Documenten feed

Feed

Amendement van het lid Rooderkerk 36443-8 over het voorzien in een hoorrecht van individuele leerlingen aangaande beslissingen omtrent basisondersteuningsvoorzieningen die die leerling betreffen

donderdag 18 april 2024

…36 443 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet voortgezet onderwijs 2020, de Wet op de expertisecentra en de … en hun ouders (Wet versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs) Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID Rooderkerk Ontvangen 18 april 2024 De…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Naar méér dan de som der delen: Aanbevelingen voor de governance van het Nationaal Programma Groningen

donderdag 18 april 2024

…bedoeling van het Toukomst programma Œ hebben ingespannen om bottom-up een passend projectvoorstel te ontwerpen.Wij zien hier strubbelingen in het ambtelijk … niet goed te rechtvaardigen zijn, en waar een bestuurlijke interventie passend is. Echter dit is in onze ogen geen reden om de bestuurlijke structuur van…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Amendement van het lid Westerveld 36443-7 over in het kader van de vaststelling van de schoolgids voorzien in een inspraakmogelijkheid van leerlingen op het ondersteuningsaanbod

donderdag 18 april 2024

…36 443 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet voortgezet onderwijs 2020, de Wet op de expertisecentra en de … en hun ouders (Wet versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs) Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID westerveld Ontvangen 18 april 2024 De…


Sprekerslijst

donderdag 18 april 2024

…2024 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet voortgezet onderwijs 2020, de Wet op de expertisecentra en de … en hun ouders (Wet versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs) (36443) Naam: Fractie: Spreektijd: 1. E.M. Westerveld GroenLinks-PvdA…


Monitor 2023 Nationaal Programma Groningen

donderdag 18 april 2024

…van 15-75 jaar dat hoger onderwijs heeft afgerond (op het niveau van hbo of wo) W9 Leerlingen die in een gegeven jaar het onderwijs verlaten zonder startkwalificatie … opzichte van 2018. Het betreft leerlingen die in een gegeven jaar het onderwijs verlaten zonder startkwalificatie. In de provincie is het aandeel toegenomen…


Besluitenlijst OCW-procedurevergadering d.d. 18 april 2024

donderdag 18 april 2024

…Den Haag, 18 april 2024 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 5 DiZa i.v.m … en de besluiten op de brievenlijst) 2 Brieven van staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 4. Agendapunt: Verslag van een schriftelijk overleg…


Openbaar Jaarverslag Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst 2023

donderdag 18 april 2024

…bevoegdheden te kunnen gebruiken, hee ̨ de dienst een toereikend mandaat nodig, passend bij de democratische rechtstaat die we beschermen. De tijdelijke wet naar … het wetsvoorstel ‚Screening Kennisveiligheid' 23 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Industrieveiligheid Defensie is aˇankelijk…


Tweede Kamer, 67e vergadering

donderdag 18 april 2024

…viceminister-president, en mevrouw Paul, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs. De voorzitter : Ik open de vergadering van donderdag 18 april 2024. Mededelingen … kijkend naar andere sectoren, dat we met die sectoragenda als overheden, onderwijs en sector vooroplopen in het daartoe ineenslaan van de handen. Er zijn…


Antwoord op vragen van de leden Stoffer, Diederik van Dijk en Dijk over de interactieve tablettour van het Nationaal Holocaustmuseum voor groepen leerlingen uit het voortgezet onderwijs

woensdag 17 april 2024

…voortgezet onderwijs. De vragen werden ingezonden op 21 maart 2024 met kenmerk 2024Z04747. De minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs Mariëlle Paul … Paul De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Fleur Gräper-van Koolwijk De antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Stoffer…


Stafnotitie Comply or Explain

woensdag 17 april 2024

…132a zich met artikel 1 (gelijke behandeling) en andere grondrechten als onderwijs, zorg, so ciale zekerheid, etc. Bij d e achterliggende Statuuts wijziging … een eigen fiscaal stelsel, toegespitst op de kleinschaligheid. Zorg en Onderwijs zijn zoveel mogelijk gelijkwaardig met het stelsel in Nederland, met vereenvoudigingen…


Toeslagen

woensdag 17 april 2024

…van toeslagen. En is de staatssecretaris bereid om met haar collega van onderwijs... daar eens over na te denken? En kan zij mij op dat punt ook een toezegging … acties in gang gezet. We zouden als Kamer geholpen zijn om wanneer dat passend is een keer een overzicht te hebben van dit loopt er en dit loopt nog niet…


Eerste afname doorstroomtoets

woensdag 17 april 2024

…schooladvisering, de doorstroomtoets en de centrale aanmeldweek voor het voortgezet onderwijs. In deze brief informeer ik uw Kamer over het verloop van de eerste afnameperiode … verschillende websites met veelgestelde vragen.7 Ook de Inspectie van het Onderwijs, het CvTE en de verschillende toetsaanbieders hebben in hun communicatie…


Voortgangsrapportage Aanpak onbedoelde en ongewenste zwangerschap

woensdag 17 april 2024

…adviseerde ook om meer lesmateriaal speci ̋ek voor het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het praktijkonderwijs te ontwikkelen. Naar aanleiding van deze … is een brochure ontwikkeld voor ouders van leerlingen op het speciaal onderwijs; Ł er zijn intervisiebijeenkomsten georganiseerd waar handva ̊en worden…


Uitkomsten Platform hypotheken 2023

woensdag 17 april 2024

…en woonsector en ouderen zelf, is dat zoveel mogelijk ouderen passend kunnen wonen. Passend wonen betekent wonen in een woning die aansluit bij de wensen … voor ouderen. In het convenant maken we afspraken om ouderen te helpen passend te blijven of gaan wonen. Dat doen we door hen goed te informeren over hun…


Aanbeveling van de Europese Commissie betreffende erkenning van kwalificaties van derdelanders (C(2023)7700); Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van EZK over de aanbeveling betreffende de erkenning van kwalificaties van derdelanders

woensdag 17 april 2024

…niet erkend zijn om alsnog eenvoudig te kunnen doorstromen naar een beroep passend bij hun studie of werkervaring? 5. In haar beoordeling spreekt de regering … overgangscursussen moeten ontwikkelen voor derdelanders wanneer er verschillen zijn in onderwijs (g) merkt het kabinet op dat het ontwikkelen en uitvoeren van dergelijke…


mbo

dinsdag 16 april 2024

…samen een mooi en goed debat van kunnen maken. Ik heet de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De heer Dijkgraaf natuurlijk van harte welkom … keer om het naar het onderwijs te krijgen in het cao onderhandelingen en de tweede keer om het ook echt daadwerkelijk naar het onderwijs te krijgen. Bijvoorbeeld…


Het bericht 'Zorgen bij kinderombudsman: Steeds meer kinderen gaan niet naar school'

dinsdag 16 april 2024

…Hoeff en Crijns (beiden PVV) aan de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs en de staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport over het bericht … bericht? Kunt u uitleggen waarom, ondanks de invoering van de Wet passend onderwijs, het aantal kinderen dat niet naar school gaat nog steeds toeneemt…


Conceptverslag Online veiligheid en cybersecurity

dinsdag 16 april 2024

…over pijler IV van de cybersecuritystrategie, over de arbeidsmarkt, het onderwijs en de digitale weerbaarheid van burgers. Dan heb ik nog een mapje overig … software en losse componenten in de hele toeleveringsketen moeten vanaf 2027 passend beveiligd zijn. Daarbij geldt dat security by design een vereiste is en…


Reactie op verzoek commissie om toestemming voor gesprek over de Staat van het Onderwijs en om het verzoek om rondetafelgesprek thuiszitters en thuisonderwijs

maandag 15 april 2024

…commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 7 maart 2024 is besloten tot het voeren van een gesprek over de Staat van het Onderwijs 2024 en het houden … verleen ik toestemming voor een openbaar gesprek over de Staat van het Onderwijs met Ria Westerdorp, plaatsvervangend inspecteur-generaal, dat plaats zal…


36536 Memorie van toelichting inzake Wijziging van de Auteurswet, de Wet op de naburige rechten en de Wet auteurscontractenrecht in verband met de verdere versterking van de positie van de maker en de uitvoerende kunstenaar bij overeenkomsten betreffende het auteursrecht en het naburig recht (Wet versterking

maandag 15 april 2024

…Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de bijbehorende memorie van toelichting wordt mede namens de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en … aan de filmproducent alleen wordt vermoed billijk te zijn, indien deze passend is en in verhouding staat tot het gebruik dat van het beschikbaarstellingsrecht…


36536 Voorstel van wet tot Wijziging van de Auteurswet, de Wet op de naburige rechten en de Wet auteurscontractenrecht in verband met de verdere versterking van de positie van de maker en de uitvoerende kunstenaar bij overeenkomsten betreffende het auteursrecht en het naburig recht (Wet versterking

maandag 15 april 2024

…Minister van Veiligheid en Justitie” vervangen door “Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met Onze Minister … wordt een zin toegevoegd, die luidt: Bij regeling van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met Onze Minister…


Goede Zaken Naar een grotere maatschappelijke bijdrage van ondernemingen WRR

maandag 15 april 2024

…ondernemingen belasting betalen, waarmee collectieve voorzieningen zoals onderwijs, zorg en sociale zekerheid deels worden ge ̃nancierd. Hierbij geldt dat … de basis gelegd voor het zogeheten -drieluik (Onderzoek, Voorlichting, Onderwijs), en een goed ontwikkeld -systeem. 105 100 Van belang was het katholieke…


Ontwerp Meerjarenprogramma Klimaatfonds 2025

maandag 15 april 2024

…departement to egekende of gereserveerde middelen anders wil besteden (niet meer passend bij oorspronkelijk doel) vloeien de middelen terug naar het fonds en dient … op burgers, leermodules voor werkenden en een subsidieregeling voor het onderwijs . 33,7 Normering bouwmaterialen en stimulering t en bate van biobased bouwen…


Voorstellen maatregelen MJP 2025 Klimaatfonds

maandag 15 april 2024

…versterken van de nucleaire kennisbasis en -infrastructuur in zowel het onderwijs als onderzoek op mbo -, hbo - en wo-niveau. -!Het deelprogramma heeft de … -infrastructuur, onder andere door via dit MMIP gericht te investeren in onderwijs, onderzoek en innovatie. We richten ons daarbij niet alleen op de huidige…


PBL reflectie Klimaatfonds MJP 2025

maandag 15 april 2024

…en door te kijken of de vormgeving van de subsidie voldoende helder en passend is om het beoogde fys ieke effect te realiseren. Zo mogelijk zijn we daarbij … meer vrouwen in de techniek (en min- der in bijvoorbeeld de zorg of het onderwijs, waar ook een arbeidskrapte is) , maar bijvoorbeeld ook voor meer mannen…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten