks aan alleen maar gegevens hierover staan…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Focus op onveilige arbeidsomstandigheden

donderdag 18 april 2024

…klachtmelding. De oorzaken van ongevallen staan in een jaarlijkse rapportage, de Monitor Arbeidsongevallen (Nederlandse Arbeidsinspectie, 2022b). Ongelukken door … vergaderjaar 2022-2023, 25 883, nr. 447. Nederlandse Arbeidsinspectie (2022b). Monitor arbeidsongevallen 2021. Bijlage bij Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Evaluaties Nationaal Programma Groningen

donderdag 18 april 2024

…ingediend over het Nationaal Programma Groningen (Kenmerk 2024Z00525). Monitor Nationaal Programma Groningen Het NPG is een samenwerkingsverband tussen … realiseren. Jaarlijks brengt het NPG hierover de ontwikkelingen in kaart via een Monitor van de regionale brede welvaart en een Imagomonitor. Deze treft u hierbij…


Beslisnota bij Kamerbrief over evaluaties Nationaal Programma Groningen

donderdag 18 april 2024

…van 2 Programma DG Groningen en Ondergrond Kenmerk PDGGO / 52645505 o De monitor en de imagomonitor 2023 van het NPG; o Een analyse naar de executiekracht…


Monitor 2023 Nationaal Programma Groningen

donderdag 18 april 2024

Monitor 2023 OUTPUT, OUTCOME EN IMPACT NATIONAAL PROGRAMMA GRONINGEN GRONINGEN / OKTOBER 2023 3 Managementsamenvatting Nationaal Programma Groningen wil … van een langjarige monitorings- en evaluatiecyclus geeft de jaarlijkse Monitor de ontwikkeling van het programma en de voortgang ten aanzien van de onderliggende…


Het imago van Groningen 2023

donderdag 18 april 2024

…Imago Monitor Groningen Derde meting Imago Monitor Groningen 2023 24 juli 2023244409413 Inhoudsopgave 1Achtergrond en uitvoering onderzoek 32Ontwikkeling…


Rapport Grip op menselijke maat; Onderzoek naar de uitvoering en gevolgen van de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers

donderdag 18 april 2024

…Kwantitatieve informatie 2022, aanvullende gegevens verkregen van UWV. UWV (2023e). Monitor arbeidsparticipatie arbeidsbeperkten 2023. UWV (2024). Kwantitatieve informatie…


Antwoord op vragen van het lid Podt over het bericht 'Mostafa is ongedocumenteerd, op leeftijd en nergens welkom – behalve in de Pauluskerk in Rotterdam'

donderdag 18 april 2024

…schatting van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de kwantitatieve monitor dakloosheid van het CBS en VNG-Realisatie, die momenteel samen met Valente…


Antwoord op vragen van de leden Erkens en Veltman over het bericht 'Een derde van Gronings dorpje bezoekt dokter vanwege klachten windturbines'

donderdag 18 april 2024

…voor wind op land? Antwoord 6: Op basis van gegevens van de Wind op Land monitor 2023 (peildatum 31/12/2023) ben ik bekend met 15 lopende projecten waarvoor…


Staat van de veiligheid van Groningen in verband met de voormalige gaswinning

donderdag 18 april 2024

…doorlooptijden, in lijn met artikel 13j, zesde lid, van de Tijdelijke Wet Groningen. Monitor met het oog op a. en b. scherp de resultaten van de ‚Proef combinatie verduurzaming … in lijn met artikel 13j, zesde lid, van de Tijdelijke Wet Groningen . 62 Monitor met het oog op a. en b. scherp de resultaten van de ‚Proef combinatie verduurzaming…


Antwoord op vragen van de leden Stoffer, Diederik van Dijk en Dijk over de interactieve tablettour van het Nationaal Holocaustmuseum voor groepen leerlingen uit het voortgezet onderwijs

woensdag 17 april 2024

…Joodse leerlingen op niet-Joodse scholen. Volgens de zeer recente CIDI Monitor vinden scholen het lastig om een antisemitisch incident aan te pakken.2…


Omgevingsrecht; Brief van de minister van BZK over voortgang implementatie Omgevingswet - eerste kwartaal 2024

woensdag 17 april 2024

…centraal. 5 Een monitor van het DSO, een financiële monitor gericht op de baten en lasten van verschillende overheden en een monitor over werking van … monitoring van de maatschappelijke doelen van de Ow aangesloten bij de Monitor van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). 6 Kamerstukken I 2023/24, 33 118/34…


Het vernielen van een unieke archeologische vindplaats in de gemeente Emmen

woensdag 17 april 2024

…taken op het gebied van archeologie uit te voeren? 6. Herkent u dat de monitor van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed laat zien dat een groot…


Voortgang implementatie Omgevingswet eerste kwartaal 2024

woensdag 17 april 2024

…volgende informatie verwachten: • Een jaarlijkse rapportage op basis van de Monitor Werking Omgevingswet. De eerste rapportage, over 2024, volgt in de loop … en wordt aan u toegestuurd; • Financiële rapportage(s) op basis van de Monitor Financiële Effecten, over het eerste jaar, na het eerste jaar en vijf jaar…


Beleidsreactie Staat van het Onderwijs 2024

woensdag 17 april 2024

…school. Ten aanzien van het mbo beschrijft de inspectie dat volgens de JOB-monitor het merendeel van de mbo-studenten zich veilig voelt. Dit is sinds 2016 … instellingen een kwart is. Om een goede nulmeting te hebben, is gewerkt aan een monitor integrale veiligheid, waarvan eind 2023 de eerste editie is verschenen.…


Monitor Kansrijke Start 2023

woensdag 17 april 2024

Monitor Kansrijke Start ̃ ̊ ̃ ̨ Monitor Kansrijke Start ̃ ̊ ̃ ̨ RIVM-rapport ̃ ̊ ̃ ̨- ̊ ̋ ̇ ̨ ̃ Monitor Kansrijke Start ̃ ̊ ̃ ̨ Colofon© RIVM ̃ ̊ … Welzijn en Sport in het kader van het actieprogramma Kansrijke Start. Monitor Kansrijke Start ̃ ̊ ̃ ̨ ̊PubliekssamenvattingMonitor Kansrijke Start …


Zevende voortgangsrapportage actieprogramma Kansrijke Start

woensdag 17 april 2024

…de resultaten van de vijfde landelijke monitor Kansrijke Start van het RIVM gepresenteerd (zie bijgevoegde monitor Kansrijke Start 2023) en wordt de stand … actieprogramma beschreven. De voortgangsrapportage en monitor verschijnen gelijktijdig met de voortgangsbrief en de monitor onbedoelde zwangerschappen, vanwege de inhoudelijke…


Zevende voortgangsrapportage Kansrijke Start

woensdag 17 april 2024

…Zevende voortgangsrapportage Kansrijke Start | 3 InhoudInleiding 4Resultaten monitor Kansrijke Start 2023 5Voortgang per actie 10Vooruitblik 17 4 | Zevende … lokale coalities vorm aan de ketenaanpak Kansrijke Start. Beeld uit monitor 2023De monitor Kansrijke Start van 2023 laat zien dat de Kansrijke Start-beweging…


Voortgangsrapportage Aanpak onbedoelde en ongewenste zwangerschap

woensdag 17 april 2024

…ontvangt uw Kamer nog een tweetal bijlagen. Het gaat om: • De meest recente monitor van de Aanpak onbedoelde en ongewenste zwangerschap van het Rijksinstituut … Gelijktijdig met deze brief ontvangt uw Kamer ook de voortgangsrapportage en de monitor van het programma Kansrijke Start, vanwege de inhoudelijke samenhang tussen…


Monitor Onbedoelde Zwangerschappen Cijferoverzicht 2023

woensdag 17 april 2024

Monitor Onbedoelde Zwangerschappen Cijferoverzicht ̃ ̊ ̃ ̨ Monitor Onbedoelde Zwangerschappen Cijferoverzicht ̃ ̊ ̃ ̨RIVM-rapport ̃ ̊ ̃ ̨- ̊ ̊ ̨ ̊ … ̃ Monitor Onbedoelde Zwangerschappen: Cijferoverzicht ̃ ̊ ̃ ̋Colofon© RIVM ̃ ̊ ̃ ̨Delen uit deze publicatie mogen worden overgenomen op voorwaarde van…


Voortgangsrapportage Aanpak onbedoelde en ongewenste zwangerschap

woensdag 17 april 2024

…Kansrijke Start 11Pijler 4 Onderzoek en monitoring 12A. RIVM-monitor, integratie met monitor Kansrijke Start 12B. ZonMw-programma Onbedoelde zwangerschap … deze brede insteek omschreven: Kamerstukken II 2022/23, 32 239, nr. 10 4 Monitor onbedoelde (tiener)zwangerschappen, kwalitatieve rapportage 2022, RIVM5…


Conceptverslag Kinderopvang

woensdag 17 april 2024

…loopt door, beurtnummer 13) Mevrouw Rajkowski (VVD): Er zou ook een nieuwe monitor komen voor kwaliteitseisen. Hoe staat het daarmee? Voorzitter. Dan wil ik … afstemming over nodig was, komen eraan zo gauw ze klaar zijn. De nieuwe monitor kwaliteitseisen. Daar vroeg mevrouw Rajkowski naar. Ook ik mis mevrouw Van…


Lijst van vragen en antwoorden over de mestcrisis (o.a. Kamerstukken 33037-523, 33037-528 en 30525-152)

woensdag 17 april 2024

…(Kamerstuk 33037, nr. 528) heb ik u geïnformeerd over de publicatie van de Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest - vierde kwartaal 2023 door … het CBS gemonitord en de sector wordt er door mij op aangesproken als de monitor niet de gewenste ontwikkeling laat zien. Ik wil benadrukken dat het een…


mbo

dinsdag 16 april 2024

…gezet. Maar helaas delen wij die tevredenheid niet helemaal, want in de monitor staan zorgelijke cijfers. Slechts met een derde van de studenten worden … over hun ondersteuningsbehoeften? Wat ons betreft zou er bij de volgende monitor een flinke verbetering te zien moeten zijn. en mogen studenten niet meer…


Discriminatie, racisme en mensenrechten

dinsdag 16 april 2024

…Niet wit, dus hij kan geen Fries zijn. Diezelfde dag publiceerde Sidi de Monitor Antisemistische Incidenten, waaruit bleek dat het aantal geregistreerde … anti-Joodse discriminatie nam in 2023 explosief toe. Dat blijkt uit de monitor antisemitische incidenten 2023. Vorig jaar werden 379 incidenten gemeld…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten