Documenten feed

Feed

Structureel investeringsfonds duurzame landbouw (IDL)

vrijdag 28 juni 2024

…Gedurende de pilot zijn er 194 IDL-aanvragen binnengekomen bij het Nationaal Groenfonds, de fondsbeheerder. Van deze aanvragen voldeden er 113 aan alle voorwaarden … en de uitvoering van het IDL ligt gedurende deze periode bij het Nationaal Groenfonds (GRF). • Op advies van de evaluatie en passend binnen de Europese…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Kies voor baten. IBO Bedrijfsfinanciering

woensdag 26 juni 2024

…nationale kleinere kredieten onder circa • 15 miljoen. De knelpunten die nationaal aanwezig zijn voor kleinere kredieten, zoals informatieasymmetrie of hoge … t er in de data geen onderscheid gemaakt tussen bedrijven die primair nationaal gericht zijn in hun bedrijfsactiviteiten en exporterende bedrijven of bedrijven…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

INEK 2024 Methodedocument Energiebesparing

vrijdag 21 juni 2024

…............................................................. 52 7.9. Nationaal programma Regionale Energiestrategie ................................. … ................................................................ 54 8.Nationaal systeem van toezicht en controle .....................................…


Lokale daadkracht versterkt. Voorstel voor Nationaal Programma Maatschappelijk Initiatief

maandag 17 juni 2024

…kunnen verlagen, zodat iedereen kan blijven sporten. Dit voorstel voor een Nationaal Programma Maatschappelijk Initiatief richt zich op al die burgers en ondernemers … verkennen en waar mogeli jk opheffen. Daar sluit dit voorstel voor een Nationaal Programma Maatschappelijk Initiatief bij aan met concrete opties om de…


Staatsbosbeheer. Veerkracht. Jaarverslag 2023

dinsdag 11 juni 2024

…................ ......................... 33 3.2 Nationale Parken en Nationaal Parken Bureau ................................ ....................... … zogenaamde overgangsgebieden. Dit systeemherstel wordt geïnt egreerd in het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) dat , naast het oplossen van het stikstof…


Suppletoire begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en van het Nationaal Groeifonds 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) en Slotwet en Jaarverslag

maandag 10 juni 2024

…agenda de subtware begroting van het ministerie van de EZK en van het Nationaal Groeifonds van 2024, de wijziging samenhangende met de voorjaarsnota … en de slotwet en het jaarverslag van het ministerie EZK en het Nationaal Groenfonds 2023. Voordat wij beginnen, moet ik de commissie formele toestemming…


Evaluatie Staatsbosbeheer; Verslag van een nader schriftelijk overleg over wettelijke evaluatie Staatsbosbeheer

donderdag 23 mei 2024

…Groene Verstedelijking Nationale Parken Bureau Landschap en Agroforestry Nationaal Coördinatiepunt MAB Team Natte Natuur Stadsboswachters Programmatische … Natuurnetwerk Nederland en de toekomstige gebiedsontwikkeling in het kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Het ontwikkelen van nieuwe natuurgebieden…


Jaarverslag Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds 2023

woensdag 15 mei 2024

…gebiedsgerichte aanpak in de transitie van het landel•k gebied. Via het Nationaal Programma Landel •k Gebied (NPLG) wordt er invulling gegeven aan de gebiedsgerichte … gestart met de uitvoering van de Aanpak Piekbelasting. In 2023 is ook het Nationaal Programma Landel •k Gebied (NPLG) verder gebracht en half december als…


Voorstellen maatregelen MJP 2025 Klimaatfonds

maandag 15 april 2024

…draagt het bij aan de ontwikkelrichting van de warmteketen uit het concept -Nationaal Pl an Energiesysteem. !#%,V*$,]<'%Z/9, S"&*.N/)*")00"6+11$"#$)-$1$*#2J … ten opzichte van andere sectoren. Ontwikkeling van de economie Voor het Nationaal Groeifondsproject NieuweWarmteNU!, qua omvang vergelijkbaar met 1/3 van…


Conceptverslag Verzameldebat BES

donderdag 4 april 2024

…Nederland beschikbaar heeft gesteld? Denk aan de Regio Deals, het Nationaal Groenfonds of de SDE++. In hoeverre zijn die middelen ook daadwerkelijk benut…


Tussentijdse evaluatie garantieregeling Vermogensversterkend Krediet (BL-VVK)

woensdag 3 april 2024

…Omschakelprogramma is een investeringsfonds dat wordt opgezet vanuit het Nationaal Groenfonds (NGF). Het investeringsfonds verstrekt achtergestelde leningen aan … investeringen te doen, met een maximum subsidiebedrag van In het nieuwe concept Nationaal Strategisch Plan, voor de nieuwe GLB periode van 2023 - nog sterker ingezet…


Verzameldebat BES

dinsdag 2 april 2024

…fondsen die Nederland beschikbaar heeft gesteld... de regio deal, de nationaal groenfonds of de SDE plus plus... in hoeverre zijn die middelen ook daadwerkelijk…


Rapport 'Goede zaken. Naar een grotere maatschappelijke bijdrage van ondernemingen' van WRR

donderdag 28 maart 2024

…Ook hier, bedrijven moeten weten waar ze aan toe zijn. InvestNL, Nationaal Groenfonds, wat er nog van over is, breng het samen in één publiek-private … de neiging om bepaalde fondsen apart te zetten, zoals bijvoorbeeld een nationaal groeifonds. InvestNL kan een hele belangrijke rol vervullen als je dat…


Beslisnota bij Kamerbrief internetconsultatie box 3 (incl bijlagen), deel 3

donderdag 25 januari 2024

…administratieve onderscheid tussen het onderdeel van de bank dat he t groenfonds is en de overige onderdelen van de bank en met betrekking tothet indirect … bewaarplicht zal ook gelden in het geval voldoende gegevens en inlichtingen, nationaal en internationaal, worden verkregen. Op grond van artikel 10.8, eerste…


Voortgang aanpak piekbelasting

dinsdag 23 januari 2024

…2021 het Investeringsfonds Duurzame Landbouw (fondsbeheer door het Nationaal Groenfonds) beschikbaar gesteld. Het fonds verstrekt achtergestelde leningen…


Toekomstvisie agrarische sector; Brief van de minister voor N&S over voortgang aanpak piekbelasting

dinsdag 23 januari 2024

…2021 het Investeringsfonds Duurzame Landbouw (fondsbeheer door het Nationaal Groenfonds) beschikbaar gesteld. Het fonds verstrekt achtergestelde leningen…


Terinzagelegging Ontwerp-Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG)

vrijdag 15 december 2023

…de leefomgeving wordt samen met provincies voortvarend gewerkt aan het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG), ik bedank de provincies daarbij voor … op 15 december jl. ingestemd met het ter inzageleggen van het ontwerp-Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Ik bied uw Kamer, mede namens de ministers…


Evaluatierapport Comptabiliteitswet 2016

woensdag 22 november 2023

…ministers verantwoordelijk zijn voor het begrotingsbeheer, zoals bij het Nationaal Groeifonds (de minister van EZK en de minister van Financiën samen) . … Diergezondheidsfonds (DGF); Gemeentefonds (GF); Mobiliteitsfonds (MF); Nationaal Groeifonds Gemeentefonds (GF); Provinciefonds (PF). Het Klimaatfonds (KF)…


Luchtvaart

woensdag 25 oktober 2023

…vliegtuigen worden en schone. Het is goed dat we de afgelopen periode vanuit groenfonds hebben geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling van elektrische en waterstof … blij dat er ook beweging leidt lijkt te zitten in de zaak niet alleen nationaal, maar ook internationaal de international federation of pallets associations…


Jaarverslag 2022 Staatsbosbeheer

dinsdag 24 oktober 2023

…Natuurcompensatiebank 11 3 Meer beleven 143.1 Recreatie 143.2 Nationale Parken en Nationaal Parken Bureau 153.3 Groene Metropool 173.4 Werk, zorg en welzijn 203.5 … concretisering van nieuw bos die onder andere onderdeel worden van het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Een mooi voorbeeld van nieuwe bosontwikkeling…


Ontwerpbegroting 2024 Nederland

maandag 9 oktober 2023

…nominale stijging van de nationaal gefinancierde netto primaire uitgaven in 2024 te beperken tot niet meer dan 3,5%. Nationaal gefinancierde overheidsinvesteringen … groene en digitale transitie, waaraan het klimaat- en transitiefonds, het Nationaal Groeifonds en het Nederlandse Herstel- en Veerkrachtplan (HVP) een aanzienlijke…


Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2024 (Kamerstuk 36410-XIII)

maandag 9 oktober 2023

…(HVP) zich tot de eveneens op langetermijn gerichte investeringen van het Nationaal Groeifonds (NGF)? Hoe verhouden de zeven uitgaven-maatregelen waaraan EZK … binnen het HVP uitvoering geeft, te weten: AiNed, Groenvermogen Waterstof, Nationaal Onderwijslab, Quantum Delta NL, Health RI, Investeringssubsidie Duurzame…


Beleidsevaluatie Regeling groenprojecten buitenland 2002 en Regeling groenprojecten Nederlandse Antillen en Aruba 2002

donderdag 5 oktober 2023

…gebruiken groenfondsen om groenprojecten te financieren. Om hun status al s groenfonds te behouden, rust er een plicht op de groenfondsen om op elk moment ten … boete opleggen en kan dat leiden tot intrekking van de aanwijzing als groenfonds. RVO faciliteert het aanvraagproces voor groenverklaringen (activiteit…


Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

donderdag 5 oktober 2023

…onderzoek naar de ontwikkeling van de korte ketens in Nederland, zodat nationaal en per provincie inzicht ontstaat hoe de korte ketens en de omzet daarvan … onderdeel uitmaken van het consortium dat met LNV de uitvoering van het Nationaal Groeifondsplan op cellulaire agricultuur voor zijn rekening neemt. Bedrijven…


Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

donderdag 5 oktober 2023

…onderzoek naar de ontwikkeling van de korte ketens in Nederland, zodat nationaal en per provincie inzicht ontstaat hoe de korte ketens en de omzet daarvan … onderdeel uitmaken van het consortium dat met LNV de uitvoering van het Nationaal Groeifondsplan op cellulaire agricultuur voor zijn rekening neemt. Bedrijven…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten