Documenten feed

Feed

Brief van de MBO Raad over Kansrijk opleiden binnen SBB

vrijdag 12 april 2024

…meerjarenagendaTMs heeft de onderwijs geleding ook. Sterker nog , in regioTMs zijn er tegelijkertijd al diverse uitwerkingen tussen bedrijfsleven en onderwijs aan de orde … intensivering van LLO en een passend opleidingsaanbod dat aansluit op de (regionale) arbeidsmarkt. Dit om Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap De…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Position paper VNG t.b.v. rondetafelgesprek Rapport Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050 - thema Publieke voorzieningen (Onderwijs en zorg) d.d. 18 april 2024

vrijdag 12 april 2024

…meer te beïnvloeden zijn. Om voor iedereen in Nederland wonen, zorg en onderwijs beschikbaar, toegankelijk en betaalbaar te houden en leefbaarheid te bevorderen … schaarste. Dit zijn bijvoorbeeld beroepen in de zorg, kinderopvang of het onderwijs, maar ook in het bedrijfsleven. Ł Voor asielzoekers en vluchtelingen is…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Ervaringen van mensen met autisme, ouders en zorgverleners met ABA-behandelingen in Nederland

vrijdag 12 april 2024

…kritische berichten van het LBVSO (Leerlingen Belang Voortgezet Speciaal Onderwijs). Het LBVSO ontving uiteenlopende klachten over ABA, variërend van l ichamelijk … aanleiding van berichten van het LBVSO (Leerlingen Belang Voortgezet Speciaal Onderwijs) op X (voorheen Twitter) . Het LBVSO is een organisatie die zich inzet…


Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 16

vrijdag 12 april 2024

…443 35. Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet voortgezet onderwijs 2020, de Wet op de expertisecentra en de … en hun ouders (Wet versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs) Langetermijnagenda 23, 24 en 25 april 2024 (week 17) - Debat over…


Agenda OCW-procedurevergadering d.d. 18 april 2024

donderdag 11 april 2024

…Den Haag, 11 april 2024 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 5 DiZa i.v.m … de voorstellen op de brievenlijst) 2 Brieven van staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 4. Agendapunt: Verslag van een schriftelijk overleg…


Online veiligheid en cybersecurity

donderdag 11 april 2024

…tegengaan van de digitale dreigingen. En de vierde gaat over de arbeidsmarkt, onderwijs en de digitale weerbaarheid van burgers. En dan heb ik nog een mapje overig … en de losse componenten in de hele toeleveringsketen moeten vanaf 2027 passend beveiligd zijn. Daarbij geldt dat security by design vereist wordt. Producten…


Europese Raad; Brief van de minister van BuZa inzake verslag van de Europese Raad en de Eurozonetop van 21 en 22 maart 2024

donderdag 11 april 2024

… 18 De verklaring geeft aan dat een licht verkrappend begrotingsbeleid passend is voor het bevorderen van schuldhoudbaarheid en het verder terugdringen … investeringen en de ontwikkeling van toekomstige nucleaire arbeidskracht door onderwijs en training. Nederland ziet kernenergie als cruciale pijler naast hernieuwbare…


Debat over het tekort aan plekken in de gevangenissen (ongecorrigeerd)

donderdag 11 april 2024

…het dagprogramma voor de gevangene wordt verkort, daar waar mogelijk en passend, met een passende ondergrens, misschien niet door het hele land maar misschien … gevangeniswezen is niet de enige sector onder druk. Dat zie je ook in het onderwijs. Leraren moeten zich rot werken. Politieagenten moeten zich rot werken…


Verslag van de Europese Raad en de Eurozonetop van 21 en 22 maart 2024

donderdag 11 april 2024

…jl.18 De verklaring geeft aan dat een licht verkrappend begrotingsbeleid passend is voor het bevorderen van schuldhoudbaarheid en het verder terugdringen … investeringen en de ontwikkeling van toekomstige nucleaire arbeidskracht door onderwijs en training. Nederland ziet kernenergie als cruciale pijler naast hernieuwbare…


Geannoteerde agenda Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSBVC) 7 mei 2024

donderdag 11 april 2024

…en sociaal beleid (WSBVC) op 7 mei 2024 in Brussel aan. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is voornemens deel te nemen aan deze raad. De minister … Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, 7 mei 2024, waaraan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voornemens is deel te nemen. De Formele Raad vindt…


Tweede Kamer, 64e vergadering

donderdag 11 april 2024

…gokt en om maatregelen te nemen om daarop te sturen, vind ik hiervoor niet passend. Waarom niet? Het vraagt om een maximumaantal spelers voor de legale gokmarkt … het dagprogramma voor de gevangene wordt verkort, daar waar mogelijk en passend, met een passende ondergrens, misschien niet door het hele land maar misschien…


E-healthmonitor 2023. Stand van zaken digitale zorg

woensdag 10 april 2024

…waarin verdiepend onderzoek wordt beschreven over wat er nodig is voor een passend gebruik van digitale leefstijl- en nazorgprogrammaTMs door mensen met een … in drie categorieën: I (t/m lbo), II (middelbaar en hoger voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs) en III (vanaf hbo).ˆˆ Leeftijd is opgedeeld…


Behoeften en ervaringen van mensen met digitale zelfzorgprogramma’s. Verdiepend onderzoek naar digitale zelfhulp onder twee doelgroepen

woensdag 10 april 2024

…welzijn. De vraag die centraal staat in dit rapport is ‚wat is er nodig voor passend gebruik van digitale leefstijl- en nazorgprogrammaTMs door mensen met een … personalisatie bij de ontwikkeling van deze programmaTMs een belangrijke rol bij het passend gebruik van deze programmaTMs door de twee bevraagde doelgroepen. In het…


Aanvullend geboorteverlof. Niet-gebruik van aanvullend geboorteverlof

woensdag 10 april 2024

…onrealistische wa arden en zijn de open an twoorden anders , namelijk , waar dat passend was , onder een bestaande categorie geplaatst . Vervolgens is een uitsplitsing … Onbekend 2 20 4 2 2 * CBS - indeling opleidingsniveau: Laag: d it omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het vmbo, de eerste drie leerjaren van…


Mbo

woensdag 10 april 2024

…van de Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. We hebben het vanmiddag in drie blokken over het mbo-onderwijs. Het eerste blok, ik geef … afgelopen bijna twee jaar zijn me een paar dingen opgevallen op het mbo onderwijs. Zo heb ik de lessen als weinig effectief en efficiënt ervaren. En gaat…


Conceptverslag Voortzetting commissiedebat Inburgering en integratie (27-3)

woensdag 10 april 2024

…strafbare uitingen, zetten wij als kabinet in op bewustwording via het onderwijs -- ik kom dadelijk op de suggesties van de heer Flach over de Holocausteducatie … specifieke vragen over hoe we omgaan met ons verleden, met de Holocaust en met onderwijs en bewustwording daarover in onze inburgering. De heer Flach vroeg naar…


Brief FTO lange termijn advies

woensdag 10 april 2024

…geldt dat v oorstellen wat betreft de financiële omvang, in ordegrootte passend moeten zijn bij de beschikbare middelen. Wanneer een voorstel te klein is … zoeken. . Een gr oot aantal van de ingediende voorstellen is in potentie wel passend, die lijst is in de bijlage opgenomen. Daaronder zijn ook de voorstellen…


Conceptverslag Emancipatie

woensdag 10 april 2024

…Emancipatie VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Concept De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn … met de heer Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over: • de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 20 maart…


36479 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met de verplichtstelling van een verklaring omtrent het gedrag in het aanvullend onderwijs

woensdag 10 april 2024

…in het aanvullend onderwijs Nr. xxx Nota naar aanleiding van het verslag Ontvangen De regering dankt de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap … verplichtstelling van een verklaring omtrent het gedrag in het aanvullend onderwijs. De regering is erkentelijk voor de vragen van de leden van de fracties…


Borselse Voorwaarden 2023

woensdag 10 april 2024

…Huisvesting, wonen, leefbaarheid en voorzieningen 36Voorwaardenpakket 9 Onderwijs, kennis en economische ontwikkeling 40Voorwaardenpakket 10 Compensatie … krappe arbeidsmarkt. Zo dreigen er personeelstekorten in de techniek, het onderwijs en de bouw. 7 Ieder dorp een eigen karakterZoTMn 23.000 inwoners noemen…


Benchmark mbo

woensdag 10 april 2024

…gasten. Ik geef u zo het woord. We zijn hier met de vaste commissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. En we gaan het hebben over die benchmark MBO. … erg transparant daarin. En het doet mij ook deugd dat ook het verderend onderwijs nu al sinds een tweetal jaren ook een benchmark uitbrengt. en ook gewoon…


Tweede Kamer, 63e vergadering

woensdag 10 april 2024

…tijdig weten waar ze aan toe zijn. Welke maatregelen zijn in hun situatie passend? Welke ondersteuningsregelingen zijn hiervoor beschikbaar? Ik had een waarborg … van de leden Kwint en Van Meenen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs ter bevordering van kleinere klassen in het basisonderwijs (34538); Voorstel…


Besluit van houdende de aanwijzing van het Nationaal coördinatiepunt NLQF, de vaststelling van de kwalificatieniveaus van het NLQF alsmede de wijze waarop deze corresponderen met de kwalificatieniveaus van het EQF en het stellen van regels over de vaststelling van het NLQF-niveau van non-formele opleidingen

woensdag 10 april 2024

…voordracht van Onze Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, gedaan mede namens Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van xxx, nr. WJZ/xxx (9297) … 2, derde lid, van de Wet NLQF en artikel 2.10a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; De Afdeling advisering van de Raad van State…


Preventief gezondheidsbeleid; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over het rapport ‘Preventie op waarde schatten. Advies van de Technische Werkgroep Kosten en Baten van Preventie' (Kamerstuk 32793-712)

woensdag 10 april 2024

…tussen preventie en ander beleid dat gezondheid als doel heeft. Het is dan passend en duidelijk om de QALY te gebruiken als maatstaf voor alle maatregelen … ondersteunt die kampen met gestapelde problemen op het gebied van wonen, onderwijs, armoede, veiligheid en gezondheid. Hiermee kan in deze gebieden gericht…


Voorstel van wet van de leden Bikker, Westerveld, Krul, Diederik van Dijk, Dobbe, Kostic, Van der Plas en Joseph tot wijziging van de Wet publieke gezondheid ter bevordering en verankering van integrale suïcidepreventie (Wet integrale suïcidepreventie) (35754) (1e TK) (ongecorrigeerd)

dinsdag 9 april 2024

…andere ministeries noodzakelijk is. Ik denk daarbij aan het ministerie van Onderwijs en aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In de sectoren … bij preventie als publieke taak. De initiatiefnemers vinden een wet een passend middel om preventie een structurele basis te geven. Mijn vragen aan de initiatiefnemers…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten