Documenten feed

Feed

Uitvoering maatregelen uit plan van aanpak hoogbegaafdheid en verkenning

maandag 27 mei 2024

…te worden in wat ze nodig hebben. Het is aan scholen en leraren om deze onderwijs- en ondersteuningsbehoeftes te herkennen en hen een passende onderwijsplek … ondersteuning nog te vaak onvoldoende. Daarom investeert het kabinet in het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen (voor in totaal € 66 miljoen over drie jaar)…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Initiatiefnota van de leden Ellian en Bikker over de aanpak van antisemitisme - de volgende stap (36272)

maandag 27 mei 2024

…daar inmiddels iets meer over delen? En organisaties die bijdragen aan onderwijs over de holocaust en antisemitisme worden voor de groot deel, die zijn … gesteunde motie ingediend over het toevoegen van het kerndoel in het onderwijs, waardoor er op elke school op een waardige manier aandacht wordt geschonken…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Beslisnota bij Kamerbrief Landenbeleid Irak

maandag 27 mei 2024

…bescherming. Mede op grond van de recente uitspraak ben ik van mening dat het passend is dat zij onder dezelfde voorwaarden in aanmerking kunnen komen voor vluchtelingschap … in deze opvangtehuizen volgen verplicht de zes klassen van het primair onderwijs, in theorie vanaf de leeftijd van zes jaar. Daarna volgt optioneel secundair…


Dure geneesmiddelen

maandag 27 mei 2024

…voor na de onderzoek naar welke dosering voor welke patiënten het meest passend is, is beperkt. U gaf het ook aan dat de middelen voor nader onderzoek … slot? En tot slot moet de publieksfinanciering voor dit onderzoek en onderwijs met voorwaarden komen voor toegankelijkheid van medicijnen, van het eenproduct…


Antwoord op vragen van het lid Westerveld over de vergoeding van medische hulpmiddelen die nodig zijn om onderwijs te kunnen volgen

maandag 27 mei 2024

…Hierbij zend ik u, mede namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, de antwoorden op de vragen van het lid Westerveld (GroenLinks-PvdA) over … over de vergoeding van medische hulpmiddelen die nodig zijn om onderwijs te kunnen volgen (024Z08140). Hoogachtend, de minister voor Medische Zorg, Pia…


Reactie op verzoek commissie over het inspectierapport inzake de ZIKOS-afdelingen

maandag 27 mei 2024

…Zorg voor de Jeugd (OZJ) is in opdracht van de VNG actief op zoek naar een passend alternatief. Bovengenoemde signalen van ervaringsdeskundigen over ZIKOS … om jeugdigen met een hoog forensisch profiel voor wie het lastig is een passend behandelaanbod te vinden. Zij hebben vaak een combinatie van zorg nodig:…


Handreiking Omgaan met dilemma's rond vrijheidsbeperking in de open jeugdhulp met verblijf

maandag 27 mei 2024

…nieuwe situaties tegen waarin je zorgvuldig moet a ̃egen wat wel en niet passend is. Voor alle dilemmaTMs die je tegenkomt geldt: Ł Praat erover kinderen … Praten over wat bepaalde kleding oproept bij een ander of welke kleding passend is bij welke gelegenheid. Ł Individuele afspraken maken met een jongere…


Eindrapport quickscan forensische doelgroep gesloten jeugdzorg

maandag 27 mei 2024

…maatregelen kunnen toepassen in het geval van escalatie. Geen alternatief passend aanbod beschikbaar Een derde mogelijkheid is dat er geen andere plek is … met een HFP in de JeugdzorgPlus Geen mogelijkheid op open groepen Geen passend alternatief beschikbaar Beschermings - maatregelen nodig JeugdzorgPlus Ook…


Wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek en de Huisvestingswet naar aanleiding van de evaluatie van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wet uitbreiding Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek); Verslag van een nader schriftelijk

vrijdag 24 mei 2024

…in de Gestelse Buurt in TMs-Hertogenbosch 9 . Kunt u aangeven of u het passend vindt dat in wijken waar de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek … in de Gestelse Buurt in TMs-Hertogenbosch 20 . Kunt u aangeven of u het passend vindt dat in wijken waar de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek…


Rapport Beleidsuitvoering Bioveiligheid Ingeperkt Gebruik

vrijdag 24 mei 2024

…standaardvoorschriften welke gemaakt zijn voor reguliere IG of IM situaties niet passend zijn. Het doel van dit verbeterpunt is om inzichtelijk te maken wat er nodig … die onder IM vergund dient te worden. Echter, ook het IM-kader is niet passend omdat de ggo's niet worden geïntroduceerd in het milieu. Een bijkomend…


Rapport Samen leven met wolven in Nederland

vrijdag 24 mei 2024

…landelijk e uitvoeringsagenda voor wolven en samenleving . Ook de rol van onderwijs moet daarin worden uitgewerkt. De RDA adviseert het inst e llen van een … methodes om wolven te ontmoedigen zich in bepaalde gebieden te vestigen passend bij de dynamiek van wolven en binnen de wettelijke kaders. Mogelijkheden…


Regio's en grensoverschrijdende samenwerking

vrijdag 24 mei 2024

…vierde tranche Regio Deals (29697, nr. 111); • de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 16 februari 2023 inzake plan voor het Delta … Kan de minister aangeven wat nu de status is van de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid in Zeeland? En wat zou een goede volgende stap…


Risicoprofilering in het handhavingsbeleid

donderdag 23 mei 2024

…gevolgen van als een fraudeur te boekstaan ook niet. Ik doe een oproep voor passend maatwerk en ook voor de ondernemers. Naar mijn gevoel is het massadiscriminatie … gedaan met de signalen van discriminatie. Bij de duode dienst Uitvoering Onderwijs duurde het maar liefst tien jaar voor de risicoprofielen bij de werking…


Thuiszitters en thuisonderwijs

donderdag 23 mei 2024

…inspecteur van het onderwijs. Binnen de onderwijsinspectie houd ik mij bezig met het toezicht op de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Ik voer het … wel bezig. Dat betekent dat ik een bijdrage lever aan de staat van het onderwijs, bijvoorbeeld met de onderzoeks- en waarderingskader voor het toezicht…


Besluitenlijst OCW-procedurevergadering d.d. 23 mei 2024

donderdag 23 mei 2024

…Den Haag, 23 mei 2024 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 4, 55 BuHaOS i … zaken en de besluiten op de brievenlijst) Brieven van staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 4. Agendapunt: Intrekking van de Archiefwet 1995…


Herziene convocatie commissiedebat Passend onderwijs d.d. 29-5-2024

donderdag 23 mei 2024

…Spreektijd 5 minuten per fractie Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Volgcommissie(s): vaste commissie voor Volksgezondheid … Welzijn en Sport Bewindsperso(o)n(en): minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, M.L.J. Paul staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M…


Antwoord op vragen van Westerveld over Samen naar School Klassen

donderdag 23 mei 2024

…mei 2024 met kenmerk 2024Z08028. De minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, Mariëlle Paul De antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Westerveld … in de afgelopen jaren is opgericht per jaar voor primair- en voortgezet onderwijs en hoe is de bekostiging van deze initiatieven geregeld? Is de bekostiging…


Procedurevergadering commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

donderdag 23 mei 2024

…agenda met agenda punt 4. Dat zijn de brieven van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daar gaat het over de intrekking van de archiefwet … verzoek van de commissie om toestemming voor gesprek over de staat van het onderwijs en om het verzoek om ronde tafelgesprek thuiszitters en thuisonderwijs…


Tweede Kamer, 76e vergadering

donderdag 23 mei 2024

…ervoor zorgt dat energiegemeenschappen makkelijker energie kunnen delen, passend binnen bestaande Europese wet- en regelgeving. Laten we nu beginnen, zou … voorzitter : Ik stel voor toestemming te verlenen aan de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het houden van een wetgevingsoverleg met stenografisch…


Tijdelijke regels over de opvang van ontheemden uit Oekraïne (Tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne); Nota naar aanleiding van het verslag

donderdag 23 mei 2024

…medische zorg, 6 de verplichting om minderjarige ontheemden toegang tot onderwijs te bieden 7 en de verplichting voor lidstaten om ontheemden een tijdelijke … ontheemden én het bieden van overige verstrekkingen, zoals leefgeld, is het passend om de vaststelling en eventuele invordering van de eigen bijdrage ook op…


Eindrapport KWINK evaluatie CDFD

woensdag 22 mei 2024

…beheer van de centrale examenbank gemandateerd aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). DUO verzorgt ook het verzenden van diploma's en certificaten aan … concrete signalen afgegeven dat erkenningsvoorschriften niet werkbaar of passend zijn. Wel roept de volume - eis bij exameninstituten uiteenlopende reacties…


Appreciatie evaluatierapport College Deskundigheid Financiële Dienstverlening

woensdag 22 mei 2024

…examinering van financieel adviseurs en de rol van het CDFD daarin. Het is daarom passend om het CDFD nu te evalueren en te bezien welke verbeteringen nodig en mogelijk … financiële markten en de onderwijs- en examineringsector breed vertegenwoordigd. Een college van deze omvang, expertise en ervaring is passend bij de taken van…


Besluit van 16 mei 2024 tot vaststelling van regels voor een experiment met de inspanningsplicht in de WW (Tijdelijk besluit experiment inspanningsplicht WW)

woensdag 22 mei 2024

…het plan van aanpak, teneinde te bewerkstelligen dat het plan van aanpak passend is voor de deelnemer. Artikel 7. Einde experiment 1. Deelnemers worden tijdig … Een variant waarbij de WW-gerechtigden geheel op eigen initiatiefnaar passend werk zoekt, zonder dat daarbij kaders door UWV worden geschept;3) Een variant…


Conceptverslag Gevangeniswezen en tbs

woensdag 22 mei 2024

…zitten bijvoorbeeld niet gebruik kunnen maken van hun basale recht op onderwijs, bijvoorbeeld om hun studie voort te zetten en een startkwalificatie te … de Life Changing Group, die ontzettend goed werk doet, maar het is geen onderwijs. Voorzitter. Dit is dan nog JC Zeist, waar ze sinds de komst van de jongeren…


36558 Memorie van toelichting inzake Wijziging van de Gemeentewet, Provinciewet, Waterschapswet, Wet gemeenschappelijke regelingen en Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met een permanente regeling die beraadslagen en besluiten langs de elektronische weg voor decentrale

woensdag 22 mei 2024

…vergadermodaliteit en de vrijheid van de raad om te kiezen welke modaliteit het meest passend is, komt de kwaliteit van het bestuur ten goede. Aan de andere kant kan … wethouders of gedeputeerde staten) en wordt i.c. door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vastgesteld (zie ook artikel 5 van de Archiefwet…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten