Documenten feed

Feed

Conceptverslag Leefstijlpreventie

dinsdag 21 mei 2024

…d.d. 17 januari 2024 inzake doorrekening RIVM van acties Nationaal Preventieakkoord (32793, nr. 711); • de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn … voor tabak en e-sigaretten is de laatste maatregel in het Nationaal Preventieakkoord 2018 om roken terug te dringen naar minder dan 5% in 2040 en een rookvrije…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Lijst van vragen en antwoorden over het rapport Belastingen in maatschappelijk perspectief (Kamerstuk 32140-180)

dinsdag 21 mei 2024

…van gezondheid kan grondslagerosie optreden. Zo is in het Nationaal preventieakkoord van 2018 een doelstelling opgenomen dat in 2040 nog maximaal 5% van … van de volwassenen rookt. Het RIVM heeft de impact van het Nationaal preventieakkoord berekend waarbij ervan uitgegaan wordt dat als dit akkoord er niet…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Lijst van vragen inzake de Voorjaarsnota 2024 (Kamerstuk 36550-1)

dinsdag 21 mei 2024

…mensen met overgewicht en het aantal problematische drinkers) uit het preventieakkoord in 2030 en 2040 als er naar rato naar de subsidiegrondslag 1 miljard…


Eindverslag verkenning mondzorg. Project ‘Verminderen van ongewenste mijding van mondzorg vanwege financiële redenen’

donderdag 16 mei 2024

…Mondzorg als onderdeel van de preventieketens Landelijk wordt met het Preventieakkoord en GALA hard gewerkt aan het voorkomen van overgewicht, diabetes en…


Leefstijlpreventie

donderdag 16 mei 2024

…van tabak en e-sigaretten is de laatste maatregel in het Nationaal Preventieakkoord 2018 om roken terug te dringen naar minder dan 5% in 2040 en een rookvrije … onderzoek en projecten. Het RIVM is helder, de stappen in het Nationaal Preventieakkoord 2018 zijn zwaar onvoldoende en er zijn stevigere maatregelen nodig…


Overzicht bijzondere uitkeringen Caribisch Nederland 2024

woensdag 15 mei 2024

…diverse (gezamenlijke) beleid sdoelstellingen en akkoorden: Sport en preventieakkoord, bestuursakkoord Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, versterken … diverse (gezamenlijke) beleidsdoelstellingen en akkoorden: Sport en preventieakkoord, bestuursakkoord Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, versterken…


Meetprogramma voor blootstelling aan chemische stoffen advies

woensdag 15 mei 2024

…verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen (Nationaal Preventieakkoord) en het leveren van een grotere inspanning om omgevings-determinanten … Impulsprogramma Chemische Stoffen. Den Haag, 2022. 34 VWS. Nationaal Preventieakkoord. 2018. 35 Tweede Kamer der Staten-Generaal. Brief van de minister van…


Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

woensdag 15 mei 2024

…Juiste zorg op de juiste plekOpleidingsakkoord Pandemische paraatheid Preventieakkoord Scheiden wonen enzorg Standaardisatie gegevensuitwisseling Valpr eventieWoonzorg- … verzorgingshuizen en thuiszorg Investerings individuele gezondheidszorg Nationaal Preventieakkoord. 62 gewijs h zorg standaardiseren preventie De minister van VWS zet…


Jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2023

woensdag 15 mei 2024

…onverminderd ingezet om de ambities en afspraken uit het Nationaal Preventieakkoord te behalen op het gebied van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik … gezonde samenleving en draagt b• aan een gezonde leefst •l. In het Preventieakkoord staat opgenomen dat sporten en bewegen in 2040 een vanzelfsprekend…


Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet, houdende regeling van nicotineproducten zonder tabak en nicotineapparaten (36403) (ongecorrigeerd)

dinsdag 14 mei 2024

…te stoppen. Dit is heel belangrijk, want de doelen uit het Nationaal Preventieakkoord worden niet behaald. Met alleen intentieafspraken komen we niet tot … aanbod wordt nu al gedaan. Maar de staatssecretaris haalt het Nationaal Preventieakkoord nu al niet, ondanks het feit dat hij al bepaalde maatregelen heeft…


Tweeminutendebat Rapport ‘Preventie op waarde schatten. Advies van de Technische Werkgroep Kosten en Baten van Preventie' (32793-744) (ongecorrigeerd)

dinsdag 14 mei 2024

…beter wordt ingezet op het daadwerkelijk behalen van de doelen uit het Preventieakkoord. Dit kan bijvoorbeeld door deze wettelijk vast te leggen. Dit komt…


Suikerbelasting. Effectenonderzoek

dinsdag 14 mei 2024

…vergelijkbare gezondheidswinst zou kunnen worden geboekt. Het Nationaal Preventieakkoord benoemt enkele van deze alternatieven. Een recente doorrekening toont … voor het 144 Eykelenboom et al. 2024. Doorrekening impact Nationaal Preventieakkoord: deelakkoord overgewicht Worden de ambities voor 2040 bereikt? RIVM-rapport…


Tweede Kamer, 71e vergadering

dinsdag 14 mei 2024

…beter wordt ingezet op het daadwerkelijk behalen van de doelen uit het Preventieakkoord. Dit kan bijvoorbeeld door deze wettelijk vast te leggen. Dit komt … te stoppen. Dit is heel belangrijk, want de doelen uit het Nationaal Preventieakkoord worden niet behaald. Met alleen intentieafspraken komen we niet tot…


Antwoord op vragen van de leden Van der Lee en Stultiens over de voortgang van kabinetsdoelstellingen zoals in deze vragen geformuleerd onder i, j, r, s en t

dinsdag 7 mei 2024

…laten dalen naar 9,1% Antwoord 2t Bij het afsluiten van het Nationaal Preventieakkoord (NPA) in 2018 is de ambitie op het gebied van overgewicht afgesproken…


Update van de impact van de JOGG-aanpak op overgewicht en beweeggedrag bij kinderen en jongeren

dinsdag 7 mei 2024

…2018 ondertekende JOGG samen met meer dan 70 partijen het Nationaal Preventieakkoord. De ambitie hierbij was om het overgewicht- en obesitasniveau in 2040 … het recent gepubliceerde RIVM-rapport ‚Doorrekening impact Nationaal Preventieakkoord: deelakkoord overgewichtTM wordt geconcludeerd dat met de huidige afspraken…


Convocatie commissiedebat Leefstijlpreventie - 16 mei 2024, 11.00 tot 15.00 uur

dinsdag 7 mei 2024

…tabaksontmoediging - 27565-192 Agendapunt: Doorrekening RIVM acties Nationaal Preventieakkoord Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn … M. van Ooijen Œ 17 januari 2024 Doorrekening RIVM acties Nationaal Preventieakkoord - 32793-711 Agendapunt: Rapport ‚Preventie op waarde schatten. Advies…


Conceptverslag Arbeidsongeschiktheid

maandag 29 april 2024

…Dit gaat ook gewoon over gezonder eten en meer bewegen. We hebben het Preventieakkoord afgesloten. In de kabinetsreactie gaan we daarop terugkomen, neem ik…


Contourenbrief gedifferentieerde verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken op basis van suikergehalte

vrijdag 26 april 2024

…vaak verleid om voor ongezond voedsel te kiezen.7,8 In het Nationaal Preventieakkoord (NPA) zijn daarom verschillende afspraken opgenomen om de voedselomgeving…


Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2024); Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst en de staatssecretaris van VWS over contouren voor een gedifferentieerde verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken op basis van suikergehalte

vrijdag 26 april 2024

…verleid om voor ongezond voedsel te kiezen. 7 , 8 In het Nationaal Preventieakkoord (NPA) zijn daarom verschillende afspraken opgenomen om de voedselomgeving … Prev Med, 1999. 29(6 Pt 1): p. 563-70. 9 Rijksoverheid. Nationaal Preventieakkoord. Naar een gezonder Nederland. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gezondheid-en-…


Opties om het uiterlijk en de functionaliteit van e-sigaretten minder aantrekkelijk te maken

donderdag 25 april 2024

…zijn naar het roken van tabakssigaretten [3, 9, 10]. Het Nationale Preventieakkoord streeft ernaar een rookvrije generatie te bereiken in 2040. Het gebruik…


Voortgang tabaksontmoedigingsbeleid

donderdag 25 april 2024

…Tweede Kamer, vergaderjaar 2023Œ2024, 32 011, nr. 1101 In het Nationaal Preventieakkoord (NPA) is afgesproken dat kinderen moeten kunnen opgroeien in een rook- … en tabaksvrijeomgeving, blijkt uit de Voortgangsrapportage Nationaal Preventieakkoord 2021 dat een aantal doelstellingen niet gehaald is.5 Het aantal ro…


Nederland, sta op! Maak dagelijks voldoende bewegen vanzelfsprekend

woensdag 24 april 2024

…44 procent, hetzelfde niveau als in 2016. Het doel uit het Nationaal Preventieakkoord Œ dat 75 procent van de Nederlanders in 2040 voldoet aan de beweegrichtlijnen … procent) is daarmee weer tenietgedaan. Het beleidsdoel uit het Nationaal Preventieakkoord, dat 75 procent van de Nederlanders in 2040 1 Steenbergen, 2023, Henke…


Briefadvies van de Nederlandse Sportraad over Zorgverzekeraars: van zorg naar beweging?

woensdag 24 april 2024

…van bewegingsarmoede. Het effect van plannen, zoals het Nati onaal Preventieakkoord en het Integraal Zorgakkoord (IZA), blijft achter bij de doelstellingen … gemeenten en onderzoekers). 7 Zie RIVM Voortgangsrapportage Nationaal Preventieakkoord 2021 8 Verder liet de NLsportraad door REBEL een flink aantal andere…


Antwoord op vragen van de leden Crijns en Maeijer over het bericht dat 400.000 kinderen nooit buitenspelen

woensdag 24 april 2024

…ondersteun ik het Samenspeelnetwerk, de Beweegalliantie en vanuit het preventieakkoord het programma Gezonde Buurten. 7. Bent u voornemens om u aan te sluiten…


Arbeidsongeschiktheid

woensdag 24 april 2024

…het gaat ook gewoon over gezonder eten en meer bewegen. Ik ben het preventieakkoord afgesloten. In de kabinetsreactie gaan we daar, neem ik aan, ook op…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten